RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Commissie bevordert maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de Europese Unie (EU) en in de wereld. Zij stelt daartoe prioriteiten en maatregelen inzake MVO vast, met het oog op een betere benutting van het potentieel van bedrijven om tot duurzame ontwikkeling te komen en de doelstellingen van de strategie voor groei en werkgelegenheid te verwezenlijken.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 22 maart 2006 aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité - Tenuitvoerlegging van het partnerschap voor groei en werkgelegenheid: Europa moet een voorbeeld worden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen [COM(2006) 136 definitief - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt in dat bedrijven vrijwillig sociale en milieudoelstellingen nastreven in hun commerciële activiteiten en hun relaties met hun partners.

MVO kadert in de doelstellingen van het sociaal beleid en de strategie voor duurzame ontwikkeling van de Europese Unie (EU). Deze praktijk kan ook innovatie, het concurrentievermogen en de werkgelegenheid bevorderen.

Bijdragen aan duurzame groei en werkgelegenheid

Door de toenemende wereldwijde concurrentie en de vergrijzing van de bevolking heeft de EU geen andere keuze dan de productie te stimuleren van bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. MVO kan met name bijdragen aan:

 • de integratie van kansarme groepen in de arbeidsmarkt;
 • een toename van de investeringen in de ontwikkeling van competenties, een leven lang leren en de inzetbaarheid van werknemers;
 • een verbetering van de volksgezondheid, bijvoorbeeld door vrijwillige etikettering van levensmiddelen en niet-giftige chemicaliën;
 • innovatie op maatschappelijk en milieugebied;
 • een vermindering van de vervuiling en een rationeler gebruik van natuurlijke hulpbronnen (Europees milieukeur, investeringen in milieu-innovatie, enz.);
 • een betere eerbiediging van de Europese waarden en de normen op het gebied van mensenrechten, milieubescherming en arbeid;
 • de verwezenlijking van de Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG).

Europees Verbond voor MVO

De Commissie steunt de oprichting van een verbond (EN) dat als algemeen kader voor MVO-initiatieven dient doet. De Commissie moedigt met name de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken tussen bedrijven aan, alsook de bekendmaking van de resultaten aan het publiek en de ontwikkeling van hulpmiddelen op het gebied van MVO.

Het verbond staat open voor alle Europese ondernemingen, ongeacht hun omvang. Deelname gebeurt op vrijwillige basis en is erg flexibel, aangezien geen formele eisen worden gesteld.

Maatregelen ter bevordering van MVO

Er moet een brede waaier van actoren aan de ontwikkeling van de MVO-praktijken meewerken, waaronder vakbonden, investeerders, de consumenten en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s). Daarom besteedt de Commissie bijzondere aandacht aan de volgende aspecten:

 • totstandbrenging van een versterkt partnerschap, op ruimere schaal dan het verbond, door hierbij niet alleen ondernemingen te betrekken, maar ook de stakeholders en de regionale en nationale overheden (met name de lidstaten waar MVO het minst ontwikkeld is, de toetredende landen en de kandidaat-lidstaten);
 • steun voor multistakeholderinitiatieven op sectoraal niveau waaraan ngo’s en de sociale partners meewerken;
 • samenwerking met de lidstaten binnen de Groep van nationale vertegenwoordigers op hoog niveau over MVO, teneinde nationale en regionale instrumenten aan te wenden voor de bevordering van MVO;
 • bewustmaking van de consumenten over het effect van hun keuzes;
 • integratie van MVO in de curricula van business schools en andere onderwijsinstellingen;
 • bevordering van MVO in het midden- en kleinbedrijf (MKB);
 • naleving van internationale referentienormen op het gebied van MVO, zoals de Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en het “Global Compact” (DE), (EN), (FR).
Laatste wijziging: 20.05.2011

Zie ook

 • Website van het directoraat-generaal Ondernemingen en industrie (DE) (EN) (FR) van de Europese Commissie
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven