RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

De Europese Unie wil de onzekerheden en de belemmeringen uit de weg ruimen die de uitoefening van de vrije dienstverrichting in de weg staan, door de rechtszekerheid te vergroten en door de vaststelling mogelijk te maken van de in de lidstaat op het grondgebied waarvan de werknemer ter beschikking wordt gesteld van kracht zijnde arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op de ter beschikking gestelde werknemers.

BESLUIT

Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

De richtlijn is van toepassing voor zover de ondernemingen in het kader van transnationale dienstverrichtingen een werknemer ter beschikking stellen op het grondgebied van een lidstaat en voor zover tijdens de periode van de terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding bestaat tussen de uitzendende onderneming en de werknemer. De ondernemingen stellen de werknemers ter beschikking:

 • voor hun rekening en onder hun leiding, in het kader van een overeenkomst tussen de onderneming van herkomst en de ontvanger van de dienst;
 • in een vestiging of een tot hetzelfde concern behorende onderneming;
 • als uitzendbedrijf, bij een ontvangende onderneming.

Voor de toepassing van de richtlijn wordt onder "ter beschikking gestelde werknemer" verstaan, iedere werknemer die gedurende een bepaalde periode werkt op het grondgebied van een lidstaat die niet de staat is waar die werknemer gewoonlijk werkt. Het begrip "werknemer" wordt bepaald door het recht van de lidstaat waar de werknemer ter beschikking is gesteld.

De arbeidsvoorwaarden

De lidstaten zien erop toe dat de ondernemingen de ter beschikking gestelde werknemers een harde kern van imperatieve beschermingsmaatregelen garanderen die, in de lidstaat waar het werk wordt uitgevoerd, zijn vastgelegd:

 • in wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen; en/of
 • in collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken die algemeen verbindend zijn verklaard *, voor zover zij betrekking hebben op de in de bijlage bij de richtlijn bedoelde activiteiten.

De te garanderen arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn als volgt:

 • maximale werk- en minimale rustperiode;
 • minimumaantal betaalde vakantiedagen;
 • minimumlonen, inclusief vergoeding voor overwerk;
 • voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van werknemers, inzonderheid door uitzendbedrijven;
 • gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;
 • beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van zwangere of pas bevallen vrouwen, kinderen en jongeren;
 • gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake niet-discriminatie.

Afwijkingen

De lidstaten kunnen afwijken van de onmiddellijke toepassing van de voorschriften inzake:

 • het minimumloon, wanneer het gaat om werkzaamheden met een maximale duur van een maand en op voorwaarde dat deze werkzaamheden niet door uitzendbedrijven worden uitgevoerd;
 • het minimumloon en de vakantiedagen, wanneer het gaat om zogenaamde werkzaamheden van "geringe omvang" en op voorwaarde dat deze werkzaamheden niet door uitzendbedrijven worden uitgevoerd;
 • het minimumloon en de vakantiedagen, wanneer het gaat om werkzaamheden in verband met de initiële assemblage en/of de eerste installatie van een goed en de duur van de werkzaamheden niet meer dan acht dagen bedraagt. Deze afwijking geldt echter niet voor de bouwsector.

Berekening van het loon

De toeslagen in verband met de terbeschikkingstelling worden als een deel van het minimumloon beschouwd, voor zover deze niet uitgekeerd worden als vergoeding van daadwerkelijk in verband met de terbeschikkingstelling gemaakte onkosten.

Gelijke behandeling

De lidstaten mogen bepalen dat de ondernemingen werknemers dezelfde voorwaarden moeten garanderen als die welke voor uitzendkrachten gelden in de lidstaat op het grondgebied waarvan de arbeid wordt verricht.

Samenwerking op het gebied van informatie en informatieplicht

De lidstaten wijzen een of meer verbindingsbureaus of een of meer bevoegde nationale instanties aan en stellen de andere lidstaten en de Commissie daarvan in kennis.

De lidstaten zorgen ervoor dat samengewerkt wordt tussen de overheidsinstanties die overeenkomstig de nationale wetgeving bevoegd zijn voor het toezicht op de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. De wederzijdse administratieve bijstand is kosteloos.

Elke lidstaat neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie betreffende de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden algemeen toegankelijk is en dat de werknemers en/of hun vertegenwoordigers over passende procedures beschikken om de naleving van de verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn af te dwingen.

In voorkomend geval nemen de lidstaten ook passende matregelen bij niet-naleving van deze arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.

Rechtsmiddelen

Om het recht op de door de richtlijn gegarandeerde arbeidsvoorwaarden en ‑omstandigheden te doen gelden, kan een rechtsvordering worden ingesteld in de lidstaat op het grondgebied waarvan de werknemer ter beschikking is of was gesteld.

Context

De Europese Unie wil de onzekerheden en de belemmeringen uit de weg ruimen die de uitoefening van de vrije dienstverrichting, als bedoeld in artikel 49 van het EG-Verdrag, in de weg staan door de ter beschikking gestelde werknemers een grotere bescherming te bieden.

Bij de laatste twee uitbreidingen van de EU in 2004 en 2007 zijn in de toetredingsakten evenwel overgangsbepalingen opgenomen ten behoeve van Duitsland en Oostenrijk. Zo kunnen beide landen het risico van verstoringen in bepaalde gevoelige sectoren beheren en kunnen zij ook de terbeschikkingstelling van werknemers in de context van een dienstverrichting beperken, zolang zij de beperkingen op het vrije verkeer van werknemers toepassen en nadat zij de Commissie daarvan in kennis hebben gesteld. De nieuwe lidstaten kunnen wederzijdse maatregelen nemen indien Duitsland of Oostenrijk afwijken van artikel 49 van het EG-Verdrag.

De overgangsbepalingen op basis waarvan de lidstaten de toegang tot hun arbeidsmarkt kunnen beperken voor onderdanen van de nieuwe lidstaten, met uitzondering van Cyprus en Malta, geven de lidstaten geen toelating om af te wijken van artikel 49 van het EG-Verdrag. Zij mogen met andere woorden de terbeschikkingstelling van werknemers niet beperken.

Belangrijkste begrippen
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken die algemeen verbindend zijn verklaard: zij moeten worden nageleefd door alle ondernemingen die tot de sector of de beroepsgroep behoren en onder de territoriale werkingssfeer daarvan vallen.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Richtlijn 96/71/EG [vaststelling medebeslissing COD/1991/346]

10.2.1997

16.12.1999

L 18 van 21.1.1997

Wijzigingsbesluit(en)Datum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Bijlagen V , VI , VIII , IX , X , XII , XIII en XIV : Lijsten bedoeld in de artikelen 24 van de Akten van toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie.

1.5.2004

-

L 236 van 23.9.2003

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond [Publicatieblad L 157 van 21.6.2005].

1.1.2007

-

PB L 157 van 21.6.2005

De wijzigingsbesluiten en opeenvolgende rectificaties bij Richtlijn 96/71/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie (FR ) heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

EFFECTIEVE TENUITVOERLEGGING VAN DE RICHTLIJN / FOLLOW-UP

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Detachering van werknemers met het oog op het verrichten van diensten – de voordelen en het potentieel maximaliseren en de bescherming van werknemers garanderen [COM(2007) 304 def. – Niet in het Publicatieblad verschenen].
Richtlijn 96/71/EG biedt dienstverleners, gedetacheerde werknemers en gebruikers van diensten een hoog niveau van rechtszekerheid. Deze mededeling schetst de stand van zaken met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de richtlijn in de lidstaten.

De Commissie onderstreept het belang van toegang tot informatie en van administratieve samenwerking tussen de lidstaat van oorsprong en de ontvangende lidstaat. De belemmeringen voor het vrij verlenen van diensten zouden door de vooruitgang ter zake uit de weg moeten kunnen worden geruimd. De vorderingen zijn echter ontoereikend en werknemers worden onvoldoende geïnformeerd over hun rechten.

Er zijn ook nog steeds struikelblokken voor gedetacheerde werknemers die onderdaan uit een derde land zijn. Soms worden bepaalde voorwaarden aan hen gesteld met betrekking tot visa of verblijfsvergunningen, hoewel geen administratieve formaliteiten of bijkomende voorwaarden zouden mogen worden opgelegd indien de dienstverlener in een van de lidstaten gevestigd is.

Bepaalde maatregelen kunnen evenwel noodzakelijk zijn voor de bescherming van de gedetacheerde werknemers en het algemeen belang, op voorwaarde dat zij evenredig en gerechtvaardigd zijn. Het betreft met name controlemaatregelen die op nationaal niveau zijn ingesteld overeenkomstig artikel 49 van het EG-Verdrag betreffende het vrij verlenen van diensten.

Mededeling van de Commissie van 4 april 2006 – Richtsnoeren betreffende de detachering van werknemers met het oog op het verrichten van diensten [COM(2006) 159 def. – Niet in het Publicatieblad verschenen].

Mededeling van de Commissie van 25 juli 2003 betreffende de tenuitvoerlegging van Richtlijn 96/71/EG in de lidstaten [COM(2003) 458 def. – Niet in het Publicatieblad verschenen].

Laatste wijziging: 09.10.2009
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven