RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Timpul de conducere în sectorul transportului rutier

Regulamentul adoptă prevederi noi şi mai simple cu privire la duratele de conducere pentru şoferii de camioane şi autobuze. El defineşte responsabilităţile întreprinderilor din domeniul transportului şi ale şoferilor, precum şi posibilele excepţii. Regulamentul conţine prevederi privind monitorizarea şi evaluarea regulamentului, precum şi sancţiunile în cazul încălcărilor.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului.

SINTEZĂ

Acest regulament se aplică transportului rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată depăşeşte 3,5 tone şi transportului rutier de călători cu vehicule care sunt amenajate pentru a putea asigura transportul a mai mult de nouă persoane.

Unele vehicule care se înscriu în aceste categorii sunt însă scutite de aplicarea regulamentului, şi anume:

 • vehiculele utilizate pentru transportul călătorilor prin servicii regulate pe un traseu care nu depăşeşte 50 km (aceste vehicule nu necesită echiparea cu un tahograf *, dar acest regulament prevede controale pe baza orarelor şi a tabelelor de serviciu);
 • vehicule a căror viteză maximă nu depăşeşte 40 km/h;
 • vehicule aparţinând forţelor armate, serviciilor de protecţie civilă, de pompieri şi forţelor responsabile cu menţinerea ordinii publice;
 • vehicule utilizate pentru ajutor umanitar, în situaţii de urgenţă sau în operaţiuni de salvare;
 • vehicule pentru depanări care acţionează pe o rază de 100 km;
 • vehicule de încercări rutiere pentru îmbunătăţire tehnologică;
 • vehicule care nu depăşesc 7,5 tone, utilizate pentru transporturi de mărfuri în scopuri necomerciale;
 • vehicule care au caracter istoric şi care sunt utilizate în scopuri necomerciale.

Statele membre ale Uniunii Europene (UE) pot decide, de asemenea, să acorde şi alte scutiri, în baza unor condiţii individuale de pe teritoriul lor. Acestea se referă la vehiculele:

 • aparţinând autorităţilor publice, cu condiţia ca acestea să nu concureze cu întreprinderile de transport particulare;
 • utilizate de către întreprinderi agricole, horticole, forestiere, piscicole sau crescătorii pe o rază de până la 100 km;
 • a căror masă maximă admisibilă nu depăşeşte 7,5 tone, utilizate de prestatorii de servicii universale pe o rază de 50 km pentru transportul materialelor destinate conducătorului auto în exercitarea profesiei sale;
 • care nu depăşesc 7,5 tone şi sunt propulsate de gaze sau electricitate, pe o rază de 50 km;
 • care circulă pe insule mici care nu sunt legate de teritoriul naţional;
 • utilizate pentru cursurile de şcoală auto şi examenele de conducere;
 • utilizate în legătură cu activităţi legate de servicii de interes general, transmisiuni de radio şi televiziune, întreţinerea drumurilor şi anumite controale;
 • pentru transportul în scopuri necomerciale a unui număr cuprins între 10 şi 17 călători;
 • pentru transportul echipamentelor de circ sau pentru parcuri de distracţii;
 • de proiecte mobile, utilizate în scopuri didactice;
 • utilizate pentru colectarea laptelui şi pentru returnarea laptelui destinat hrănirii animalelor;
 • specializate pentru transportul de bani şi/sau de obiecte de valoare;
 • utilizate pentru transportul de deşeuri de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;
 • utilizate exclusiv în porturi şi terminale feroviare;
 • utilizate pentru transportul de animale între ferme, pieţe şi abatoare pe o rază de 50 km.

Conducătorul şi cel de-al doilea conducător auto trebuie să aibă cel puţin 18 ani, cu excepţia anumitor situaţii în care al doilea conducător auto încă urmează cursuri în acest sens, vârsta minimă fiind atunci de 16 ani.

Domeniul de aplicare

Acest regulament se aplică tuturor transporturilor rutiere transfrontaliere şi internaţionale efectuate fie exclusiv în teritoriul UE, fie între UE, Elveţia şi ţările părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE).

UE este semnatară a Acordului european privind munca echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR), încheiat în 1970 în cadrul Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Domeniul de aplicare al acestui acord este mai larg decât al prezentului regulament. El se aplică şi vehiculelor înmatriculate în ţările terţe care nu sunt părţi la AETR, cât timp acestea circulă în spaţiul vizat de acord.

Durata de conducere

Durata de conducere este supusă mai multor norme, şi anume:

 • durata de conducere zilnică * nu ar trebui să depăşească nouă ore. De două ori pe săptămână, aceasta poate fi prelungită la zece ore;
 • durata de conducere săptămânală * nu trebuie să depăşească 56 de ore;
 • durata de conducere totală nu trebuie să depăşească 90 de ore pe parcursul a două săptămâni consecutive;
 • conducătorul auto ar trebui să înregistreze pe tahograf ca altă muncă orice perioadă de lucru în care nu conduce, precum şi orice perioadă petrecută pentru conducerea unui vehicul care nu intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament şi durata de călătorie pe un feribot sau tren când conducătorul nu are acces la un pat sau o cuşetă;
 • după o perioadă de patru ore şi jumătate de conducere, conducătorul auto trebuie să facă o pauză neîntreruptă * de cel puţin 45 de minute sau de cel puţin 15 minute urmată de o pauză de cel puţin treizeci de minute pentru aceeaşi perioadă;
 • o perioadă de repaus săptămânal obligatorie de cel puţin 45 de ore (perioadă de repaus săptămânal normală) sau 24 de ore (perioadă de repaus săptămânal redusă);
 • dacă, pe parcursul a două săptămâni consecutive, un conducător auto poate să ia doar o perioadă de repaus săptămânal redusă, reducerea se compensează cu o perioadă de repaus echivalentă luată în bloc, înainte de sfârşitul celei de-a treia săptămâni;
 • între două perioade de repaus săptămânal *, un conducător auto nu poate să ia mai mult de 3 perioade de repaus zilnic reduse *;
 • în cazul în care conducătorul auto decide să facă acest lucru, perioadele de repaus zilnic şi perioadele de repaus săptămânal reduse pot fi efectuate la bordul vehiculului. Cu condiţia ca vehiculul să fie în staţionare şi să fie dotat cu cabină de dormit corespunzătoare;
 • când un conducător auto ia o perioadă de repaus în care vehiculul este transportat cu feribotul sau cu trenul, perioada respectivă poate fi întreruptă de cel mult două ori de activităţi a căror durată totală nu depăşeşte o oră. De asemenea, conducătorul auto ar trebui să aibă acces la un pat sau o cuşetă.

Răspundere

Întreprinderile de transport sau alte organisme care oferă aceleaşi servicii trebuie să se asigure că propriii conducători auto se pot conforma Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 privind tahograful:

 • acestea nu pot oferi prime în funcţie de distanţele parcurse sau de cantitatea de mărfuri transportată dacă plata respectivă este de natură să pericliteze siguranţa rutieră.
 • ele trebuie să se asigure că orarele de transport respectă acest regulament şi că datele de la tahografele digitale sunt descărcate la momentul corect şi păstrate cel puţin 12 luni.

Întreprinderile de transport răspund pentru încălcările comise de către conducătorii lor. Cu excepţia cazurilor în care o întreprindere nu poate fi în mod rezonabil obligată să răspundă pentru încălcare, cum ar fi atunci când un conducător auto care lucrează pentru mai multe întreprinderi de transport nu a prezentat acestor întreprinderi informaţii suficiente pentru ca ele să se poată conforma acestui regulament.

Excepţii

Un stat membru poate:

 • după aprobarea de către Comisie, să permită excepţii pentru anumite operaţiuni de transport cu deplasare în, dinspre sau înspre regiuni ale teritoriului său în care densitatea populaţiei nu depăşeşte cinci locuitori pe kilometrul pătrat;
 • să acorde o derogare pentru o perioadă de maximum treizeci de zile, în cazuri de urgenţă şi pentru operaţiuni de transport desfăşurate în întregime pe teritoriul lor;
 • cu condiţia aprobării de către Comisie, să acorde o scutire în situaţii excepţionale, pentru operaţiuni de transport desfăşurate în întregime pe teritoriul lor.

Conducătorul auto poate deroga de la acest regulament pentru a permite vehiculului să ajungă la un loc de oprire corespunzător. Conducătorul trebuie să indice însă manual motivul deplasării în foaia de înregistrare sau pe un imprimat scos din tahograful digital. În plus, în anumite condiţii, un conducător auto care prestează un serviciu ocazional de transport de călători poate decala perioada de repaus săptămânal cu 12 zile consecutive, începând de la perioada de repaus normală anterioară.

Proceduri de control şi sancţiuni

Statele membre vor stabili sancţiuni pentru a asigura respectarea regulamentului pe teritoriul lor. Acestea pot:

 • să impună sancţiuni financiare întreprinderilor de transport care au comis încălcări;
 • să imobilizeze un vehicul dacă încălcarea este de natură să pericliteze siguranţa rutieră;
 • să oblige conducătorul auto la o perioadă de repaus zilnic;
 • să procedeze la retragerea, suspendarea şi aplicarea de restricţii în ceea ce priveşte licenţa întreprinderii sau permisul de conducere al conducătorului auto.

Pentru a se asigura că un conducător auto nu este sancţionat de două ori pentru aceeaşi încălcare, statele membre trebuie să îi furnizeze conducătorului auto o dovadă scrisă a sancţiunii, pe care conducătorul este obligat să o păstreze şi să o prezinte dacă i se solicită acest lucru. În plus, statele membre vor depune eforturi pentru a se informa cu privire la încălcările comise de către persoanele nerezidente şi la sancţiunile aplicate resortisanţilor proprii pentru încălcări comise în alte state membre.

Context

Regulamentul vizează îmbunătăţirea siguranţei rutiere şi a condiţiilor de muncă în sectorul transporturilor rutiere, un sector supus unor presiuni concurenţiale. În acest scop, regulamentul stabileşte prevederi mai simple şi mai eficace în locul celor cuprinse în fostul Regulament (CEE) nr. 3820/85.

Termeni-cheie ai actului
 • Tahograf: aparatul care înregistrează durata de conducere.
 • Durata de conducere zilnică: durata de conducere totală acumulată între două perioade de repaus zilnic sau între o perioadă de repaus zilnic şi o perioadă de repaus săptămânal.
 • Durata de conducere săptămânală: durata de conducere totală acumulată între ora 00.00 a zilei de luni şi ora 24.00 a zilei de duminică.
 • Pauză: perioadă în care un conducător auto se poate reface. În această perioadă, conducătorul auto nu poate nici să conducă, nici să desfăşoare vreo altă muncă.
 • Repaus: orice perioadă neîntreruptă pe parcursul căreia conducătorul auto poate dispune liber de timpul său.
 • Perioadă de repaus zilnic: perioada de repaus obligatorie pe parcursul fiecărei perioade de 24 de ore (30 de ore când vehiculul este condus de un echipaj), care trebuie să dureze cel puţin 11 ore (perioadă de repaus zilnic normală) sau 9 ore (perioadă de repaus zilnic redusă).
 • Perioada de repaus săptămânal: perioadă de repaus obligatorie, care trebuie să înceapă până la sfârşitul a şase perioade de 24 de ore de la perioada de repaus săptămânal precedentă şi să dureze cel puţin 45 de ore (perioadă de repaus săptămânal normală) sau 24 de ore (perioadă de repaus săptămânal redusă).

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 561/2006

11.4.2007, cu excepţia articolului 10 alineatul (5), a articolului 26 alineatele (3) şi (4) şi a articolului 27, care intră în vigoare la 1.5.2006

-

JO L 102 din 11.4.2006

Act(e) de modificare Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

4.12.2009, cu excepţia unei aplicări parţiale – a se vedea articolul 31

-

JO L 300 din 14.11.2009

ACTE CONEXE

Regulamentul nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier [Jurnalul Oficial L 370 din 31.12.1985].

Ultima actualizare: 27.10.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii