RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 23 kielellä
Uudet kielet:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yhtäläinen kohtelu työssä ja ammatissa

Direktiivin tavoitteena on luoda yleiset puitteet Euroopan unionin kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta työn tai ammatin harjoittamisessa, uralla etenemisessä, ammatillisessa koulutuksessa, työoloissa ja -ehdoissa sekä tiettyjen järjestöjen jäsenyydessä.

SÄÄDÖS

Direktiivi 2000/78/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista.

TIIVISTELMÄ

Syrjinnän torjunta on Euroopan unionille merkittävä haaste. Unioni perustuu vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteisiin. Näin ollen EU:n on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet kaikenlaisen syrjinnän torjumiseksi varsinkin työssä ja työmarkkinoilla.

Työ ja ammatti ovat keskeisiä tekijöitä yhtäläisten mahdollisuuksien takaamisessa kaikille, ja niiden kautta kansalaiset voivat osallistua täysimittaisesti talous-, kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen elämään. Työssä ja työmarkkinoilla on kuitenkin havaittu monenlaista syrjintää.

Amsterdamin sopimuksella EY:n perustamissopimukseen lisätyssä 13 artiklassa annetaan yhteisölle erityisvaltuudet sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiseksi.

Jäsenvaltioissa kielletään työhön ja ammattiin liittyvä syrjintä. Syrjintäkiellon soveltamisalassa, sisällössä ja täytäntöönpanokelpoisuudessa on kuitenkin eroja. Direktiivin tarkoituksena on luoda yleiset vähimmäispuitteet tällä alalla.

Soveltamisala

Direktiiviä sovelletaan seuraavilla aloilla:

 • työn tai itsenäisen ammatin harjoittamista koskevat edellytykset sekä uralla eteneminen
 • ammatillinen koulutus
 • työolot ja -ehdot (myös irtisanominen ja palkka)
 • jäsenyys ja toiminta työntekijä- tai työnantajajärjestössä tai muussa järjestössä, jonka jäsenillä on tietty ammatti.

Direktiiviä sovelletaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, julkisyhteisöt mukaan luettuina, niin palkkatyöhön kuin palkattomaankin työhön.

Syrjinnän käsite

Direktiivin tarkoituksena on torjua sekä välitöntä syrjintää (tiettyyn ominaisuuteen perustuva erilainen kohtelu) että välillistä syrjintää (näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö, joka todennäköisesti vaikuttaa kielteisesti henkilöön tai henkilöihin tai johtaa syrjintään). Häirintää on pidettävä syrjintänä, kun sillä luodaan vihamielinen ilmapiiri. On tehtävä kohtuullisia mukautuksia sen varmistamiseksi, että yhdenvertaista kohtelua koskevaa periaatetta noudatetaan vammaisten osalta, ellei tästä vaatimuksesta aiheudu kohtuuttomia vaikeuksia.

Tilanteet, joissa erilainen kohtelu on oikeutettua

 • Todelliset työhön liittyvät vaatimukset

Erilainen kohtelu voi tietyissä tilanteissa olla oikeutettua tiettyjen työtehtävien luonteen tai niiden yhteyksien vuoksi, joissa tehtävät suoritetaan.

 • Ikään perustuva erilainen kohtelu

Ikään perustuva erilainen kohtelu sallitaan, jos sillä on objektiivisesti perusteltu työmarkkinoita koskeva oikeutettu tavoite (kuten nuorten tai ikääntyvien työntekijöiden suojelun varmistaminen tai ammatillisen kokemuksen pituuteen liittyvien ehtojen asettaminen) ja jos tämän tavoitteen toteuttamiskeinot ovat asianmukaiset ja tarpeen.

 • Positiivinen toiminta

Jäsenvaltioilla on oikeus pitää voimassa ja toteuttaa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ehkäistä tai hyvittää eriarvoisesta kohtelusta aiheutuvia haittoja (toimenpiteet, joilla edistetään esimerkiksi nuorten pääsyä työelämään tai siirtymistä työstä eläkkeelle).

Vähimmäisvaatimukset

Direktiivi sisältää suojelun tason säilyttämistä koskevan lausekkeen, joka koskee niitä jäsenvaltioita, jotka haluavat pitää voimassa korkeampitasoisen suojan kuin direktiivissä taataan.

Oikeuskeinot ja täytäntöönpano

Naisten ja miesten yhdenvertaisen kohtelun periaate on vahvistettu yhteisön oikeudessa, mutta periaatteen soveltaminen on käytännössä osoittautunut erittäin vaikeaksi. Direktiivissä otetaan huomioon nämä vaikeudet ja säädetään mekanismeista, joilla varmistetaan oikeuksien tosiasiallinen soveltaminen syrjinnän torjunnassa.

Nämä mekanismit ovat seuraavanlaisia:

 • oikeuksien puolustamista parannetaan vahvistamalla oikeussuojakeinoja, kuten sovittelumenettelyjä (sekä yksityisten oikeussuojakeinoja että järjestöjen mahdollisuutta käyttää oikeuksia uhrin puolesta)
 • todistustaakan kääntäminen: kun on esitetty tosiseikat, joiden perusteella voidaan olettaa tapahtuneen syrjintää, todistustaakka siirtyy vastaajalle direktiivin 97/80/EY ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti sukupuoleen perustuvissa syrjintätapauksissa
 • syrjinnän uhreja suojellaan kostotoimenpiteiltä ja erityisesti irtisanomiselta
 • direktiivin säännöksistä tiedotetaan riittävästi yleissivistävissä ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä työpaikoilla.

Työmarkkinaosapuolilla on erittäin tärkeä asema syrjinnän torjunnassa. Näin ollen jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet edistääkseen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, jonka tarkoituksena on tukea yhdenvertaista kohtelua muun muassa valvomalla toimintatapoja työpaikoilla, laatimalla käytännesääntöjä sekä vaihtamalla kokemuksia ja hyviä toimintatapoja.

Syrjivät kansalliset määräykset on kumottava tai julistettava mitättömiksi. Jäsenvaltioiden on säädettävä yhdenvertaisen kohtelun periaatteen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kahden vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein kaikki tarvittavat tiedot, jotta komissio voi laatia Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen direktiivin soveltamisesta.

Ehdotus direktiiviksi sisältää lomakkeen, joka koskee ehdotuksen vaikutusta yritystoimintaan ja erityisesti pk-yrityksiin.

Taustaa

Direktiivi on osa syrjinnän torjuntaa koskevaa toimenpidepakettia. Paketti sisältää direktiivin lisäksi komission tiedonannon, jossa esitellään toiminnan yleiset puitteet, ehdotuksen rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun ( (ES) (DE) (EN) (FR)) periaatteen täytäntöönpanosta annettavaksi direktiiviksi sekä syrjinnän torjumista koskevan toimintaohjelman vuosiksi 2001-2006.

Direktiivi ei kata sukupuoleen perustuvaa syrjintää, koska siitä on jo annettu yhteisön lainsäädäntöä (erityisesti miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa annettu direktiivi 76/207/ETY sekä miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin, maatalousalalla toimivat ammatinharjoittajat mukaan luettuina, annettu direktiivi 86/613/ETY).

VIITTEET

Asiakirja Voimaantulo Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa Euroopan unionin virallinen lehti
Direktiivi 2000/78/EY

2.12.2000

2.12.2003

L 303, 2.12.2000

Viimeisin päivitys 11.04.2007
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun