RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A munkavállalók jogainak a védelme a vállalkozások átruházása esetén

Az irányelv célja, hogy védelmet nyújtson a munkavállalóknak abban azt esetben, amikor a vállalkozás átruházása következtében változás történik a munkáltatójuk személyében. Az irányelv megállapítja az átruházás által érintett munkaadók jogait és kötelezettségeit.

JOGI AKTUS

A Tanács 2001/23/EK irányelve (2001. március 12.) a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [Hivatalos Lap L 82., 2001.3.22.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Egy vállalkozás vagy üzlet átruházása * létrejöhet szerződés alapján történő átruházás vagy összefonódás által. Az átruházást követően a vállalkozás kedvezményezettje * válik az átadó * által átruházott vállalkozás munkavállalóinak munkáltatójává.

Ilyen körülmények között az átruházott vállalkozás munkavállalóit továbbra is megilletik munkaszerződésükben meghatározott jogok és terhelik a kötelezettségek. Ez az irányelv minden munkaviszonyra alkalmazandó, az alábbiaktól függetlenül:

  • a teljesített vagy a teljesítendő munkaórák száma;
  • a munkaszerződés típusa (határozatlan, határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés).

Az irányelvet alkalmazni kell minden köz- és magántulajdonban álló, gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásra, tekintet nélkül arra, hogy működése nyereség elérését célozza, vagy sem.

A munkaviszony átruházása

A munkavállalók jogai és kötelességei nem változnak az őket alkalmazó vállalkozás átruházása során. Ezek a jogok és kötelezettségek a munkaszerződés vagy a munkaviszony meglétéhez kötődnek.

Ezenfelül a vállalkozás átruházása nem elbocsátási indok. Elbocsátásra kizárólag gazdasági, technikai vagy szervezési okokból kerülhet sor.

A tagállamok kötelezhetik a vállalkozás átadóját, hogy minden átruházandó jogról és kötelességről tájékoztassa a kedvezményezettet. Ezeknek az átruházása azonban a tájékoztatás hiányában is megtörténik.

A munkavállalók munkakörülményeire vonatkozó szabályokat főszabály szerint a vállalkozás kollektív szerződésének érvényességi ideje alatt változtatás nélkül megtartják. Ezek a szabályok azonban a vállalkozás átruházást követően minimum egy év elteltével megváltoztathatók, amennyiben ezt a tagállam engedélyezi.

Ugyanígy, főszabály szerint nem szállnak át a munkavállalóknak a kiegészítő szociális védelmi rendszerekből fakadó jogai és kötelességei. A tagállamok ugyanakkor intézkedéseket hoznak az e rendszerek révén szerzett időskori juttatásokra való jogosultság védelme érdekében.

Ha az átruházás fizetésképtelenségi vagy csődeljárás keretében történik, a munkavállalók jogai és kötelességei nem szállnak át. A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy megelőzzék az abból a célból visszaélésszerűen indított fizetésképtelenségi eljárásokat, hogy a munkavállalókat megfosszák az őket megillető jogoktól.

Munkavállalók tájékoztatása és munkavállalói konzultáció

Átruházás esetén a munkavállalók képviselői megmaradnak funkciójukban egészen addig, amíg funkciójuk megújítása lehetséges. A munkavállalói képviselet fenntartása kötelező, beleértve a csődeljárás vagy a fizetésképtelenség esetét is.

Ezenkívül a munkavállalókat érintő intézkedések elfogadása előtt konzultálni kell a szakszervezeti képviselőkkel.

A munkavállalókat közvetlenül vagy a képviselőik útján tájékoztatják az átruházás feltételeiről. Ezek az információk különösen az átruházásra kijelölt vagy javasolt időpontra, az átruházás indokaira, a jogi, gazdasági vagy társadalmi következményeire és a munkavállalókat érintően előirányzott intézkedésekre vonatkoznak.

Ha az adott tagállamban létezik döntőbizottság, a tájékoztatási és konzultációs kötelezettség azokra az esetekre korlátozódhat, amikor az átruházás a munkavállalók jelentős részére nézve hátrányokkal jár.

Végezetül, a szakszervezeti képviselők jogosultságai akkor is fennmaradnak, ha megbízásuk a vállalkozás átruházása miatt lejár.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • A vállalkozás átruházása: olyan, az identitását megtartó gazdasági egység átruházása, amely az erőforrások szervezett csoportja marad és melynek célja gazdasági tevékenység folytatása.
  • Kedvezményezett: minden olyan természetes vagy jogi személy, aki átruházás következtében tulajdonossá válik az átruházott vállalkozás tekintetében.
  • Átadó: minden olyan természetes vagy jogi személy, akinek átruházás következtében tulajdonosi minősége megszűnik az átruházott vállalkozás tekintetében.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2001/23/EK tanácsi irányelv

2001.4.11.

1979.2.16.

HL L 82., 2001.3.22.

Utolsó frissítés: 23.05.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére