RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zwolnienia grupowe

Niniejsza dyrektywa zobowiązuje pracodawców do przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników w przypadku zwolnień grupowych. Precyzuje punkty, których konsultacje powinny dotyczyć, oraz niezbędne informacje obowiązkowo udzielane przez pracodawcę podczas tych konsultacji. Ponadto dyrektywa ustala procedurę zwolnień grupowych oraz reguluje ich warunki.

AKT

Dyrektywa Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych.

STRESZCZENIE

Dyrektywa nie ma zastosowania do:

 • zwolnień grupowych dokonywanych w ramach umów o pracę zawartych na czas określony lub na wykonanie zadania szczególnego, chyba że takie zwolnienia następują przed upływem terminu lub wykonaniem tych umów,
 • pracowników administracji publicznej lub instytucji prawa publicznego,
 • załóg statków morskich.

Konsultacje

Pracodawca zamierzający dokonać zwolnień grupowych jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników w celu osiągnięcia porozumienia. Konsultacje obejmują co najmniej możliwości uniknięcia bądź zredukowania liczby zwolnień i możliwości złagodzenia konsekwencji, w szczególności przez wykorzystywanie towarzyszących im środków socjalnych, mających na celu przeszeregowanie lub przekwalifikowanie zwalnianych pracowników.

Informacje obowiązkowo udzielane przez pracodawcę

Dyrektywa precyzuje, że państwa członkowskie mogą dopuścić możliwość korzystania przez przedstawicieli pracowników z pomocy biegłych, zgodnie z praktykami krajowymi. Pracodawca, w trakcie trwania konsultacji, dostarcza wszystkich istotnych informacji przedstawicielom pracowników. Informuje ich w każdym przypadku na piśmie o:

 • przyczynach,
 • okresie, w którym przewiduje zwolnienia,
 • liczbie i kategorii pracowników zwykle zatrudnionych,
 • liczbie pracowników przewidzianych do zwolnienia,
 • kryteriach selekcji pracowników wybranych do zwolnienia,
 • metodzie obliczeń ewentualnych odszkodowań.

Procedura zwolnień grupowych

Dyrektywa precyzuje procedurę:

 • pracodawca przekazuje właściwemu organowi władzy publicznej notyfikację na piśmie o zamiarze zwolnienia grupowego. Notyfikacja zawiera wszystkie istotne informacje dotyczących planowanych zwolnień grupowych i konsultacji, bez metody obliczeń odszkodowań. Jednak w przypadku zaprzestania działalności wynikającego z decyzji sądowej notyfikacja jest konieczna jedynie na wyraźne żądanie władzy publicznej.
 • pracodawca przekazuje kopię notyfikacji przedstawicielom pracowników, którzy mogą przekazywać swoje uwagi do właściwego organu władzy publicznej.
 • zwolnienia grupowe stają się skuteczne najwcześniej trzydzieści dni po notyfikacji, terminie, jaki właściwy organ władzy publicznej wykorzystuje na znalezienie rozwiązań. Państwa członkowskie mogą zezwolić organowi władzy publicznej na skrócenie terminu lub przedłużenie go do sześćdziesięciu dni po notyfikacji w przypadku, gdy problemy nie zostały rozwiązane. Stosowanie niniejszego artykułu nie jest konieczne w przypadku zwolnień grupowych następujących w związku z zaprzestaniem działalności przedsiębiorstwa będącym wynikiem decyzji sądowej. Można przekazywać szersze kompetencje dotyczące przedłużenia terminów. Pracodawca musi być poinformowany o przedłużeniu terminu i jego przyczynach przed upływem pierwotnego terminu.

Kontekst

Dyrektywa ma na celu harmonizacja prawa państw członkowskich dotyczących sposobów i procedury zwolnień grupowych, aby zwiększyć ochronę pracowników w przypadku zwolnień grupowych.

Niniejsza dyrektywa jest wersją skodyfikowaną dyrektywy 75/129/EWG i dyrektywy 92/56/EWG, które zostały uchylone.

Państwa członkowskie mogą stosować lub wprowadzić przepisy korzystniejsze dla pracowników.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Dyrektywa 98/59/WE

1.9.1998

Dz.U L 225 z 12.8.1998

Ostatnia aktualizacja: 04.07.2006
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony