RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 23 språk.
Nyligen tillagda språk:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Likabehandling i arbetslivet

Direktivet syftar till att fastställa allmänna ramar för att garantera respekten för principen om likabehandling av alla människor i Europeiska unionen, oavsett deras religion eller övertygelse, eventuella funktionshinder, ålder eller sexuella läggning, när det gäller tillträde till anställning eller yrke, befordran, yrkesutbildning, anställnings- och arbetsvillkor samt medlemskap i vissa organisationer.

RÄTTSAKT

Direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling.

SAMMANFATTNING

Kampen mot diskriminering är en stor och viktig fråga för Europeiska unionen. Europeiska unionen bygger nämligen på principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och på rättsstatsprincipen. Därför måste EU vidta alla nödvändiga åtgärder för att bekämpa alla former av diskriminering, särskilt sådan diskriminering som gäller sysselsättningen och arbetsmarknaden.

Sysselsättning och arbete är grundläggande faktorer när det gäller att garantera lika möjligheter för alla och bidrar i hög grad till att medborgarna kan delta fullt ut i det ekonomiska, sociala och kulturella livet. Många fall av diskriminering kan dock konstateras på arbetsmarknaden.

Artikel 13 i EG-fördraget, som infördes genom Amsterdamfördraget, ger gemenskapen specifika befogenheter att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Medlemsländerna förbjuder diskriminering i fråga om sysselsättning och arbete. Förbudets räckvidd, innehåll och verkställighetskraft varierar dock. Syftet med direktivet är därför att fastställa allmänna minimikrav på detta område.

Tillämpningsområde

Direktivet gäller följande områden:

 • Villkor för tillträde till avlönat arbete och verksamhet som egenföretagare, inkl. befordran.
 • Yrkesutbildning.
 • Anställnings- och arbetsvillkor (inkl. lönevillkor och villkor för avskedande).
 • Medlemskap och medverkan i en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation eller varje annan yrkesorganisation.

Direktivet gäller både den offentliga och den privata sektorn, inkl. offentliga organ, samt både avlönat och oavlönat arbete.

Begreppet diskriminering

Syftet med direktivet är att bekämpa såväl direkt diskriminering (särbehandling på grund av en bestämd egenskap) som indirekt diskriminering (skenbart neutrala bestämmelser, kriterier eller förfaranden som kan missgynna en viss person eller flera personer eller som kan uppmana till diskriminering). Trakasserier som leder till en hotfull och fientlig stämning betraktas också som diskriminering. Rimliga anpassningsåtgärder föreskrivs för att garantera principen om likabehandling för personer med funktionshinder, som bara får begränsas när detta för med sig oproportionerliga svårigheter.

Tillåten särbehandling

 • Väsentliga yrkeskrav

Särbehandling kan i vissa fall vara berättigad på grund av arbetets natur eller det sammanhang där det utförs.

 • Befogad särbehandling på grund av ålder

Särbehandling på grund av ålder är tillåten om den är objektivt och rimligt motiverad och nödvändig för att uppfylla ett berättigat mål på arbetsmarknaden (att garantera skydd för ungdomar eller äldre arbetstagare, fastställande av krav på yrkeserfarenhet osv.).

 • Positiv särbehandling

Medlemsländerna har rätt att behålla eller vidta åtgärder för att förhindra eller rätta till gällande situationer där ojämlika förhållanden råder (åtgärder för att främja integrationen av ungdomar, övergången från ett aktivt yrkesliv till pension osv.).

Minimikrav

Direktivet innehåller en klausul om att skyddsnivån inte får inskränkas i de medlemsländer som tillämpar en lagstiftning med skydd mot diskriminering som är mer omfattande än det som garanteras genom detta direktiv.

Rättsmedel och rättstillämpning

Trots att principen om likabehandling av män och kvinnor fastslås i EG-rätten, har den visat sig vara ytterst svår att tillämpa i praktiken. Med hänsyn till dessa svårigheter föreskrivs i direktivet en rad mekanismer som ska garantera att de rättigheter som införs för att bekämpa diskriminering är effektiva.

Dessa mekanismer bygger på följande åtgärder:

 • Ett förbättrat rättsskydd genom förstärkning av tillgången till rättsliga förfaranden och förlikningsförfaranden (för enskilda personer och genom att organisationer får möjlighet att göra rättigheterna gällande på offers vägnar).
 • En ändring av bevisbördan: när det väl fastställts att det finns fakta som ger anledning att anta att det har förekommit diskriminering ska bevisbördan ligga på svaranden, i enlighet med direktiv 97/80/EG och domstolens rättspraxis i mål om könsdiskriminering.
 • Skydd mot repressalier för personer som utsatts för diskriminering, särskilt mot uppsägning.
 • Spridning av lämplig information om de bestämmelser som antas enligt detta direktiv, till organ för yrkesutbildning och undervisning samt på arbetsplatser.

Arbetsmarknadens parter spelar en mycket viktig roll när det gäller att bekämpa diskriminering. Därför ska medlemsländerna vidta åtgärder för att uppmuntra dialogen mellan arbetsmarknadens parter i syfte att främja likabehandling, t.ex. genom övervakning av praxis på arbetsplatser, införande av uppförandekoder samt utbyte av erfarenheter och goda exempel.

Nationella bestämmelser som strider mot principen om likabehandling ska upphävas eller ogiltigförklaras. Medlemsländerna ska föreskriva påföljder vid överträdelser av denna princip.

Medlemsländerna ska senast två år efter det att direktivet träder i kraft och därefter vart femte år till kommissionen lämna all information som krävs för att utarbeta en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av direktivet.

Direktivet innehåller ett formulär för konsekvensanalys av direktivets effekter på företagen, särskilt små och medelstora företag.

Bakgrund

Direktiv ingår i ett åtgärdspaket som har som syfte att bekämpa diskriminering. Förutom detta direktiv omfattar paketet ett meddelande från kommissionen om en allmän ram för de åtgärder som vidtagits, ett direktiv om principen om likabehandling ( (ES) (DE) (EN) (FR))av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung samt ett handlingsprogram mot diskriminering för perioden 2001-2006.

Direktivet gäller inte diskriminering på grund av kön, eftersom den principen redan täcks av EG-rätten (särskilt direktiv 76/207/EEG om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor ( (ES) (DE) (EN) (FR))och direktiv 86/613/EEG om likabehandling av kvinnor och män med egen rörelse ( (ES) (DE) (EN) (FR)), bland annat jordbruk).

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 2000/78/EG

02.12.2000

02.12.2003

L 303, 02.12.2000

Senast ändrat den 11.04.2007
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början