RSS
Abėcėlinė rodyklė
Šis puslapis prieinamas 23 kalbu
Naujos galimos kalbos:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje

Direktyvoje nustatomi bendri pagrindai siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į visus Europos Sąjungoje gyvenančius asmenis įsidarbinimo ir profesijos įgijimo, paaukštinimo, profesinio mokymo, įsidarbinimo ir darbo sąlygų bei narystės tam tikrose organizacijose srityse, nepaisant jų religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos.

DOKUMENTAS

2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius principus.

SANTRAUKA

Kova su įvairaus pobūdžio diskriminacija – labai svarbus Europos Sąjungos uždavinys. Sąjunga grindžiama laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei teisinės valstybės principais. Todėl ES privalo imtis visų reikalingų kovos su bet kokia diskriminacija, ypač įsidarbinant ir darbo rinkoje, priemonių.

Įsidarbinimas ir darbas yra svarbiausi dalykai siekiant užtikrinti visiems lygias galimybes ir ypač prisideda prie visapusiško piliečių dalyvavimo ekonominiame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime. Tačiau užimtumo ir darbo rinkoje pasitaiko daug diskriminavimo atvejų.

Pasirašius Amsterdamo sutartį įterptame EB sutarties 13 straipsnyje Bendrijai suteikti konkretūs kovos su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos įgaliojimai.

Valstybės narės draudžia diskriminuoti užimtumo ir profesinėje srityje. Tačiau šio draudimo galiojimo mastas, turinys ir įgyvendinimo priemonės skiriasi. Taigi direktyva siekiama nustatyti minimalius bendruosius šios srities principus.

Taikymo sritis

Direktyva taikoma toliau nurodytoms sritims:

 • įsidarbinimo, savarankiško ar samdomo darbo sąlygoms, įskaitant paaukštinimą;
 • profesiniam mokymui;
 • įdarbinimui ir darbo sąlygoms (įskaitant darbo užmokestį ir atleidimo iš darbo sąlygas);
 • narystei ir dalyvavimui darbuotojų ar darbdavių organizacijose arba kitose organizacijose.

Direktyvos nuostatos galioja ir valstybiniame, ir privačiajame sektoriuje, įskaitant viešąsias organizacijas, ir samdomam, ir savanoriškam darbui.

Diskriminacijos sąvoka

Direktyva siekiama kovoti ir su tiesiogine diskriminacija (nevienodu požiūriu, grindžiamu konkrečia ypatybe), ir su netiesiogine diskriminacija (iš pažiūros neutralia nuostata, kriterijumi ar praktika, vis dėlto galinčia sukelti nepalankių padarinių tam tikram asmeniui ar asmenims arba skatinti diskriminaciją). Priekabiavimas laikomas diskriminacija, nes dėl jo sukuriama priešiška aplinka. Siekiant užtikrinti vienodo požiūrio taikymą neįgaliesiems numatoma pritaikyti patalpas pagal jų poreikius su sąlyga, kad tai nesukels nepateisinamai didelių sunkumų.

Atvejai, kai skirtingas požiūris leidžiamas

 • Įprastas profesinis reikalavimas

Tam tikrais atvejais skirtingas požiūris gali būti pateisinamas dėl darbo vietos pobūdžio ar profesinių darbo sąlygų.

 • Skirtingas požiūris dėl amžiaus

Skirtingas požiūris dėl amžiaus leidžiamas, jeigu objektyviai ir tinkamai pagrindžiamas būtinybe įgyvendinti teisėtus tikslus darbo rinkoje (užtikrinti jaunimo ar pagyvenusių darbuotojų apsaugą, taikyti profesinės patirties trukmės reikalavimą ir pan.).

 • Pozityvūs veiksmai

Valstybės narės turi teisę toliau taikyti ar imti taikyti priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią nelygybei arba ištaisyti esamą padėtį (skatinančias jaunimo įtrauktį, pasitraukimą iš profesinės veiklos ir išėjimą į pensiją ir pan.).

Būtiniausi reikalavimai

Direktyvoje nustatyta sąlyga, kad, suteikdamos aukštesnio už direktyvoje nustatytą lygio apsaugą, valstybės narės negali pabloginti esamos padėties.

Teisės gynimo priemonės ir taikymas

Nepaisant to, kad ES teisėje įtvirtintas lyčių lygybės principas, jį pritaikyti tikrovėje buvo nepaprastai sunku. Atsižvelgiant į šiuos sunkumus, direktyvoje numatyta mechanizmų, kuriais siekiama užtikrinti kovos su diskriminacija veiksmingumą.

Šie mechanizmai grindžiami:

 • teisių apsaugos tobulinimu siekiant, kad teisingumas arba taikinimo procedūros būtų labiau prieinamos (suteikiant ir individams, ir organizacijoms galimybę pasinaudoti šia teise veikiant nukentėjusiojo vardu);
 • įrodinėjimo pareiga: nustačius faktines aplinkybes, kurios leidžia daryti prielaidą dėl diskriminacijos, įrodinėjimo pareiga tenka atsakovui, kaip numatyta Direktyvoje 97/80/EB ir Teisingumo Teismo sprendimuose diskriminacijos dėl lyties klausimu;
 • nukentėjusiųjų dėl diskriminacijos apsauga nuo represijų ir konkrečiai nuo atleidimo iš darbo;
 • tinkamos informacijos apie priimtos direktyvos nuostatas skleidimu profesinio mokymo ir švietimo organizacijoms bei darbo vietoje.

Kovojant su diskriminacija labai svarbus socialinių partnerių vaidmuo. Todėl valstybės narės turi imtis priemonių siekdamos paskatinti socialinių partnerių dialogą siekiant vienodo požiūrio, vykdant monitoringą darbo vietoje, kuriant elgesio kodeksus, keičiantis patirtimi ir gerąja praktika ir pan.

Diskriminuojančios nacionalinės teisės nuostatos turi būti panaikintos arba paskelbtos negaliojančiomis. Valstybės narės už vienodo požiūrio principo pažeidimus nustato sankcijas.

Praėjus 2 metams nuo direktyvos įsigaliojimo dienos, o vėliau – kas penkerius metus valstybės narės pateikia Komisijai visą informaciją, reikalingą parengti Europos Parlamentui ir Tarybai skirtai direktyvos įgyvendinimo ataskaitai.

Direktyvoje pateikiama poveikio įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms, įvertinimo kortelė.

Kontekstas

Direktyva yra kovos su diskriminacija priemonių paketo dalis. Be šio teisėkūros akto, paketą sudaro Komisijos komunikatas, kuriame pristatomi kovos su diskriminacija veiksmų bendrieji pagrindai, direktyva, įgyvendinanti vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės ir 2001–2006 m.kovos su diskriminacija veiksmų programa.

Direktyvoje neaptariama diskriminacija dėl lyties, nes Bendrijos teisėkūros aktų šiuo klausimu jau priimta (konkrečiai – Direktyva 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu ir Direktyva 86/613/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris, kurie verčiasi savarankiška darbo veikla, įskaitant žemės ūkyje).

NUORODOS

Dokumentas Įsigaliojimas Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas Oficialusis leidinys
Direktyva 2000/78/EB

 2000 12 2

 2003 12 2

OL L 303, 2000 12 2

Paskutinį kartą atnaujinta: 11.04.2007
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią