RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Työntekijöiden oikeuksien turvaaminen yrityksen luovutuksen yhteydessä

Tämän direktiivin tarkoituksena on turvata työntekijöiden suoja työnantajan vaihtuessa yrityksen luovutuksen jälkeen. Siinä täsmennetään työnantajien oikeudet ja velvollisuudet yrityksen luovutuksen yhteydessä.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä.

TIIVISTELMÄ

Yrityksen tai liikkeen luovutus * voi johtua sopimukseen perustuvan luovutuksesta tai sulautumisesta. Luovutuksen jälkeen luovutuksensaajasta * tulee luovuttajan * luovuttaman yrityksen työntekijöiden työnantaja.

Luovutetun yrityksen työntekijöiden työsopimuksiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet säilyvät tällöin ennallaan. Direktiiviä sovelletaan kaikenlaisiin työsuhteisiin riippumatta

  • tehtyjen tai tehtävien työtuntien määrästä
  • työsopimuksen luonteesta (toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen tai tilapäinen).

Direktiiviä sovelletaan kaikkiin julkisiin tai yksityisiin yrityksiin, jotka harjoittavat voittoa tavoittelevaa tai tavoittelematonta liiketoimintaa.

Työsuhteen siirtäminen

Työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet säilyvät yrityksen luovutuksen yhteydessä ennallaan. Kyseiset oikeudet ja velvollisuudet liittyvät voimassa olevaan työsopimukseen tai työsuhteeseen.

Yrityksen luovutus ei ole työnantajalle myöskään syy työntekijöiden irtisanomiseen. Irtisanomisiin voidaan ryhtyä ainoastaan taloudellisista, teknisistä tai organisatorisista syistä.

Jäsenvaltiot voivat velvoittaa yrityksen luovuttajan ilmoittamaan luovutuksensaajalle kaikki oikeudet ja velvoitteet, jotka on määrä luovuttaa. Ne luovutetaan, vaikka tällaista ilmoitusta ei tehtäisikään.

Työntekijöiden työehdot säilyvät periaatteessa ennallaan yrityksen työehtosopimuksen voimassaolon ajan. Työehtoja voidaan kuitenkin muuttaa vähintään yhden vuoden kuluttua yrityksen luovutuksesta ja mikäli jäsenvaltiot antavat siihen luvan.

Myöskään täydentäviin sosiaaliturvajärjestelmiin perustuvia työntekijöiden oikeuksia ja velvollisuuksia ei siirretä. Jäsenvaltioiden on kuitenkin ryhdyttävä toimiin turvatakseen oikeudet tällaisten järjestelmien perusteella hankittuihin vanhuusetuuksiin.

Työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet eivät säily ennallaan, kun luovutus tapahtuu maksukyvyttömyysmenettelyn tai konkurssimenettelyn yhteydessä. Jotta voitaisiin välttää sellaiset vilpilliset maksukyvyttömyysmenettelyt, joiden tarkoituksena on kiertää työntekijöiden oikeuksia luovutuksen yhteydessä, jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tämäntyyppisten käytäntöjen estämiseksi.

Työntekijöiden tiedottaminen ja kuuleminen

Työntekijöiden edustajat säilyttävät luovutuksessa tehtävänsä siihen saakka, kunnes heidät voidaan valita uudelleen. Työntekijöillä on jatkossakin oltava edustus myös konkurssimenettelyssä tai maksukyvyttömyysmenettelyssä.

Lisäksi ammattiliittojen edustajia kuullaan ennen työntekijöitä koskevien toimenpiteiden vahvistamista.

Työntekijöille ilmoitetaan luovutuksen ehdot joko suoraan tai heidän edustajiensa välityksellä. Työntekijöille ilmoitetaan erityisesti luovutuksen ajankohta tai ehdotettu ajankohta, luovutuksen perusteet, luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

Jos asianomaisessa jäsenvaltiossa on sovittelulautakunta, tiedottamis- ja kuulemisvelvoite voidaan rajoittaa koskemaan tapauksia, joissa luovutus aiheuttaa haittaa suurelle osalle työntekijöistä.

Ammattiliittojen edustajien oikeudet säilyvät ennallaan, vaikka heidän toimikautensa päättyisi yrityksen luovutuksen vuoksi.

Keskeiset termit
  • Yrityksen luovutus: sellaisen oman identiteettinsä säilyttävän taloudellisen yksikön luovuttaminen, joka on määritelty taloudellisen toiminnan harjoittamiseksi järjestetyksi resurssikokonaisuudeksi.
  • Luovutuksensaaja: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, josta tulee luovutetussa yrityksessä työnantaja.
  • Luovuttaja: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka lakkaa olemasta työnantaja luovutetussa yrityksessä.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2001/23/EY

11.4.2001

16.2.1979

EYVL L 82, 22.3.2001

Viimeisin päivitys 23.05.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun