RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Skyldigheten att informera arbetstagare om gällande anställningsförhållanden

Enligt detta direktiv är arbetsgivarna skyldiga att upplysa arbetstagarna om de villkor som är tillämpliga på deras anställningsavtal eller anställningsförhållande. I direktivet anges de väsentliga aspekter som inhemska respektive utlandsstationerade arbetstagare skall upplysas om. Dessutom anges det i direktivet vilka informationskanaler som får användas och vilka tidsfrister som gäller.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet.

SAMMANFATTNING

Direktivet gäller alla arbetstagare som har ett anställningsavtal eller ett anställningsförhållande som regleras genom eller omfattas av gällande lagstiftning i ett medlemsland. Medlemsländerna får föreskriva att direktivet inte ska gälla arbetstagare med anställningsavtal eller anställningsförhållande

 • som varar i högst en månad eller som har en arbetsvecka på högst åtta timmar, eller
 • som är av tillfällig eller särskild karaktär, förutsatt att sakliga skäl motiverar att dessa fall undantas från tillämpningen av direktivet.

Skyldighet att lämna information

Arbetsgivaren är skyldig att underrätta arbetstagaren om dessa väsentliga aspekter:

 • parternas identitet,
 • arbetsplatsen,
 • den befattning, nivå, beskaffenhet eller kategori av arbete som anställningen avser eller en kort specifikation eller beskrivning av arbetet,
 • den dag då anställningsavtalet eller anställningsförhållandet börjar gälla,
 • vid tidsbegränsade anställningsavtal eller anställningsförhållanden: den förväntade varaktigheten,
 • den betalda semester som arbetstagaren har rätt till eller vilka regler som gäller för rätten till och längden på sådan semester,
 • de uppsägningstider som arbetsgivare och arbetstagare måste följa om de vill att anställningsavtalet eller anställningsförhållandet ska upphöra, eller de regler som gäller för att bestämma uppsägningstiderna,
 • ingångslön och andra löneförmåner som arbetstagaren har rätt till samt hur ofta utbetalning ska ske,
 • längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka,
 • eventuella kollektivavtal som reglerar arbetstagarens arbetsvillkor.

Hur information ska lämnas

Upplysningarna får lämnas till arbetstagaren i form av ett skriftligt anställningsavtal, ett anställningsbesked, eller en eller flera handlingar. De skriftliga upplysningarna ska lämnas senast två månader efter anställningens början. Om ingen av dessa handlingar överlämnas till arbetstagaren inom den föreskrivna tiden är arbetsgivaren skyldig att ge arbetstagaren en skriftlig underrättelse som arbetsgivaren undertecknat.

Utlandsstationerade arbetstagare

Om en arbetstagare ska utföra sitt arbete i ett annat land, ska ovannämnda handlingar vara arbetstagaren tillhanda före avresan och innehålla åtminstone dessa ytterligare upplysningar:

 • anställningstiden utomlands,
 • den valuta som lönen betalas i,
 • eventuella förmåner som följer av utlandsstationeringen,
 • eventuella villkor för arbetstagarens hemresa.

Villkoren gäller inte om utlandsstationeringen är högst en månad.

Alla ändringar i anställningsavtalet eller anställningsförhållandet måste regleras i en skriftlig handling.

Direktivet påverkar inte medlemsländernas rätt att tillämpa eller utfärda bestämmelser som är gynnsammare för arbetstagarna.

Bakgrund

Syftet med direktivet är att mot bakgrund av utvecklingen av nya slags anställningsförhållanden ge arbetstagare bättre skydd mot åsidosättande av deras rättigheter genom att på EU-nivå fastslå en skyldighet för arbetsgivarna att skriftligen informera arbetstagarna om deras anställningsförhållanden.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 91/533/EEG

28.10.1991

30.6.1993

L 288, 18.10.1991

Senast ändrat den 04.07.2006
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början