RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní

Smernicou sa ustanovuje všeobecný rámec na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s osobami v Európskej únii bez ohľadu na ich náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu v súvislosti s podmienkami prístupu k zamestnaniu a povolaniu a s členstvom v určitých organizáciách.

AKT

Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní.

SÚHRNY

Boj proti všetkým formám diskriminácie je jednou z hlavných výzev Európskej únie. Dosvedčuje to aj fakt, že Únia je založená na zásadách slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a právneho štátu. Preto je EÚ povinná prijať všetky potrebné opatrenia na boj proti všetkým formám diskriminácie, najmä čo sa týka diskriminácie v zamestnaní a na pracovnom trhu.

Zamestnanie a povolanie sú kľúčové prvky záruky rovnakých príležitostí pre všetkých a rozhodujúcou mierou prispievajú k plnej účasti občanov na ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote. Na trhu práce sme však svedkami mnohých prípadov diskriminácie.

V článku 13 Zmluvy o ES, ktorý bol doplnený v rámci Amsterdamskej zmluvy, sa Spoločenstvu sprostredkujú osobitné právomoci na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasovej alebo etnickej príslušnosti, náboženského presvedčenia alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

V členských štátoch je zakázaná diskriminácia v zamestnaní a povolaní. Líši sa však rozsah pôsobnosti tohto zákazu, jeho vymedzenie a vykonávanie. Predmetná smernica ustanovuje všeobecný minimálny rámec pre túto oblasť.

Rozsah

Smernica sa vzťahuje na tieto oblasti:

 • podmienky prístupu k zamestnaniu alebo samostatnej zárobkovej činnosti vrátane postupu v zamestnaní;
 • odborná príprava;
 • podmienky zamestnania a pracovné podmienky (vrátane podmienok odmeňovania a prepúšťania);
 • členstvo a činnosť v organizácii zamestnancov alebo zamestnávateľov alebo akejkoľvek inej profesijnej organizácii.

Uvedené sa vzťahuje na verejný aj súkromný sektor vrátane verejných orgánov a týka sa odmeňovanej i dobrovoľníckej práce.

Pojem diskriminácie

Smernica je zameraná proti priamej diskriminácii (rozdiel v zaobchádzaní s osobou na základe konkrétnej črty), ako aj proti nepriamej diskriminácii (zdanlivo neutrálne ustanovenie, kritérium alebo prax, ktoré by mohli uviesť určitú osobu alebo osoby do nevýhodného postavenia alebo podnecovanie na diskrimináciu). Obťažovanie, ktoré vytvára nepriateľské prostredie, sa považuje za diskrimináciu. Na uplatnenie zásady rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím sa vykonávajú primerané prispôsobenia, avšak len v prípadoch, ked’ sú ťažkosti odôvodnené.

Povolené prípady rozdielneho zaobchádzania

 • Základné požiadavky na povolanie

V niektorých prípadoch je rozdiel v zaobchádzaní opodstatnený, a to vtedy, keď ho opodstatňuje povaha pracovného miesta alebo podmienky, v akých sa vykonáva.

 • Rozdiely v zaobchádzaní z dôvodu veku

Takéto rozdiely sú prijateľné, ak sú objektívne a primerane odôvodnené oprávneným cieľom na trhu práce (zabezpečenie ochrany mladých a starších pracovníkov, stanovenie podmienok minimálnej dĺžky odbornej praxe atď.).

 • Pozitívne konanie

Členské štáty majú právo ponechať v platnosti alebo prijať osobitné opatrenia na zamedzenie existujúcim nevýhodám alebo ich kompenzáciu (opatrenia na podporu integrácie mladých, prechodu zo zamestnania do dôchodku atď.).

Minimálne požiadavky

Smernica obsahuje ustanovenie o neznižovaní ochrany vzťahujúce sa na členské štáty, v ktorých sú v platnosti predpisy zaručujúce vyššiu úroveň ochrany, než akú zabezpečuje táto smernica.

Opravné prostriedky a vynútenie práva

Napriek tomu, že v práve Únie je pevne zakotvená zásada rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, uplatňovanie tejto zásady je v skutočnosti mimoriadne náročné. Vzhľadom na tieto ťažkosti smernica ponúka niekoľko mechanizmov na zabezpečenie účinnej ochrany práv zavedených v rámci boja proti diskriminácii.

Tieto mechanizmy spočívajú:

 • v zlepšení ochrany práv prostredníctvom posilneného prístupu k spravodlivosti a zmierovacím konaniam (pre jednotlivcov, ako aj pre organizácie, ktoré chcú obraňovať záujmy vyplývajúce z tohto práva v mene poškodenej osoby);
 • v úprave dôkazného bremena: pokiaľ budú predložené skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k priamej alebo nepriamej diskriminácii došlo, prechádza dôkazné bremeno na žalovaného, ktorý ho musí vykonať v súlade so smernicou Rady 97/80/CE a s jurisdikciou Súdneho dvora v prípade diskriminácie na základe pohlavia;
 • v ochranie osôb poškodených diskrimináciou proti nepriateľskému zaobchádzaniu, a najmä proti prepusteniu;
 • vo vhodnom šírení informácií o ustanoveniach smernice po jej prebratí do vnútroštátneho práva, ktoré sa dostanú organizáciám aktívnym v oblasti odborného vzdelávania a odbornej prípravy na pracovisku.

V boji proti diskriminácii zohrávajú dôležitú úlohu aj sociálni partneri. Členské štáty preto musia prijímať vhodné opatrenia na podporu dialógu sociálnych partnerov s cieľom podporovať rovnaké zaobchádzanie, pričom môžu využiť monitorovanie prevádzky na pracovisku, zaviesť pravidlá správania a výskum alebo výmenu skúseností a dobrej praxe atď.

Diskriminačné ustanovenia vo vnútroštátnom práve sa musia zrušiť alebo vyhlásiť za neplatné. Členské štáty by mali zabezpečiť sankcie pre prípad porušenia zásady rovnakého zaobchádzania.

Členské štáty oznamujú Komisii dva roky po nadobudnutí účinnosti smernice a potom každých päť rokov všetky potrebné informácie, na základe ktorých Komisia vypracúva správu o uplatňovaní smernice pre Európsky parlament a Radu.

Smernica obsahuje usmernenia na posúdenie jej vplyvu na podniky, a najmä na malé a stredné podniky.

Kontext

Smernica je súčasťou balíka opatrení na boj proti diskriminácii. Okrem opísaného aktu patrí do balíka aj oznámenie Komisie, ktorým sa predstavuje všeobecný rámec opatrení, smernica o zásade rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod a akčný program na boj proti diskriminácii na obdobie rokov 2001 – 2006.

Smernica sa nevzťahuje na diskrimináciu na základe pohlavia, keďže táto zásada je už zakotvená v právnych predpisoch Spoločenstva (predovšetkým v smernici 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postup v zamestnaní a o pracovné podmienky a v smernici 86/613/EHS o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v poľnohospodárstve).

REFERENCIE

Akt Nadobudnutie účinnosti Termín transpozície v členských štátoch Úradný vestník
Smernica 2000/78/ES

2. 12. 2000

2. 12. 2003

ES L 303, 2. 12. 2000

Posledná aktualizácia: 11.04.2007
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok