RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 23 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rovné zacházení v zaměstnání a povolání

Touto směrnicí se zavádí obecný rámec, který má zajistit dodržování rovného zacházení se všemi osobami v Evropské unii bez ohledu na jejich náboženské vyznání či víru, případné postižení, věk nebo sexuální orientaci, pokud jde o přístup k zaměstnání nebo profesi, kariérní postup, profesní vzdělávání, podmínky v zaměstnání a pracovní podmínky a členství v některých organizacích.

AKT

Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.

PŘEHLED

Boj proti diskriminaci je jednou z hlavních výzev Evropské unie. Evropská unie je založena na zásadách svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a na zásadě právního státu. Proto musí EU přijmout veškerá opatření nutná k tomu, aby potírala jakoukoli diskriminaci, především diskriminaci v zaměstnání a na trhu práce.

Zaměstnání a povolání jsou klíčovými prvky při zaručení rovných příležitostí pro všechny a velmi přispívají k plné účasti občanů na hospodářském, sociálním a kulturním životě. Přesto na trhu práce a zaměstnání dochází k řadě případů diskriminace.

Článek 13 Smlouvy o ES, zavedený Amsterdamskou smlouvou, přiznává Společenství konkrétní pravomoci při boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, postižení, věku nebo sexuální orientace.

Členské státy zakazují diskriminaci v zaměstnání a povolání. Rozsah tohoto zákazu, jeho obsah i jeho vymahatelnost se nicméně liší. Cílem této směrnice je proto zavést v této oblasti minimální obecný rámec.

Oblast působnosti

Směrnice se vztahuje na tyto oblasti:

 • podmínky přístupu k zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti včetně kariérního postupu;
 • odborné vzdělávání;
 • podmínky zaměstnání a pracovní podmínky (včetně podmínek odměňování a propuštění);
 • členství a činnost v organizaci zaměstnavatelů nebo zaměstnanců nebo v jakékoli jiné profesní organizaci.

To platí jak pro veřejný sektor, tak pro sektor soukromý včetně veřejných orgánů, pro práci placenou i dobrovolnou.

Pojem diskriminace

Směrnice je zaměřena proti diskriminaci přímé (rozdílné zacházení na základě konkrétní charakteristiky) i nepřímé (zdánlivě neutrální ustanovení, kritéria nebo postupy, které však mohou mít negativní dopad na jednu nebo více konkrétních osob nebo mohou podněcovat k diskriminaci). Za diskriminaci se považuje také obtěžování, které vytváří nepřátelskou atmosféru. Za účelem zaručení dodržování zásady rovného zacházení ve vztahu ke zdravotně postiženým osobám se těmto osobám poskytuje přiměřené uspořádání, pokud nepředstavuje nepřiměřené zatížení.

Případy, kdy je rozdílné zacházení povoleno

 • Podstatný profesní požadavek

V určitých případech mohou být rozdíly v zacházení opodstatněné, pokud je odůvodňuje povaha pracovní pozice nebo podmínky, za nichž je zaměstnání vykonáváno.

 • Rozdíly v zacházení na základě věku

Takové rozdíly v zacházení jsou přípustné, pokud jsou objektivně odůvodněné, přiměřené a nezbytné k naplnění legitimních cílů trhu práce (zajištění ochrany mladých nebo starších pracovníků, stanovení požadavku na délku odborné praxe apod.).

 • Pozitivní činnost

Členské státy mají právo zachovávat nebo zavádět opatření, jejichž účelem je předcházet vzniku nerovností nebo stávající nerovnosti odstraňovat (opatření zaměřená na integraci mladých, na přechod z pracovní činnosti do důchodu apod.).

Minimální požadavky

Směrnice obsahuje ustanovení o „nesnižování úrovně“, které se týká členských států, jejichž právní předpisy stanovují vyšší úroveň ochrany, než jakou zaručuje tato směrnice.

Opravné prostředky a výkon práva

Ačkoli je v právu Společenství zakotvena zásada rovnosti mezi muži a ženami, uplatňování této zásady se v praxi ukazuje jako velice obtížné. Směrnice s ohledem na tyto obtíže zavádí soubor mechanismů zajišťujících účinnost vymáhání práv v oblasti boje proti diskriminaci.

Tyto mechanismy jsou založeny na:

 • zlepšení právní ochrany podporou přístupu k soudním nebo dohodovacím řízením (v podobě individuálního přístupu i možnosti, aby toto právo jménem poškozeného vykonávaly organizace);
 • přesunutí důkazního břemene: jsou-li zjištěny skutečnosti, které nasvědčují tomu, že došlo k diskriminaci, je důkazní břemeno na straně žalovaného v souladu se směrnicí 97/80/ES a judikaturou Evropského soudního dvora ve věci diskriminace na základě pohlaví;
 • ochraně obětí diskriminace před postihem, především před propuštěním;
 • šíření dostatku informací o ustanoveních směrnice (poté, co bude přijata) mezi institucemi zajišťujícími vzdělávání a odbornou přípravu a na pracovištích.

V boji proti diskriminaci hrají důležitou úlohu sociální partneři. Členské státy proto musejí přijmout opatření na podporu dialogu mezi sociálními partnery, aby bylo podporováno rovné zacházení, například pomocí sledování praxe na pracovištích, zavádění pracovních řádů, výměny zkušeností a osvědčených postupů.

Diskriminační předpisy jednotlivých členských států musejí být zrušeny nebo prohlášeny od samého počátku za neplatné. V případě porušení zásady rovného zacházení uloží členské státy sankce.

Členské státy sdělí Komisi nejpozději do 2. prosince 2003 a poté každých pět let veškeré informace nezbytné k vypracování zprávy pro Evropský parlament a Radu o uplatňování této směrnice.

Součástí směrnice je formulář hodnocení dopadu na podniky, především malé a střední.

Kontext

Směrnice je součástí balíčku opatření zaměřených na boj proti diskriminaci. Balíček kromě tohoto předpisu obsahuje sdělení Komise obsahující obecný rámec přijatých opatření, směrnici, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, a akční program pro boj proti diskriminaci na období 2001–2006.

Směrnice se nezabývá diskriminací na základě pohlaví, protože tuto zásadu již právní předpisy Společenství řeší (konkrétně směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky a směrnice Rady 86/613/EHS ze dne 11. prosince 1986 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, včetně oblasti zemědělství).

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2000/78/ES

2. 12. 2000

2. 12. 2003

Úř. věst. L 303 ze dne 2. 12. 2000

Poslední aktualizace: 11.04.2007
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky