RSS
Abecedno kazalo
Spletna stran je na voljo v 23 jezikih
Na voljo so novi jeziki:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Enakost obravnavanja pri zaposlovanju in delu

Direktiva določa splošni okvir za zagotavljanje enakosti obravnavanja oseb znotraj Evropske unije ne glede na njihovo vero ali prepričanje, morebitno invalidnost, njihovo starost ali spolno usmerjenost pri zaposlovanju, napredovanju, strokovnem usposabljanju, zaposlitvi in delovnih pogojih ter članstvu v nekaterih organizacijah.

AKT

Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu.

POVZETEK

Boj proti diskriminaciji je velik izziv za Evropsko unijo. Evropska unija dejansko temelji na načelih svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vladavini prava. Zato mora EU sprejeti vse potrebne ukrepe za boj proti vsem oblikam diskriminacije, predvsem kadar te zadevajo zaposlitev in trg dela.

Zaposlitev in delo sta bistvena elementa za to, da se zagotovijo enake možnosti za vse, in v veliki meri prispevata k polni udeleženosti državljanov v ekonomskem, socialnem in kulturnem življenju. Vendar so na trgu zaposlitev in dela ugotovljeni številni primeri diskriminacije.

Člen 13 Pogodbe ES, ki ga je uvedla Amsterdamska pogodba, dodeljuje Skupnosti posebna pooblastila za boj proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

Države članice prepovedujejo diskriminacijo pri zaposlovanju in delu. Kljub temu se obseg te prepovedi, njena vsebina in pravnomočnost razlikujejo. Cilj te direktive je zato zagotoviti minimalni splošni okvir na tem področju.

Področje uporabe

Ta direktiva se uporablja na naslednjih področjih:

 • pogoji, pod katerimi je dostopna zaposlitev ali samozaposlitev, vključno z napredovanjem,
 • poklicno usposabljanje,
 • zaposlitveni in delovni pogoji (vključno s pogoji plačila in odpustitve),
 • članstvo in sodelovanje v organizaciji delavcev ali delodajalcev ali v kateri koli drugi strokovni organizaciji.

Direktiva se uporablja v javnem in zasebnem sektorju, vključno z javnimi organi, ter za plačano in prostovoljno delo.

Koncept diskriminacije

Direktiva obravnava posredno (neenako obravnavanje zaradi določene značilnosti) in neposredno diskriminacijo (določba, merilo ali praksa, ki je navidez nevtralna, vendar lahko ima neugoden učinek za določeno osebo ali osebe ali celo vodi k spodbujanju diskriminacije). Nadlegovanje, ki ustvarja sovražno okolje, se šteje za obliko diskriminacije. Za zagotavljanje načela enakega obravnavanja so za invalide potrebne razumne prilagoditve v mejah, ki ne predstavljajo neupravičenih težav.

Primeri različnega obravnavanja, kadar je to upravičeno

 • Poklicna zahteva

V nekaterih primerih je različno obravnavanje upravičeno, če ga upravičuje narava delovnega mesta ali pogoji, v katerih se izvaja delo.

 • Različno obravnavanje zaradi starosti

Take razlike v obravnavanju so objektivno dovoljene, primerne in potrebne za uresničevanje zakonitih ciljev na trgu delovne sile (zagotavljanje zaščite mladih ali starejših delavcev, določanje zahtev za delovno dobo itd.).

 • Pozitivni ukrepi

Države članice lahko ohranijo ali sprejmejo ukrepe za preprečevanje ali kompenzacijo prikrajšanosti (ukrepi za spodbujanje vključevanja mladih, upokojevanje itd.).

Minimalne zahteve

Direktiva vsebuje klavzulo za zagotavljanje ravni zaščite, ki zadeva države članice z zakonodajo, ki določa višjo raven zaščite, kot je raven iz direktive.

Pravna sredstva in izvajanje

Kljub zagotavljanju načela enakega obravnavanja med moškimi in ženskami v okviru zakonodaje Skupnosti je izvajanje tega načela zelo težavno. Zato vključuje direktiva niz mehanizmov za zagotavljanje učinkovitosti pravnih sredstev na področju boja proti diskriminaciji.

Ti mehanizmi temeljijo na:

 • boljše pravno varstvo s krepitvijo dostopa do pravnih sredstev ali poravnalnih postopkov (individualnih in z omogočanjem organizacijam, da uveljavljajo to pravico v imenu žrtve),
 • urejanje dokaznega bremena: ko se dokažejo dejstva, na podlagi katerih je mogoče domnevati, da je šlo za diskriminacijo, je dokazno breme naloženo toženi stranki v skladu z Direktivo 97/80 in sodno prakso Sodišča v zadevi v zvezi z diskriminacijo zaradi spola,
 • zaščito žrtev diskriminacije pred represalijami in predvsem pred odpuščanjem,
 • posredovanje ustreznih informacij o določbah direktive, potem ko je ta sprejeta, organom za strokovno usposabljanje in izobraževanje ter na delovno mesto.

Vloga socialnih partnerjev je v boju proti različnim oblikam diskriminacije zelo pomembna. Zato morajo države članice sprejeti ukrepe za spodbujanje dialoga med socialnimi partnerji, da se zagotovi večja enakost obravnavanja z nadzorovanjem praks na delovnem mestu, uvajanjem kodeksov ravnanja, izmenjavo izkušenj in dobrih praks itd.

Diskriminacijske nacionalne določbe je treba odpraviti ali razglasiti za nične in neveljavne. Države članice določijo sankcije za kršitve načela enakega obravnavanja.

Države članice najpozneje v dveh letih po začetku veljavnosti direktive, nato pa vsakih pet let, Komisiji predložijo vse potrebne informacije, da lahko pripravi poročilo za Evropski parlament in Svet o izvajanju te direktive.

Direktiva vsebuje obrazec za oceno učinkov na podjetja, predvsem na MSP.

Ozadje

Direktiva je del paketa ukrepov za boj proti diskriminaciji. Poleg te zakonodaje vključuje paket sporočilo Komisije, v katerem je predstavljen splošni okvir sprejetih ukrepov, in sicer direktivo o enakem obravnavanju brez razlikovanja med raso ali etničnim poreklom in delovni program za boj proti diskriminaciji za obdobje od 2001–2006.

Direktiva ne upošteva diskriminacij zaradi spola, saj je to načelo že vključeno v zakonodajo Skupnosti (predvsem v Direktivi Sveta 76/207/EGS o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev in Direktivi Sveta 86/613/EGS o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, vključno s kmetijstvom).

REFERENCE

Akt Začetek veljavnosti Rok prenosa v državah članicah Uradni list
Direktiva 2000/78/ES

2.12.2000

2.12.2003

UL L 303, 2.12.2000

Zadnja posodobitev: 11.04.2007
Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh