RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Hromadné propouštění

Tato směrnice ukládá zaměstnavatelům povinnost jednat se zástupci zaměstnanců, má-li dojít k hromadnému propouštění. Upřesňuje, jakých bodů se tato jednání mají týkat a jaké potřebné informace jsou zaměstnavatelé při těchto jednáních povinni poskytnout. Navíc směrnice stanovuje postup při hromadném propouštění a upravuje jeho podmínky.

AKT

Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění

PŘEHLED

Tato směrnice se nevztahuje na:

 • hromadná propouštění na základě pracovních smluv uzavřených na dobu určitou nebo pro vykonání určitých prací, s výjimkou případů, kdy k těmto propouštěním dojde před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, nebo před skončením prací stanovených ve smlouvě;
 • zaměstnance orgánů veřejné správy nebo veřejnoprávních podniků;
 • posádky námořních lodí.

Projednání

Zaměstnavatel, který zamýšlí provést hromadné propouštění, musí včas zahájit projednání se zástupci zaměstnanců s cílem dosáhnout dohody. Tato projednání se týkají alespoň možností, jak se vyhnout hromadnému propouštění nebo jak ho omezit, jakož i možností zmírnit jeho následky zejména využitím doplňujících sociálních opatření, jež jsou zaměřena na pomoc při přeřazení nebo při přeškolování propuštěných zaměstnanců.

Informace, které je zaměstnavatel povinen poskytnout

Podle směrnice mohou členské státy stanovit, že zástupci zaměstnanců se mohou v souladu s vnitrostátními opatřeními obracet na odborníky. Zaměstnavatel poskytne zástupcům zaměstnanců veškeré potřebné informace a během projednání je povinen jim v každém případě písemně sdělit:

 • důvody propouštění;
 • dobu, kdy se má propouštění uskutečnit;
 • počet a kategorii zaměstnanců, kteří jsou obvykle zaměstnáni;
 • počet těch, kteří mají být propuštěni;
 • kritéria navržená pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni;
 • metodu výpočtu případných odškodnění.

Postup při hromadném propouštění

Směrnice stanovuje postup, který je třeba dodržet:

 • zaměstnavatel písemně oznámí příslušnému orgánu veškeré návrhy na hromadné propouštění. Oznámení bude obsahovat veškeré potřebné údaje týkající se návrhu na propouštění a konzultací, vyjma metody výpočtu odškodnění. V případě ukončení činnosti na základě soudního rozhodnutí však k písemnému oznámení musí dojít pouze na výslovnou žádost orgánu;
 • zaměstnavatel předá kopii oznámení zástupcům zaměstnanců, kteří mohou příslušnému orgánu veřejné moci zaslat své připomínky;
 • hromadné propouštění se stane účinným nejdříve třicet dní po oznámení; příslušný orgán veřejné moci využije této lhůty k hledání řešení. Členské státy mohou orgánu veřejné moci umožnit lhůtu zkrátit nebo prodloužit až na šedesát dnů po oznámení, pokud nedojde k vyřešení problémů. Tento článek není závazný v případě hromadných propouštění v důsledku ukončení činnosti na základě soudního rozhodnutí. Příslušnému orgánu mohou být uděleny širší pravomoci týkající se prodloužení lhůty. Zaměstnavatel je o prodloužení a o jeho důvodech informován před uplynutím původní lhůty.

Kontext

Cílem této směrnice je sbližování právních předpisů členských států týkajících se podmínek a postupu hromadného propouštění, aby se posílila ochrana zaměstnanců v případě hromadného propouštění.

Tato směrnice je kodifikovanou verzí směrnice 75/129/EHS a směrnice 92/56/EHS, které byly zrušeny.

Členské státy mohou uplatňovat nebo přijímat ustanovení, které jsou pro zaměstnance příznivější.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 98/59/ES

1. 9. 1998

-

Úř. věst. L 225 

ze dne 12. 8. 1998

Poslední aktualizace: 04.07.2006
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky