RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A fizetett alkalmazottak védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén

Az irányelv előirányozza az alkalmazottak bérének kifizetését akkor is, ha a munkáltató fizetésképtelenné válik. Ez arra kötelezi az európai uniós tagállamokat, hogy olyan intézményeket hozzanak létre, amelyek ilyen esetben garanciát nyújtanak, valamint meghatározza a gyakorlati teendőket a határokon átívelő régiókat érintő munkáltatói fizetésképtelenség esetére.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/94/EK irányelve (2008. október 22.), a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelmére vonatkozó irányelv (EGT vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 283., 2008.10.28.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv az alkalmazottak védelmét szolgálja szerződésből vagy munkaviszonyból adódó igényeik érvényesítésére, a fizetésképtelenné vált munkáltatóval szemben.

A fizetésképtelenséget bírósági eljárás kezdeményezése követi, amely maga után vonja a munkáltatói jogok teljes vagy részleges megvonását, illetve szakszervezet vagy illetékes igazságügyi hatóság kijelölését, amely:

  • vagy eljárást kezdeményezett;
  • vagy megállapította, hogy a munkáltató cége vagy intézménye egyértelműen bezárt, és a rendelkezésre álló eszközök nem elegendőek az eljárás elindításához.

Az európai uniós tagállamoknak kivételes esetben módjában áll bizonyos munkavállalói csoportok esetében figyelmen kívül hagyni a munkavállalói igényeket, amennyiben ezek a munkavállalók más formában egyenlő védelemben részesülnek. A tagállamoknak módjában áll kizárni az irányelv védelméből a természetes személy által foglalkoztatott háztartási alkalmazottakat, valamint halászokat.

A fenti kivételeken kívül azonban minden olyan munkavállaló, aki munkaszerződéssel rendelkezik vagy munkaviszonyban áll, élvezi ennek az irányelvnek a védelmét. Emellett az irányelv a részmunkaidős, a határozott időre szóló szerződéssel rendelkező és az ideiglenes szerződéssel rendelkező munkavállalókra is vonatkozik.

Garanciaintézmények

A tagállamok garanciaintézményeket hoznak létre, amelyek biztosítják a dolgozók bérének kifizetését, és adott esetben a munkaviszony megszűnéséért járó kárpótlást. Megállapíthatják az intézmény által kifizethető összegek maximumát, amelynek elég magasnak kell lennie ahhoz, hogy elérje az irányelv szociális célkitűzését.

A garanciaintézmény általi kifizetések minimális határideje a következők szerint határozható meg:

  • hat hónapos minimum referencia-időszak, amelyből legalább három hónap alatt történnek meg a kifizetések;
  • legalább tizennyolc hónapos referencia-időszak, amelyből legalább nyolc hét alatt történnek meg a kifizetések. Ebben az esetben a munkavállaló számára a legkedvezőbb időszakokat alkalmazzák a kiszámításkor.

A munkáltatók anyagilag hozzájárulnak az intézmények munkájához, kivéve, ha a finanszírozást teljes mértékben átvállalják az állami hatóságok.

Társadalombiztosítás

A tagállamok előírhatják, hogy a fizetési garancia nem vonatkozik az alábbiakhoz kapcsolódó adónemekre:

  • társadalombiztosítás;
  • a társadalombiztosítási rendszer jogi keretei között létező szakmai vagy szakmaközi kiegészítő biztosítási rendszerek.

Emellett, amennyiben a munkáltató nem fizette meg a szükséges társadalombiztosítási járulékokat, de a kifizetett bérekből azokat eredetileg levonták, a munkavállaló biztosítási intézménynél élvezett jogai nem szenvedhetnek kárt.

A fizetett alkalmazottak nyugellátásra vonatkozó érdekeit is védi az irányelv, beleértve a kiegészítő biztosítási rendszerek révén a túlélő hozzátartozónak járó ellátást is. Ez a védelem kijár azoknak a dolgozóknak is, akik a cég fizetésképtelenné válása előtt felmondtak.

Transznacionális esetek

Amennyiben a fizetésképtelenné vált munkáltató tevékenysége legalább két európai uniós tagállam területén zajlottak, annak az országnak a hatósága illetékes a kifizetések terén, ahol az adott dolgozó szokásos munkavégzése zajlik.

Ugyanígy, a munkavállalónak a garanciaintézményeknél élvezett jogait annak az országnak a nemzeti jogrendszere határozza meg, amelyhez a garanciaintézmény tartozik.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2008.11.17.

2008.11.17.

HL L 283., 2008.10.28.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló 2008/94/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról és alkalmazásáról (2011. február 28.) [COM(2011) 84 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
A munkavállalók védelmének eszköze, amelyet a 2008/94/EK irányelv vezet be, hatékonynak és hasznosnak bizonyult. A garanciaintézmények közbelépése 3,4 millió munkavállalónak tudott segítséget nyújtani a 2008 és 2011 közötti időszakban, különösen a gazdasági világválság körülményei között.

Utolsó frissítés: 06.05.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére