RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Program pro vzájemné učení v oblasti zaměstnanosti

Program pro vzájemné učení povzbuzuje členské státy k výměně zkušeností a osvědčených postupů v oblasti politiky zaměstnanosti.

Cílem programu je zlepšit a rozvinout spolupráci mezi členskými státy na úrovni vnitrostátní, regionální a místní. Spolupráce probíhá v klíčových oblastech evropské strategie zaměstnanosti (EES), která je nedílnou součástí strategie Evropa 2020.

Program tak přispívá k cílům, jichž má Evropská unie (EU) dosáhnout do roku 2020 v oblasti zaměstnanosti a sociálního začlenění tak, aby:

  • 75 % obyvatelstva ve věku mezi 20 a 64 lety bylo zaměstnáno;
  • podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, byl pod hranicí 10 % a aby nejméně 40 % mladší generace dosáhlo terciární úrovně vzdělání;
  • počet osob ohrožených chudobou klesl o 20 milionů.

Program pro vzájemné učení se také podílí na hlavních cílech otevřené metody koordinace (OMK) pro soudržné provádění politik zaměstnanosti.

Provádění programu

Program zavádí tři typy činností:

  • tematické semináře o prioritách politik zaměstnanosti, na kterých mohou političtí činitelé, sociální partneři a další zúčastněné strany diskutovat o provádění strategie Evropa 2020;
  • setkání „programu vzájemného hodnocení“, na kterých zástupci vlád členských států a nezávislí odborníci diskutují o konkrétních politických otázkách za účelem usnadnění sdílení osvědčených postupů mezi členskými státy;
  • monitoring a sdělování výsledků činností široké skupině zainteresovaných subjektů na vnitrostátní úrovni.

Program je otevřen účasti členských států EU, kandidátských zemí a zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Financování

Aktivity vzájemného učení financuje program Progress pro zaměstnanost a sociální solidaritu. Tento program totiž podporuje zejména spolupráci členských států EU v oblasti politiky a inovativních přístupů v otázkách zaměstnanosti.

Kontext

Program pro vzájemné učení byl zahájen v roce 2004 na základě závěrů zprávy evropské pracovní skupiny pro zaměstnanost (DE) (EN) (ES) (FR), které podtrhují význam výměny osvědčených postupů v oblasti zaměstnanosti.

Poslední aktualizace: 30.06.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky