RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Απόσπαση των εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να εξαλείψει την αβεβαιότητα και τα εμπόδια στην άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, αυξάνοντας την ασφάλεια δικαίου και παρέχοντας τη δυνατότητα προσδιορισμού των συνθηκών εργασίας που ισχύουν για τους αποσπασμένους εργαζόμενους στο κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου ο εργαζόμενος έχει αποσπαστεί.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η οδηγία εφαρμόζεται στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο διακρατικής παροχής υπηρεσιών, αποσπούν εργαζόμενο στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, εφόσον υπάρχει σχέση εργασίας μεταξύ της επιχείρησης αποστολής και του εργαζομένου κατά τη διάρκεια της απόσπασης:

 • για λογαριασμό της επιχείρησης και υπό τη διεύθυνσή της, στο πλαίσιο σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ της επιχείρησης αποστολής και του αποδέκτη της παροχής υπηρεσιών·
 • σε εγκατάσταση ή σε επιχείρηση που ανήκει στον όμιλο·
 • ως επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης, σε επιχείρηση-χρήστη.

Για τους σκοπούς της οδηγίας, αποσπασμένος εργαζόμενος νοείται κάθε εργαζόμενος ο οποίος, για μια περιορισμένη περίοδο, εκτελεί την εργασία του στην επικράτεια κράτους μέλους άλλου από το κράτος στην επικράτεια του οποίου εργάζεται συνήθως. Η έννοια του εργαζομένου είναι η έννοια που εφαρμόζεται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου είναι αποσπασμένος ο εργαζόμενος.

Οι συνθήκες εργασίας

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι επιχειρήσεις να διασφαλίζουν στους αποσπασμένους εργαζόμενους έναν σκληρό πυρήνα επιτακτικών κανόνων προστασίας που καθορίζονται στο κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου εκτελείται η εργασία:

 • μέσω νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων και/ή
 • μέσω συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων * οι οποίες έχουν αναγορευθεί σε κανόνες γενικής εφαρμογής, εφόσον αφορούν δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα της οδηγίας.

Οι συνθήκες εργασίας και απασχόλησης που πρέπει να εξασφαλισθούν είναι οι ακόλουθοι:

 • μέγιστες περίοδοι εργασίας και ελάχιστες περίοδοι ανάπαυσης·
 • ελάχιστη διάρκεια ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών·
 • ελάχιστα όρια μισθού, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων υπερωριακής εργασίας·
 • όροι διάθεσης εργαζομένων, ιδίως από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης·
 • υγεία, ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία·
 • προστατευτικά μέτρα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης των γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, των παιδιών και των νέων·
 • ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και άλλες διατάξεις στον τομέα της μη διακριτικής μεταχείρισης.

Παρεκκλίσεις

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από την άμεση εφαρμογή των κανόνων που αφορούν τα εξής:

 • τον ελάχιστο μισθό, εφόσον πρόκειται για εργασίες μέγιστης διάρκειας ενός μήνα και υπό τον όρο ότι οι εν λόγω εργασίες δεν εκτελούνται από επιχειρήσεις διάθεσης εργαζομένων·
 • τον ελάχιστο μισθό και την άδεια, εφόσον πρόκειται για εργασίες «μικρής κλίμακας» και υπό τον όρο ότι οι εν λόγω εργασίες δεν εκτελούνται από επιχειρήσεις διάθεσης εργαζομένων·
 • τον ελάχιστο μισθό και την άδεια, εφόσον πρόκειται για εργασίες αρχικής συναρμολόγησης ή/και πρώτης εγκατάστασης ενός αγαθού και των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τις οκτώ ημέρες. Ωστόσο, η εν λόγω παρέκκλιση δεν εφαρμόζεται στον κατασκευαστικό τομέα.

Υπολογισμός του μισθού

Τα σχετικά με την απόσπαση επιδόματα θεωρούνται ως τμήμα του ελάχιστου μισθού, εφόσον δεν καταβάλλονται υπό τη μορφή επιστροφής των εξόδων που προκλήθηκαν πράγματι λόγω της απόσπασης.

Ίση μεταχείριση

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι οι επιχειρήσεις εγγυώνται στους προσωρινά αποσπασμένους εργαζόμενους το πλεονέκτημα των ίδιων όρων που ισχύουν για τους προσωρινούς εργαζόμενους στο κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου εκτελείται η εργασία.

Συνεργασία σε θέματα ενημέρωσης και καθήκον ενημέρωσης

Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ή περισσότερα γραφεία συνδέσμους ή έναν ή περισσότερους αρμόδιους εθνικούς φορείς και τα κοινοποιούν στα άλλα κράτη μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων διοικητικών υπηρεσιών οι οποίες, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, είναι αρμόδιες για την εποπτεία τήρησης των όρων εργασίας και απασχόλησης. Η διοικητική βοήθεια παρέχεται δωρεάν.

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να υπάρχει ευρέως πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης και ώστε οι εργαζόμενοι και/ή οι εκπρόσωποί τους να έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλες διαδικασίες για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προβλέπει η οδηγία.

Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση μη τήρησης των συνθηκών αυτών εργασίας και απασχόλησης.

Μέσα προσφυγής

Για την άσκηση του δικαιώματος που άπτεται των όρων εργασίας και απασχόλησης, το οποίο εγγυάται η οδηγία, είναι δυνατόν να ασκηθεί αγωγή στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου ο εργαζόμενος είναι ή ήταν αποσπασμένος.

Πλαίσιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να εξαλείψει τις αβεβαιότητες και τα εμπόδια που ενδέχεται να πλήξουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 49 της συνθήκης ΕΚ, με την αύξηση της προστασίας των αποσπασμένων εργαζομένων.

Ωστόσο, κατά τις δύο τελευταίες διευρύνσεις της ΕΕ το 2004 και το 2007, στο πλαίσιο των πράξεων προσχώρησης θεσπίστηκαν μεταβατικές διατάξεις που απευθύνονται στη Γερμανία και την Αυστρία. Τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο αναταράξεων σε ορισμένους ευαίσθητους τομείς και να περιορίσουν την απόσπαση των εργαζομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών, για όσο διάστημα εφαρμόζονται οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, και αφού ενημερώσουν πρώτα την Επιτροπή. Τα νέα κράτη μέλη μπορούν, από την πλευρά τους, να λάβουν αμοιβαία μέτρα στο μέτρο που η Γερμανία και η Αυστρία παρεκκλίνουν από το άρθρο 49 της συνθήκης ΕΚ.

Οι μεταβατικές διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να περιορίσουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τους υπηκόους των νέων κρατών μελών, με εξαίρεση την Κύπρο και τη Μάλτα, δεν επιτρέπουν στα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν από το άρθρο 49 της συνθήκης ΕΚ και δη να περιορίζουν την απόσπαση των εργαζομένων.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης
 • Συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις γενικής εφαρμογής: πρέπει να τηρούνται από όλες τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον σχετικό τομέα ή στην επαγγελματική δραστηριότητα και εμπίπτουν στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής τους.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοήςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Οδηγία 96/71/ΕΚ [έκδοση: συναπόφαση COD/1991/346]

10.2.1997

16.12.1999

ΕΕ L 18 της 21.1.1997

Πράξη (εις) τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Παραρτήματα V , VI , VIII , IX , X , XII , XII και XIV : Κατάλογοι που περιέχονται στο άρθρο 24 των πράξεων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1.5.2004

-

ΕΕ L 236 της 23.9.2003

Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 157 της 21.6.2005]

1.1.2007

-

ΕΕ L 157 της 21.6.2005

Οι τροποποιητικές πράξεις και διαδοχικές διορθώσεις του Οδηγία 96/71/EK ενσωματώθηκαν στο βασικό κείμενο. Η κωδικοποιημένη αυτή μορφή (FR ) δεν έχει παρά τεκμηριωτική αξία.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Απόσπαση εργαζομένων στo πλαίσιo παροχής υπηρεσιών - μεγιστοποίηση των οφελών και των δυνατοτήτων και ταυτόχρονα παροχή εγγυήσεων για την προστασία των εργαζομένων [COM(2007) 304 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].
Η οδηγία 96/71/ΕΚ εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου υψηλού επιπέδου στους φορείς παροχής υπηρεσιών, στους αποσπασμένους εργαζομένους και στους αποδέκτες των υπηρεσιών. Η παρούσα ανακοίνωση αναφέρει τον τρόπο υλοποίησής της στα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσβασης στην ενημέρωση και της διοικητικής συνεργασίας ανάμεσα στο κράτος προέλευσης και στο κράτος υποδοχής. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί στους τομείς αυτούς πρέπει να επιτρέψει την εξάλειψη των εμποδίων ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Ωστόσο, τα βήματα προόδου είναι ανεπαρκή και οι εργαζόμενοι δεν ενημερώνονται επαρκώς για τα δικαιώματά τους.

Επίσης εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια για τους αποσπασμένους εργαζόμενους οι οποίοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, και οι οποίοι μπορεί να υπόκεινται σε υποχρεώσεις θεώρησης ή άδειας διαμονής. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο φορέας παροχής υπηρεσιών είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος, δεν θα πρέπει να επιβάλλεται οποιαδήποτε διατύπωση ή οποιοσδήποτε περαιτέρω όρος.

Εντούτοις, ορισμένα μέτρα ίσως είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της προστασίας των αποσπασμένων εργαζομένων και η διαφύλαξη του γενικού συμφέροντος, υπό την προϋπόθεση να είναι δικαιολογημένα και αναλογικά. Πρόκειται ιδίως για ορισμένα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο και συμμορφώνονται με το άρθρο 49 της συνθήκης ΕΚ σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2006 «Κατευθύνσεις για την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών» [COM(2006) 159 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2003 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ στα κράτη μέλη [COM(2003) 458 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09.10.2009
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας