RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Doba řízení v odvětví silniční dopravy

Toto nařízení stanoví nová a jednodušší ustanovení týkající se doby řízení, přestávek a doby odpočinku řidičů nákladních vozidel a autobusů. Vymezuje odpovědnosti dopravců a řidičů a také možné výjimky. Obsahuje ustanovení o monitorování a hodnocení nařízení a o sankcích v případě porušování tohoto nařízení.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85

PŘEHLED

Toto nařízení se vztahuje na silniční přepravu zboží vozidly s celkovou hmotností překračující 3,5 tuny a na silniční přepravu osob vozidly s úpravou pro přepravu více než devíti osob.

Některá vozidla, která do těchto kategorií spadají, však mají výjimku z tohoto nařízení, tj.:

 • vozidla používaná k linkové přepravě cestujících, jestliže délka tratě této linky nepřesahuje 50 km (tato vozidla nemusí být vybavena tachografem *, ale toto nařízení stanoví kontroly na základě jízdního řádu linky a pracovního plánu);
 • vozidly, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 40 kilometrů v hodině;
 • vozidla, která jsou ve vlastnictví ozbrojených sil, sil civilní obrany, požárních sborů a sil odpovědných za udržování veřejného pořádku;
 • vozidla používaná při humanitární pomoci, za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích;
 • havarijní vozidla, operují-li v okruhu do 100 km;
 • vozidla používaná při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje;
 • vozidla nepřesahující 7,5 tuny, která se používají k neobchodní přepravě zboží;
 • vozidla, která mají statut historických vozidel a používají se pro neobchodní účely.

Členské státy Evropské unie (EU) se také mohou rozhodnout udělit další výjimky podle individuálních podmínek na vlastním území. Jedná se o vozidla:

 • ve vlastnictví orgánů veřejné moci, pokud tyto orgány veřejné moci nevstupují do hospodářské soutěže se soukromými dopravci;
 • používaná zemědělskými, pěstitelskými, lesnickými, chovatelskými podniky a podniky rybolovu pro přepravu zboží v okruhu do 100 km;
 • jejichž maximální přípustná hmotnost nepřekračuje 7,5 tuny a která v okruhu do 50 km používají poskytovatelé všeobecných služeb nebo která se používají pro přepravu materiálu, který řidič při výkonu své hlavní činnosti potřebuje;
 • nepřesahující 7,5 tuny a s pohonem na plyn nebo elektřinu v okruhu do 50 km;
 • provozovaná na malých ostrovech, které nejsou spojeny se zbytkem území státu;
 • používaná pro výcvik nebo osvědčení;
 • používaná v souvislosti s činnostmi souvisejícími se službami obecného zájmu, rozhlasovým a televizním vysíláním, údržbou a kontrolou silnic;
 • pro neobchodní přepravu 10 až 17 cestujících;
 • pro specializovanou přepravu vybavení cirkusů a lunaparků;
 • pro mobilní projekty, jejichž účelem je využití k vzdělávacím účelům;
 • používaná pro svoz mléka a zpětnou přepravu mléka určeného pro krmení zvířat;
 • specializovaná pro přepravu peněz nebo cenností;
 • používaná pro přepravu zvířecích odpadů neurčených k lidské spotřebě;
 • používaná výhradně v přístavech nebo železničních terminálech;
 • používaná pro přepravu zvířat z hospodářství na místní trhy a naopak nebo z trhů na místní jatka ve vzdálenosti do 50 km.

Minimální věk řidičů a pomocníků řidiče je 18 let s výjimkou určitých okolností v případě pomocníků řidiče absolvujících odbornou přípravu, u nichž je minimální věk 16 let.

Oblast působnosti

Nařízení bude platit na veškerou přeshraniční a mezinárodní dopravu prováděnou výlučně na území EU mezi EU, Švýcarskem a zeměmi, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP).

EU podepsala Evropskou dohodu o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) uzavřenou v roce 1970 v rámci Mezinárodní organizace práce. Oblast působnosti této dohody je širší než v případě současného nařízení. Vztahuje se také na vozidla zaregistrovaná ve třetích zemích, které nejsou smluvními stranami AETR, když cestují na území, na které se dohoda vztahuje.

Doba řízení

Na dobu řízení se vztahuje řada pravidel, tj.:

 • denní doba řízení * by neměla překročit devět hodin. Dvakrát týdně je to možné překročit na deset hodin;
 • týdenní doba řízení * by neměla překročit 56 hodin;
 • celková doba řízení během dvou po sobě následujících týdnů nepřekročí 90 hodin;
 • řidič zaznamená na tachograf jako jinou práci pracovní dobu, během niž neřídí, a rovněž dobu řízení, na niž se nevztahuje toto nařízení, a dále dobu cesty na trajektu nebo po železnici, kdy nemá k dispozici lůžko nebo lehátko;
 • po čtyřech a půl hodinách řízení musí mít řidič nepřerušenou přestávku * nejméně 45 minut nebo přestávku 15 minut, po níž následuje přestávka v délce nejméně 30 minut;
 • povinná týdenní doba odpočinku nejméně 45 hodin (běžná týdenní doba odpočinku) nebo 24 hodin (zkrácená týdenní doba odpočinku);
 • pokud po dobu dvou po sobě následujících týdnů si řidič může vybrat pouze jednu zkrácenou týdenní dobu odpočinku, bude zkrácení vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou v celku před koncem třetího týdne;
 • mezi dvěma týdenními dobami odpočinku * si řidič nemůže vybrat více než 3 zkrácené denní doby odpočinku *;
 • pokud se tak řidič rozhodne, smí trávit denní dobu odpočinku nebo zkrácenou týdenní dobu odpočinku ve vozidle. Pod podmínkou, že je vozidlo zaparkováno a je vybaveno lehátkem;
 • pokud řidič tráví doba odpočinku, když je vozidlo přepravované na trajektu nebo po železnici, může být tato doba přerušena nanejvýš dvakrát jinými činnostmi, které nepřesahují celkem jednu hodinu. Řidič by měl mít k dispozici lůžko nebo lehátko.

Odpovědnosti

Dopravci nebo další subjekty nabízející stejné služby musí zajistit to, aby jejich řidiči dodržovali nařízení (EHS) č. 3821/85 o tachografu:

 • nesmějí udělovat příplatky související s ujetými vzdálenostmi nebo množstvím přepraveného zboží, pokud tato platba ohrožuje bezpečnost silničního provozu;
 • musí zajistit, aby byly přepravní plány v souladu s tímto nařízením a aby se data z digitálních tachografů stahovala ve správný čas a uchovávala nejméně po dobu 12 měsíců.

Dopravci odpovídají za porušení, kterých se dopustí jejich řidiči. Vyjma případů, kdy dopravce nelze důvodně považovat za odpovědného za porušení, například když řidič pracující pro více než jednoho dopravce jim neposkytl dostatečné informace, aby mohli dodržet toto nařízení.

Výjimky

Členský stát může:

 • po schválení Komisí udělit výjimky na svém území z nařízení pro vozidla, která se používají v předem vymezených oblastech s hustotou obyvatelstva menší než pět osob na km2;
 • v naléhavých případech udělit výjimku na dobu nepřesahující 30 dnů a pro silniční dopravu výhradně na svém území;
 • po schválení Komise udělit výjimku v případě dopravy výhradně na svém území provozované za mimořádných okolností.

Řidič nemusí dodržet nařízení, aby se vozidlo mohlo dostat na vhodné místo zastávky. Řidič však musí uvést důvod odchylky ručně na záznamovém listu nebo na výtisku z digitálního tachografu. Kromě toho za určitých podmínek může řidič provádějící příležitostnou mezinárodní přepravu cestujících odsunout svou týdenní dobu odpočinku 12 po sobě následujících dní, počínaje předchozí běžnou dobou odpočinku.

Kontrolní postupy a sankce

Členské státy stanoví sankce pro zajištění dodržování nařízení na jejich území. Mohou:

 • uložit finanční sankce na dopravce, kteří se dopustí porušení;
 • odstavit vozidlo, pokud je porušení takové, že mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu;
 • uložit řidiči, aby si vybral denní dobu odpočinku;
 • odebrat, pozastavit nebo omezit oprávnění dopravce k podnikání nebo řidičovo řidičské oprávnění;

Pro zajištění toho, aby řidič nemohl být sankcionován dvakrát za totéž porušení, musí členské státy řidičovi poskytnout písemný doklad o sankci, který je řidič povinen si uchovat a předložit na vyžádání. Členské státy se kromě toho budou snažit uchovávat informace o porušení ze strany nerezidentů a sankcích uložených členskými státy jejich rezidentům za taková porušení spáchaná v ostatních členských státech.

Kontext

Účelem tohoto nařízení je zlepšení bezpečnosti provozu a pracovních podmínek v oblasti silniční dopravy, která je vystavena konkurenčnímu tlaku. Proto toto nařízení stanoví jednodušší a účinnější ustanovení, která nahrazují dřívější nařízení (EHS) č. 3820/85.

Klíčové pojmy aktu
 • Tachograf: zařízení pro záznam doby řízení.
 • Denní doba řízení: celková doba řízení mezi skončením jedné denní doby odpočinku a začátkem druhé denní doby odpočinku nebo mezi denní dobou odpočinku a týdenní dobou odpočinku.
 • Týdenní doba řízení: celková doba řízení od 00.00 v pondělí do 24.00 v neděli.
 • Přestávka v řízení: doba, která je určená ke zotavení řidiče. Během této doby řidič nesmí řídit ani vykonávat žádnou jinou práci.
 • Doba odpočinku: nepřerušená doba, během níž může řidič volně nakládat se svým časem.
 • Denní doba odpočinku: povinná doba odpočinku během každého 24hodinového časového úseku (30 hodin při provozu s více řidiči), která musí trvat nejméně 11 hodin (běžná denní doba odpočinku) nebo 9 hodin (zkrácená denní doba odpočinku).
 • Týdenní doba odpočinku: povinná doba odpočinku, která musí začít nejpozději po uplynutí šesti 24hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku a trvat nejméně 45 hodin (běžná týdenní doba odpočinku) nebo 24 hodin (zkrácená týdenní doba odpočinku).

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Nařízení (ES) č. 561/2006

11. 4. 2007, s výjimkou článek 10 odst. 5, čl. 26 odst. 3 a 4 a článek 27, které vstoupily v platnost dne 1. 5. 2006

-

Úř. věst. L 102 ze dne 11. 4. 2006

Pozměňovací akt(y) Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Nařízení (ES) č. 1073/2009

4. 12. 2009, s výjimkou částečného uplatnění viz článek 31

-

Úř. věst. L 300 ze dne 14. 11. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 370 ze dne 31.12.1985).

Poslední aktualizace: 27.10.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky