RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Χρόνος οδήγησης στον τομέα των οδικών μεταφορών

Ο κανονισμός θεσπίζει νέες και απλούστερες διατάξεις σχετικά με τη διάρκεια οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και λεωφορείων. Ορίζει τις ευθύνες που φέρουν οι επιχειρήσεις μεταφορών και οι οδηγοί, καθώς και τις πιθανές εξαιρέσεις. Περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του κανονισμού, καθώς και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβάσεων.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου.

ΣΥΝΟΨΗ

Αυτός ο κανονισμός εφαρμόζεται στην οδική μεταφορά εμπορευμάτων από οχήματα των οποίων το συνολικό βάρος υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και στην οδική μεταφορά επιβατών από οχήματα κατάλληλα διαμορφωμένα για τη μεταφορά άνω των εννέα ατόμων.

Ωστόσο, ορισμένα οχήματα τα οποία εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες εξαιρούνται από τον κανονισμό, δηλαδή:

 • οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών σε τακτικές γραμμές, η διαδρομή των οποίων δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα (αυτά τα οχήματα δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν ταχογράφο *, ωστόσο αυτός ο κανονισμός προβλέπει ελέγχους με βάση τους πίνακες δρομολογίων και τα προγράμματα υπηρεσίας)·
 • οχήματα των οποίων η μέγιστη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 χιλιόμετρα την ώρα·
 • οχήματα που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις, στις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, στην πυροσβεστική υπηρεσία και στα σώματα ασφαλείας·
 • οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή σε επιχειρήσεις διάσωσης·
 • οχήματα παροχής οδικής βοήθειας, τα οποία επιχειρούν σε ακτίνα 100 χιλιομέτρων·
 • οχήματα τα οποία υποβάλλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης·
 • οχήματα που δεν υπερβαίνουν τους 7,5 τόνους, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μη εμπορική μεταφορά εμπορευμάτων·
 • οχήματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως αντίκες και χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς.

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μπορούν επίσης να χορηγήσουν άλλες εξαιρέσεις, ως αντικείμενο μεμονωμένων συνθηκών στο έδαφός τους. Αυτές αφορούν οχήματα τα οποία:

 • ανήκουν στις δημόσιες αρχές, με την προϋπόθεση ότι δεν ανταγωνίζονται ιδιωτικές επιχειρήσεις μεταφορών·
 • χρησιμοποιούνται από γεωργικές, δενδροκηπευτικές, δασοκομικές, κτηνοτροφικές ή αλιευτικές επιχειρήσεις σε ακτίνα έως 100 χιλιομέτρων·
 • έχουν μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους, κινούνται σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων και χρησιμοποιούνται από φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας ή για τη μεταφορά υλικών προς χρήση από τον οδηγό κατά την άσκηση της κύριας δραστηριότητάς του·
 • δεν υπερβαίνουν τους 7,5 τόνους και κινούνται με υγραέριο ή ηλεκτρισμό σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων·
 • κυκλοφορούν σε μικρά νησιά, τα οποία δεν συνδέονται με την ηπειρωτική χώρα·
 • χρησιμοποιούνται για μαθήματα και εξετάσεις οδήγησης·
 • χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που σχετίζονται με υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής εκπομπής, συντήρησης οδικού δικτύου και συγκεκριμένους ελέγχους·
 • χρησιμοποιούνται για τη μη εμπορική μεταφορά 10 έως 17 επιβατών·
 • χρησιμοποιούνται για την ειδική μεταφορά εξοπλισμού τσίρκων και πανηγυριών·
 • χρησιμοποιούνται για κινητά προγράμματα, ως εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις·
 • χρησιμοποιούνται για τη συλλογή γάλακτος και την επιστροφή γάλακτος που προορίζεται για τη διατροφή των ζώων·
 • είναι ειδικά οχήματα μεταφοράς χρημάτων ή/και τιμαλφών·
 • μεταφέρουν ζωικά απόβλητα που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση·
 • χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε λιμένες και σιδηροδρομικούς σταθμούς·
 • χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώων μεταξύ αγροκτημάτων, αγορών και σφαγείων σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων.

Οι οδηγοί και οι βοηθοί οδηγών πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις εκπαιδευόμενων βοηθών οδηγών για τους οποίους το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι 16.

Περιοχή εφαρμογής

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις διασυνοριακές και διεθνείς μεταφορές που πραγματοποιούνται αποκλειστικά εντός του εδάφους της ΕΕ ή μεταξύ της ΕΕ, της Ελβετίας και των χωρών που αποτελούν μέρος της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Η ΕΕ υπέγραψε το 1970 την ευρωπαϊκή συμφωνία για την εργασία των πληρωμάτων των οχημάτων που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές (AETR), στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας είναι ευρύτερο από του τρέχοντος κανονισμού. Εφαρμόζεται επίσης σε οχήματα η άδεια κυκλοφορίας των οποίων έχει εκδοθεί σε τρίτες χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της AETR, εφόσον αυτά κυκλοφορούν στην περιοχή η οποία καλύπτεται από τη συμφωνία.

Χρόνος οδήγησης

Ο χρόνος οδήγησης υπόκειται σε διάφορους κανόνες, δηλαδή:

 • ο ημερήσιος χρόνος οδήγησης * δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εννιά ώρες. Δύο φορές την εβδομάδα, ο χρόνος αυτός επιτρέπεται να παρατείνεται στις δέκα ώρες·
 • ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης * δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 56 ώρες·
 • ο συνολικός χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών εβδομάδων δεν υπερβαίνει τις 90 ώρες·
 • ο οδηγός καταγράφει ως «άλλη εργασία» στον ταχογράφο οποιονδήποτε χρόνο στη διάρκεια του οποίου δεν οδηγεί, καθώς επίσης τοv χρόνο που κατανάλωσε οδηγώντας όχημα που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τοv χρόνο της διαδρομής με πορθμείο ή σιδηρόδρομο, στη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν είχε στη διάθεσή του κλίνη ή κουκέτα·
 • μετά από περίοδο οδήγησης τεσσερισήμισι ωρών, ο οδηγός κάνει διάλειμμα τουλάχιστον 45 λεπτών χωρίς διακοπή * ή 15 λεπτών ακολουθούμενο από διάλειμμα 30 λεπτών κατά την ίδια περίοδο·
 • υποχρεωτική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης τουλάχιστον 45 ωρών (κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης) ή 24 ωρών (μειωμένη περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης)·
 • εάν, κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών εβδομάδων, ο οδηγός μπορεί να έχει μόνο μία μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, η μείωση πρέπει να αντισταθμίζεται με ισοδύναμη ανάπαυση που λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος της τρίτης εβδομάδας·
 • μεταξύ δύο περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης *, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να έχει περισσότερες από 3 περιόδους μειωμένης ημερήσιας ανάπαυσης *·
 • εάν επιλέξει να το κάνει, οι περίοδοι ημερήσιας ανάπαυσης και οι περίοδοι μειωμένης εβδομαδιαίας ανάπαυσης μπορούν να λαμβάνονται μέσα σε όχημα. Με την προϋπόθεση ότι το όχημα είναι σταθμευμένο και διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις ύπνου·
 • όταν ο οδηγός λαμβάνει περίοδο ανάπαυσης κατά τη μεταφορά του οχήματος με πορθμείο ή σιδηρόδρομο, η περίοδος αυτή δεν επιτρέπεται να διακόπτεται περισσότερο από δύο φορές για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει συνολικά τη μία ώρα. Ο οδηγός θα πρέπει επίσης να έχει στη διάθεσή του κλίνη ή κουκέτα.

Ευθύνες

Οι επιχειρήσεις μεταφορών ή άλλοι φορείς που παρέχουν την ίδια υπηρεσία πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι οδηγοί τους μπορούν να συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά με τον ταχογράφο:

 • δεν επιτρέπεται να παρέχουν επιδόματα σε συνάρτηση με τις διανυόμενες αποστάσεις ή τον όγκο των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, εάν οι αμοιβές αυτές είναι τέτοιας φύσεως, ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.
 • πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ωράρια δρομολογίων είναι σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό και ότι γίνεται τηλεφόρτωση των δεδομένων από τους ψηφιακούς ταχογράφους την κατάλληλη στιγμή και φυλάσσονται για τουλάχιστον 12 μήνες.

Οι επιχειρήσεις μεταφορών είναι υπεύθυνες για παραβάσεις που διαπράττονται από οδηγούς της επιχείρησης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιχείρηση μεταφορών δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη, όπως όταν ένας οδηγός ο οποίος εργάζεται για περισσότερες από μία επιχειρήσεις μεταφορών δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες σε κάθε επιχείρηση, ώστε να καθίσταται δυνατή η συμμόρφωσή τους με αυτόν τον κανονισμό.

Εξαιρέσεις

Ένα κράτος μέλος μπορεί:

 • μετά από έγκριση της Επιτροπής, να εγκρίνει εξαιρέσεις για ορισμένες μεταφορές που εκτελούνται εντός, από ή προς περιοχές του εδάφους του, με πυκνότητα πληθυσμού κατώτερη από πέντε κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο·
 • να χορηγεί εξαιρέσεις για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες σε επείγουσες περιπτώσεις και για μεταφορές που διεξάγονται εξολοκλήρου στο έδαφός του·
 • μετά από έγκριση της Επιτροπής, να χορηγεί εξαιρέσεις σε έκτακτες περιστάσεις για μεταφορές που διεξάγονται εξολοκλήρου στο έδαφός του.

Ο οδηγός δύναται να μην συμμορφωθεί με τον κανονισμό προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να φτάσει σε κατάλληλο τόπο στάθμευσης. Ωστόσο, πρέπει να δηλώσει το λόγο για αυτή τη διαδρομή χειρόγραφα στο φύλλο καταγραφής ή σε εκτυπωμένο αντίγραφο από τον ψηφιακό ταχογράφο. Επιπλέον, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ένας οδηγός που εκτελεί περιστασιακά διεθνείς μεταφορές επιβατών μπορεί να αναβάλει την περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης για 12 συνεχόμενες ημέρες, ξεκινώντας από την προηγούμενη κανονική περίοδο ανάπαυσης.

Διαδικασίες ελέγχου και κυρώσεις

Τα κράτη μέλη επιβάλλουν κυρώσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις τους κανονισμού στο έδαφός τους. Μπορούν:

 • να επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις σε επιχειρήσεις μεταφορών που έχουν διαπράξει παραβάσεις·
 • να ακινητοποιήσουν ένα όχημα, εάν η παράβαση είναι τέτοια που θέτει σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια·
 • να επιβάλλουν στον οδηγό περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης·
 • να ανακαλούν, να αναστέλλουν ή να περιορίζουν την άδεια μιας επιχείρησης ή την άδεια οδήγησης ενός οδηγού.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο οδηγός δεν θα υποστεί κυρώσεις δύο φορές για την ίδια παράβαση, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στον οδηγό γραπτή απόδειξη της κύρωσης, την οποία ο οδηγός υποχρεούται να φυλάξει και να προσκομίσει όποτε του ζητηθεί. Επιπλέον, τα κράτη μέλη επιχειρούν να ενημερώνονται για παραβάσεις που διαπράχθηκαν από μη κατοίκους και για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε κατοίκους τους για παραβάσεις που διαπράχθηκαν σε άλλα κράτη μέλη.

Πλαίσιο

Ο κανονισμός αποσκοπεί στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας στον τομέα των οδικών μεταφορών, έναν τομέα που υπόκειται σε ανταγωνιστικές πιέσεις. Για τοv σκοπό αυτό, ο κανονισμός θεσπίζει απλούστερες και αποτελεσματικότερες διατάξεις, αντικαθιστώντας εκείνες του προηγούμενου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης
 • Ταχογράφος: ο εξοπλισμός καταγραφής του χρόνου οδήγησης.
 • Ημερήσια διάρκεια οδήγησης: το σύνολο της διάρκειας οδήγησης που σωρεύεται μεταξύ δύο περιόδων ημερήσιας ανάπαυσης ή μεταξύ μιας περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης και μιας περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
 • Εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης: το σύνολο του χρόνου οδήγησης που σωρεύεται μεταξύ 00.00 της Δευτέρας και 24.00 της Κυριακής.
 • Διάλειμμα: περίοδος κατά την οποία ο οδηγός αναπαύεται. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να εκτελεί κάποια άλλη εργασία.
 • Ανάπαυση: κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός μπορεί να διαθέτει ελεύθερα τοv χρόνο του.
 • Περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης: υποχρεωτική περίοδος ανάπαυσης εντός κάθε περιόδου 24 ωρών (30 ωρών σε περίπτωση πολλαπλής επάνδρωσης), η οποία πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 11 ώρες (κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης) ή 9 ώρες (μειωμένη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης).
 • Περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης: υποχρεωτική περίοδος ανάπαυσης, η οποία πρέπει να ξεκινά το αργότερο μόλις συμπληρωθούν έξι συνεχόμενα εικοσιτετράωρα από το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης και να διαρκεί τουλάχιστον 45 ώρες (κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης) ή 24 ώρες (μειωμένη περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Θέση σε ισχύ Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

11.4.2007, εξαιρείται το άρθρο 10 παράγραφος 5, το άρθρο 26 παράγραφοι 3 και 4, και το άρθρο 27, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ τηv 1.5.2006

-

ΕΕ L 102 της 11.4.2006

Πράξη(-εις) τροποποίησης Θέση σε ισχύ Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009

4.12.2009, με την εξαίρεση μιας μερικής εφαρμογής, βλέπε άρθρο 31

-

ΕΕ L 300 της 14.11.2009

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών [Επίσημη Εφημερίδα L 370 της 31.12.1985].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27.10.2010
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας