RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Trattament ugwali fil-qasam tal-impjiegi u x-xogħol

Id-Direttiva tistabbilixxi qafas ġenerali sabiex tiżgura l-ħarsien tat-trattament ugwali bejn il-persuni tal-Unjoni Ewropea, irrispettivament mir-reliġjon jew twemmin tagħhom, minn jekk ikollhomx xi diżabilità, l-età jew l-orjentament sesswali tagħhom, fir-rigward tal-aċċess għal impjieg jew professjoni, promozzjoni, taħriġ professjonali, kundizzjonijiet tal-impjieg u tax-xogħol u s-sħubija f'ċerti organizzazzjonijiet.

ATT

Direttiva 2000/78/KE, tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol.

SINTEŻI

Il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni tikkostitwixxi sfida ewlenija għall-Unjoni Ewropea. Effettivament, l-Unjoni hija mibnija fuq il-prinċipji tal-libertà, tad-demokrazija, tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali, kif ukoll tal-istat tad-dritt. Għaldaqstant, l-UE għandha tieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex tiġġieled kontra kull diskriminazzjoni, b'mod partikolari jekk tkun tirrigwarda l-impjiegi u s-suq tax-xogħol.

L-impjiegi u x-xogħol jikkostitwixxu elementi essenzjali biex jiġu ggarantiti opportunitajiet indaqs għal kullħadd u jikkontribwixxu, sa grad għoli, għall-parteċipazzjoni sħiħa taċ-ċittadini fil-ħajja ekonomika, soċjali u kulturali. Iżda jistgħu jiġu kkonstatati għadd kbir ta' każijiet ta' diskriminazzjoni fis-swieq tal-impjiegi u tax-xogħol.

L-Artikolu 13 tat-Trattat KE, li ddaħħal mit-Trattat ta' Amsterdam, jagħti poteri speċifiċi lill-Komunità biex tiġġieled kontra d-diskriminazzjonijiet ibbażati fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentament sesswali.

L-Istati Membri jipprojbixxu d-diskriminazzjoni fil-qasam tal-impjiegi u x-xogħol. Madankollu, il-portata ta' dik il-projbizzjoni, il-kontenut tagħha u l-forza eżekuttiva tagħha huma varjabbli. Din id-direttiva b'hekk timmira li tistabbilixxi qafas ġenerali minimu f'dan il-qasam.

Kamp ta' applikazzjoni

Id-Direttiva tirrigwarda l-oqsma li ġejjin:

 • Il-kundizzjonijiet ta' aċċess għal attivitajiet ta' impjieg jew mhux ta' impjieg, inkluż fir-rigward ta' promozzjoni;
 • it-taħriġ professjonali;
 • il-kundizzjonijiet ta' impjieg u ta' xogħol (inklużi l-kundizzjonijiet ta' ħlas u ta' tkeċċija);
 • is-sħubija u l-involviment f'organizzazzjoni ta' min iħaddem jew tal-ħaddiema jew kull organizzazzjoni professjonali oħra.

Dawn japplikaw kemm għas-settur pubbliku kif ukoll għas-settur privat, inklużi l-korpi pubbliċi u kemm għax-xogħol bi ħlas kif ukoll għal dak volontarju.

Il-kunċett tad-diskriminazzjoni

Id-Direttiva timmira li tattakka kemm id-diskriminazzjoni diretta (trattament differenti bbażat fuq karatteristika speċifika) kif ukoll id-diskriminazzjoni indiretta (dispożizzjoni, kriterju jew prattika apparentament newtrali iżda li tista' tipproduċi effett sfavorevoli għal persuna jew persuni speċifiċi jew inkella inċitament għad-diskriminazzjoni). Il-fastidju, li joħloq ambjent ostili, huma meqjus bħala diskriminazzjoni. Arranġamenti raġonevoli huma previsti biex jiġi ggarantit il-prinċipju ta' trattament ugwali għall-persuni b'diżabilità, billi jiġi llimitat għal każijiet li ma joħolqux diffikultajiet mhux ġustifikati.

Każijiet ta' trattament differenti awtorizzati

 • Rekwiżit professjonali essenzjali

F'ċerti każijiet, trattament differenti jista' jkun iġġustifikat meta dan ikun iġġustifikat min-natura tal-kariga jew mill-kundizzjonijiet li fihom isir ix-xogħol.

 • Trattament differenti bbażat fuq l-età

Tali differenzi fit-trattament huma aċċettati meta jkunu ġġustifikati oġġettivament, ikunu xierqa u neċessarji għall-kisba ta' objettivi leġittimi fis-suq tax-xogħol (li tiġi żgurata l-protezzjoni taż-żgħażagħ jew ta' ħaddiema ta' età avvanzata, l-iffissar ta' rekwiżit dwar it-tul ta' żmien ta' esperjenza tax-xogħol, eċċ).

 • Azzjonijiet pożittivi

L-Istati Membri għandhom id-dritt li jżommu jew jadottaw miżuri intiżi biex jipprevjenu jew jikkoreġu sitwazzjonijiet ta' inugwaljanza eżistenti (miżuri intiżi biex jippromwovu l-integrazzjoni taż-żgħażagħ, it-tranżizzjoni mill-attività professjonali sal-irtirar, eċċ.).

Rekwiżiti minimi

Id-Direttiva tinkludi klawsola ta' “non-rigressjoni” li tikkonċerna l-Istati Membri li japplikaw leġiżlazzjoni li tipprevedi livell ta' protezzjoni aktar għoli minn dak iggarantit mid-Direttiva.

Rikors u applikazzjoni tad-dritt

Minkejja l-affermazzjoni tal-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa mid-dritt Komunitarju, l-applikazzjoni ta' dan il-prinċipju rriżultat li hija estremament diffiċli fil-prattika. Fid-dawl ta' dawn id-diffikultajiet, id-Direttiva tipprevedi serje ta' mekkaniżmi sabiex tiżgura l-effikaċja tad-drittijiet imdaħħla fir-rigward tal-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni.

Dawn il-mekkaniżmi huma bbażati fuq:

 • it-titjib tad-difiża tad-drittijiet permezz ta' tisħiħ tal-aċċess għall-ġustizzja jew għal proċeduri ta' konċiljazzjoni (kemm individwali kif ukoll li jagħti l-possibbiltà lil organizzazzjonijiet li jeżerċitaw dak id-dritt f'isem vittma);
 • l-aġġustament tal-oneru tal-prova : la darba jkunu ġew stabbiliti fatti li jippermettu li wieħed jippreżumi l-eżistenza ta' diskriminazzjoni, l-oneru tal-prova jaqa' fuq il-parti konvenuta, b'mod konformi mad-Direttiva 97/80 u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja f'każ ta' diskriminazzjoni abbażi ta' sess;
 • il-protezzjoni tal-vittmi tad-diskriminazzjoni kontra ritaljazzjonijiet, u b'mod partikolari, kontra t-tkeċċija;
 • ix-xandir ta' informazzjoni adegwata dwar id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva, la darba tiġi adottata, lill-korpi ta' taħriġ professjonali u ta' tagħlim u fuq il-post tax-xogħol.

L-irwol tal-imsieħba soċjali huwa importanti ħafna fil-qasam tal-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni. Għaldaqstant, l-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri sabiex jinkoraġġixxu d-djalogu bejn l-imsieħba soċjali bil-għan li jippromwovu t-trattament ugwali permezz tas-sorveljanza tal-prattiki fuq il-post tax-xogħol, permezz tal-istabbiliment ta' kodiċi ta' kondotta, l-iskambju ta' esperjenzi u prattiki tajbin, eċċ.

Id-dispożizzjonijiet diskriminatorji nazzjonali għandhom jitneħħew jew jiġu ddikjarati nulli u mingħajr effett. Għandhom jiġu previsti miżuri mill-Istati Membri f'każ ta' ksur tal-prinċipju ta' trattament ugwali.

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni kull informazzjoni meħtieġa sabiex jiġi fformulat rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva, f'terminu ta' sentejn sa mid-dħul fis-seħħ tagħha, u sussegwentement kull ħames snin.

Id-Direttiva tinkludi formola ta' valutazzjoni tal-impatt fuq l-impriżi, b'mod partikolari l-SMEs.

Kuntest

Id-Direttiva tagħmel parti minn pakkett ta' miżuri intiżi biex jiġġieldu kontra d-diskriminazzjoni. Minbarra din il-leġiżlazzjoni, il-pakkett jinkludi komunikazzjoni tal-Kummissjoni li tippreżenta qafas ġenerali tal-azzjoni meħuda, Direttiva dwar il-prinċipju ta' trattament ugwali mingħajr distinzjoni abbażi tar-razza jew l-oriġini etnika, kif ukoll programm ta' azzjoni kontra d-diskriminazzjoni għall-perjodu 2001-2006.

Id-Direttiva ma tieħux f'kunsiderazzjoni d-diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess għaliex dan il-prinċipju huwa diġà s-suġġett ta' leġiżlazzjoni Komunitarja (b'mod partikolari d-direttiva 76/207/KEE dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' trattament ugwali għall-irġiel u n-nisa għal dak li għandu x'jaqsam lmal-aċċess għall-impjiegi, taħriġ professjonali, promozzjoni, u kondizzjonijiet tax-xogħol u d-Direttiva 86/613/KEE dwar l-applikazzjoni tal-principju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f'attività, inkluża l-agrikoltura, b'kapaċità li fiha jaħdmu għal rashom, u dwar il-protezzjoni ta' nisa li jaħdmu għal rashom waqt it-tqala u waqt li qegħdin irabbu t-tfal).

REFERENZI

AttDħul fis-seħħTerminu għat-traspożizzjoni fl-Istati MembriĠurnal Uffiċjali
Direttiva 2000/78/KE

2.12.2000

2.12.2003

ĠU L 303, 2.12.2000

L-aħħar aġġornament: 11.04.2007
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna