RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa

Direktiivillä pyritään turvaamaan työntekijöiden palkkojen maksu työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa. Siinä velvoitetaan Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiot perustamaan palkkaturvajärjestelmiä ja vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt niitä tilanteita varten, joissa toisessa valtiossa toimiva työnantaja joutuu maksukyvyttömäksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/94/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä suojellaan työntekijöitä, joilla on maksamattomia palkkasaatavia maksukyvyttömyystilanteessa olevalta työnantajalta.

Työnantajan katsotaan olevan maksukyvyttömyystilanteessa, kun on pyydetty sellaisen menettelyn aloittamista, jossa kyseinen työnantaja menettää osittain tai kokonaan määräysvallan omaisuuteensa ja jossa määrätään selvittäjä, ja jos toimivaltainen viranomainen on joko

  • päättänyt menettelyn aloittamisesta tai
  • todennut, että työnantajan yritys tai liiketoiminta on kokonaan lopetettu ja että käytettävissä olevat varat ovat riittämättömät.

Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti jättää tiettyihin ryhmiin kuuluvien työntekijöiden saatavat direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, jos muut tavat turvata palkkasaatavat tarjoavat heille vastaavan suojan. Jäsenvaltiot voivat myös jättää direktiivin suojan ulkopuolelle luonnollisen henkilön palveluksessa olevat kotiapulaiset ja kalastajat, jotka saavat palkkansa osuutena saaliista.

Näitä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki muut työntekijät saavat kuitenkin direktiivin suojan riippumatta työsopimuksen tai työsuhteen kestosta. Se koskee siis osa-aikatyöntekijöitä sekä määräaikaisessa tai tilapäisessä työsuhteessa olevia työntekijöitä.

Palkkaturvajärjestelmät

Jäsenvaltioiden on perustettava palkkaturvajärjestelmiä, jotka turvaavat työntekijöiden saatavien ja tarvittaessa työsuhteen päättymisen yhteydessä maksettavan erorahan suorituksen. Ne voivat asettaa palkkaturvajärjestelmän suoritettavaksi tuleville maksuille enimmäismääriä, joiden on oltava riittävän korkeat direktiivin sosiaalisen tavoitteen toteutumiseksi.

Sen ajan kesto, jolta palkkaturvajärjestelmä vastaa saatavista, lasketaan

  • vähintään kuuden kuukauden viiteajanjakson perusteella, jolloin saatavia maksetaan kolmen kuukauden ajan
  • vähintään 18 kuukauden viiteajanjakson perusteella, jolloin saatavia maksetaan vähintään kahdeksan viikon ajan. Tässä tapauksessa vähimmäisajanjakson laskemisessa otetaan huomioon työntekijöille edullisimmat ajanjaksot.

Työnantajat osallistuvat näiden järjestelmien rahoitukseen, jos viranomaiset eivät vastaa siitä kokonaan.

Sosiaaliturva

Jäsenvaltiot voivat säätää, että maksuturvaa ei sovelleta

  • sosiaaliturvaan
  • lakisääteisen sosiaaliturvajärjestelmän ulkopuolisiin, yhtiön tai useamman yhtiön yhteisiin lisäeläkejärjestelmiin.

Jos työnantaja ei ole maksanut pakollisia sosiaaliturvamaksuja, mutta työntekijöiden maksuosuudet on pidätetty palkasta, työntekijöillä on lisäksi täysi oikeus vakuutuslaitosten myöntämiin etuuksiin.

Työntekijöiden oikeudet kansallisen lakisääteisen sosiaaliturvajärjestelmän ulkopuolisiin vanhuusetuuksiin ja jälkeenjääneiden etuuksiin turvataan. Tämä suoja koskee myös työnantajan palveluksesta ennen maksukyvyttömyyden alkamista lähteneitä työntekijöitä.

Useaa valtiota koskevat tilanteet

Jos maksukyvytön työnantaja harjoitti toimintaa vähintään kahden jäsenvaltion alueella, maksamatta olevien saatavien maksamisen osalta on toimivaltainen sen jäsenvaltion viranomainen, jonka alueella työntekijä tavallisesti työskenteli.

Työntekijöiden palkkaturvajärjestelmiä koskevien oikeuksien laajuus määräytyy sen kansallisen lainsäädännön mukaan, jonka piiriin palkkaturvajärjestelmä kuuluu.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2008/94/EY

17.11.2008

17.11.2008

EUVL L 283, 28.10.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 28 päivänä helmikuuta 2011, työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa annetun direktiivin 2008/94/EY tiettyjen säännösten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta [KOM(2011) 84 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].
Direktiivillä 2008/94/EY perustettu työntekijöiden palkkaturva on osoittautunut tehokkaaksi ja hyödylliseksi. Palkkaturvajärjestelmistä on nimittäin vuosina 2008–2011 hyötynyt 3,4 miljoonaa työntekijää, erityisesti maailmanlaajuisen talouskriisin aikana.

Viimeisin päivitys 06.05.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun