RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 11 γλώσσες

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης (2005-2008)

Αρχεία

Η Επιτροπή παρουσιάζει 8 κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό τη βελτίωση της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Με την πρόταση αυτή, οι καταβαλλόμενες προσπάθειες επικεντρώνονται στις πολιτικές που αποσκοπούν στην πλήρη απασχόληση, ιδίως με τη βελτίωση της ένταξης των μειονεκτούντων ατόμων, με την αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό, με την προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και με την προώθηση της ευελιξίας σε συνδυασμό με την ασφάλεια της απασχόλησης.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2005/600/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2005, για τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση που καλύπτουν την περίοδο 2005-2008 συγκεντρώνουν σε ένα ενιαίο, συνεκτικό και απλοποιημένο κείμενο τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών (GOPE) και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Αποτελούν το κύριο πολιτικό μέσο για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση παρουσιάζονται συνεπώς σε ένα ολοκληρωμένο πολιτικό μέσο*, που καλύπτει τόσο το μακροοικονομικό όσο και το μικροοικονομικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέσο αυτό παρουσιάζει έτσι μια σαφή στρατηγική θεώρηση των ευρωπαϊκών προκλήσεων και επιτρέπει στην Ένωση να κατευθύνει τις προσπάθειες των κρατών μελών στις ενέργειες που έχουν προτεραιότητα. Ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση πρέπει να εφαρμοστούν κατά τρόπο συνεκτικό με τις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές σε άλλους τομείς. Έτσι, θα ενισχυθούν αμοιβαία οι διάφοροι τομείς της οικονομίας.

Πρώτον, για την προσέλκυση περισσοτέρων ατόμων στην αγορά εργασίας και για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, η Επιτροπή προτείνει:

 • να εφαρμοστούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής (ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 17). Οι πολιτικές αυτές αναμένεται ότι θα βοηθήσουν την ΕΕ, αφενός, να επιτύχει συνολικό ποσοστό απασχόλησης 70% κατά μέσο όρο, ποσοστό απασχόλησης για τις γυναίκες τουλάχιστον 60% και ποσοστό απασχόλησης για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους (από 55 έως 64 ετών) 50%, και, αφετέρου να μειώσει την ανεργία και την αεργία. Τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν εθνικούς στόχους όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης.
 • να προωθηθεί μια προσέγγιση της εργασίας η οποία να βασίζεται στον κύκλο ζωής (ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 18) με τη λήψη των ακόλουθων μέτρων:

  - ανανέωση των προσπαθειών που αποσκοπούν στη δημιουργία προοπτικών απασχόλησης για τους νέους και στη μείωση της ανεργίας των νέων, όπως συνιστά το Ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη νεολαία (castellanodeutschenglishfrançais);

  - αποφασιστική δράση για την αύξηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των γυναικών και τη μείωση των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα απασχόλησης, ανεργίας και αμοιβών·

  - καλύτερος συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και δημιουργία προσβάσιμων και οικονομικώς προσιτών δομών για τη φύλαξη των παιδιών και την παροχή φροντίδας σε άλλα εξαρτώμενα άτομα·

  - στήριξη των συνθηκών εργασίας που ευνοούν την παράταση του ενεργού επαγγελματικού βίου·

  - εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδότησης και της υγειονομικής περίθαλψης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η κοινωνική καταλληλότητα, η οικονομική βιωσιμότητα και η ικανότητα προσαρμογής τους στην εξέλιξη των αναγκών• με τον τρόπο αυτόν θα υποστηριχθεί η επαγγελματική δραστηριότητα, η παραμονή στην αγορά εργασίας και η παράταση του επαγγελματικού βίου.

Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή πρέπει να εφαρμοστεί με τη συνεκτίμηση της κατευθυντήριας γραμμής αριθ. 2 «Να διασφαλιστεί η οικονομική και δημοσιονομική βιωσιμότητα».

 • να διαμορφωθούν αγορές εργασίας οι οποίες να ευνοούν την κοινωνική ένταξη, να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της εργασίας και από οικονομικής άποψης για όσους αναζητούν εργασία, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων και των αέργων (ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 19), με τα εξής μέτρα:

  - εφαρμογή ενεργών και προληπτικών μέτρων για την αγορά εργασίας, όπως ο έγκαιρος προσδιορισμός των αναγκών, η βοήθεια για την αναζήτηση απασχόλησης, ο προσανατολισμός και η κατάρτιση στο πλαίσιο εξατομικευμένων σχεδίων δράσης, η παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την ενσωμάτωση των ατόμων που έχουν απομακρυνθεί ιδιαίτερα από την αγορά εργασίας και για τη συμβολή στην κοινωνική και εδαφική συνοχή και στην εξάλειψη της φτώχιας·

  - συνεχής προσαρμογή των κινήτρων και των αντικινήτρων που απορρέουν από τα συστήματα εισφορών και παροχών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η διαχείριση και οι όροι χορήγησης των παροχών και η σημαντική μείωση των υψηλών οριακών φορολογικών συντελεστών, ιδίως για όσους έχουν χαμηλό εισόδημα, με την παράλληλη εξασφάλιση των κατάλληλων επιπέδων κοινωνικής προστασίας.

 • να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας (ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 20) με τη λήψη των ακόλουθων μέτρων:

  - εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των δημόσιων φορέων που είναι αρμόδιοι για την αγορά εργασίας, ιδίως των υπηρεσιών

  απασχόλησης·

  - εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας των προσφορών θέσεων εργασίας και κατάρτισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

  - άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά την κινητικότητα, στο πλαίσιο των συνθηκών της ΕΕ·

  - καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες, των ελλείψεων και των αδυναμιών της αγοράς εργασίας·

  - συνετή διαχείριση της οικονομικής μετανάστευσης.

Δεύτερον, για να βελτιωθεί η προσαρμοστικότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και να αυξηθεί η ευελιξία των αγορών εργασίας, η Επιτροπή προτείνει:

 • να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασμό με την ασφάλεια της απασχόλησης και να μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων (ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 21), με τη λήψη των ακόλουθων μέτρων:

  - προσαρμογή της νομοθεσίας για την απασχόληση, επανεξέταση, εφόσον απαιτείται, των διαφόρων συμβατικών ρυθμίσεων και διατάξεων σχετικά με τον χρόνο εργασίας·

  - αντιμετώπιση του προβλήματος της αδήλωτης εργασίας·

  - καλύτερη πρόβλεψη και θετική διαχείριση των αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών αναδιαρθρώσεων, ιδίως των αλλαγών που συνδέονται με το άνοιγμα των αγορών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κοινωνικό κόστος τους και να διευκολυνθεί η προσαρμογή·

  - προώθηση και διάδοση καινοτόμων και προσαρμόσιμων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η παραγωγικότητα στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της υγείας και της ασφάλειας·

  - διευκόλυνση των αλλαγών του εργασιακού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης, της αυτοαπασχόλησης, της σύστασης επιχειρήσεων και της γεωγραφικής κινητικότητας.

Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή πρέπει να εφαρμοστεί με τη συνεκτίμηση της ολοκληρωμένης κατευθυντήριας γραμμής «Προώθηση μεγαλύτερης συνεκτικότητας μεταξύ των μακροοικονομικών και των διαθρωτικών πολιτικών και των πολιτικών για την απασχόληση» (αριθ. 5) σχετικά με τη μακροοικονομική πολιτική

 • να εξασφαλιστεί μια εξέλιξη του κόστους εργασίας και να θεσπιστούν οι μηχανισμοί καθορισμού των μισθών που να ευνοούν την απασχόληση (ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 22), με τη λήψη των ακόλουθων μέτρων:

  - ενθάρρυνση των κοινωνικών εταίρων να διαμορφώσουν, στους τομείς αρμοδιότητάς τους, το κατάλληλο πλαίσιο για τις μισθολογικές διαπραγματεύσεις, το οποίο να λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις όσον αφορά την παραγωγικότητα και την αγορά εργασίας σε όλα τα σχετικά επίπεδα και να αποφεύγει τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών

  - εξέταση των επιπτώσεων του μη μισθολογικού κόστους εργασίας στην απασχόληση και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, προσαρμογή της δομής και του επιπέδου του, ιδιαίτερα με σκοπό να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση για τους χαμηλόμισθους.

Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή πρέπει να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με την κατευθυντήρια γραμμή «Να εξασφαλιστεί ότι οι μισθολογικές εξελίξεις συμβάλλουν στην μακροοικονομική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη» (αριθ. 4) σχετικά με τη μακροοικονομική πολιτική.

Τρίτον, για να αυξηθούν οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, η Επιτροπή προτείνει:

 • να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό (ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 23), με τη λήψη των ακόλουθων μέτρων:

  - εφαρμογή πολιτικών και ενεργειών ενσωμάτωσης σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίες να αποσκοπούν στο να διευκολύνουν σημαντικά την πρόσβαση στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση, στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των μαθητειών και της κατάρτισης·

  - σημαντική μείωση του αριθμού των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο·;

  - χάραξη αποτελεσματικών και ανοικτών σε όλους στρατηγικών για τη διά βίου μάθηση, σε σχολεία, επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές και νοικοκυριά, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συμφωνίες• αυτό θα επιτευχθεί και με την παροχή κινήτρων και την καθιέρωση μηχανισμών επιμερισμού του κόστους, με προοπτική την αύξηση της συμμετοχής στη συνεχή κατάρτιση και στην κατάρτιση στο χώρο εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, ιδίως για τους ανειδίκευτους και τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους.

Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή πρέπει να εφαρμοστεί με τη συνεκτίμηση της κατευθυντήριας γραμμής «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τομέα της Ε&Α, ιδίως από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις» (αριθ. 7) σχετικά με τη μικροοικονομική πολιτική.

 • να προσαρμοστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες ανάγκες σε δεξιότητες (ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 24), με τη λήψη των ακόλουθων μέτρων:

  - βελτίωση και εξασφάλιση της ελκυστικότητας, της προσβασιμότητας και του ποιοτικού επιπέδου των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης• διεύρυνση των ευκαιριών που παρέχονται για εκπαίδευση και κατάρτιση, εξασφάλιση ευέλικτων κλάδων μάθησης και αύξηση των δυνατοτήτων κινητικότητας των σπουδαστών και των επιμορφωνόμενων ατόμων·

  - διευκόλυνση και διαφοροποίηση της πρόσβασης για όλους στην εκπαίδευση και την κατάρτιση καθώς και στην γνώση μέσω διευθέτησης του χρόνου εργασίας, υπηρεσιών αρωγής στις οικογένειες, υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και, όπου χρειάζεται , νέες μορφές καταμερισμού κόστους·

  - ανταπόκριση στις νέες ανάγκες σε επαγγελματικό επίπεδο και σε επίπεδο βασικών ικανοτήτων, καθώς και στις μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες, με τη βελτίωση του ορισμού και την ανάπτυξη της διαφάνειας των προσόντων, της αποτελεσματικής τους αναγνώρισης και της επικύρωσης της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης.

Στη διάρκεια των ετών που μεσολαβούν μέχρι το 2008, η επικαιροποίηση πρέπει να είναι αυστηρά περιορισμένη. Η Επιτροπή παρουσιάζει τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση (2005-2008)

Μακροοικονομικές κατευθυντήριες γραμμές
(1) Να εξασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη
(2) Να εξασφαλιστεί η οικονομική και δημοσιονομική βιωσιμότητα
(3) Να προωθηθεί η αποτελεσματική κατανομή πόρων με προσανατολισμό την ανάπτυξη και την απασχόληση
(4) Να εξασφαλιστεί ότι οι μισθολογικές εξελίξεις συμβάλλουν στην οικονομική σταθερότητα
(5) Να προωθηθεί μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των μακροοικονομικών και των διαθρωτικών πολιτικών και των πολιτικών για την απασχόληση
(6) Να ενισχυθεί ο δυναμισμός και η καλή λειτουργία της ΟΝΕ

Μικροοικονομικές κατευθυντήριες γραμμές
(7) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ιδίως από τις επιχειρήσεις
(8) Να διευκολυνθούν όλες οι μορφές καινοτομίας
(9) Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγματική χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να οικοδομηθεί μια κοινωνία της πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς
(10) Να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης
(11) Να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη χρησιμοποίηση των πόρων και να ενισχυθεί η προστασία του περιβάλλοντος
(12) Να αναπτυχθεί σε έκταση και σε βάθος η εσωτερική αγορά
(13) Να εξασφαλιστούν ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές για να αντεπεξέλθουν στην παγκοσμιοποίηση
(14) Να δημιουργηθεί ανταγωνιστικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον
(15) Να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις ΜΜΕ
(16) Να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδομές

Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση
(17) Να εφαρμοστούν πολιτικές απασχόλησης οι οποίες να στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής
(18) Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόμενη στον κύκλο ζωής
(19) Να δημιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της εργασίας και να καταστεί αυτή αποδοτική για όσους αναζητούν εργασία, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων και των αέργων
(20) Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας
(21) Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασμό με την ασφάλεια της απασχόλησης και να μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων
(22) Να εξασφαλιστεί μια εξέλιξη του κόστους εργασίας και να θεσπιστούν μηχανισμοί καθορισμού των μισθών που να ευνοούν την απασχόληση
(23) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο
(24) Να προσαρμοστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες ανάγκες σε δεξιότητες.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Νομοθετική πράξη

Έναρξη ισχύος - ημερομηνία λήξης

Προθεσμία μετάθεσης στα κράτη μέλη

Επίσημη Εφημερίδα

 Απόφαση 2005/600/ EΚ

25.4.2005

25.4.2005

L 205 της 12. 7.2005

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Aπόφαση 2007/491/EK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2007, για τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών [Επίσημη Εφημερίδα L 183 της 13.7.2007]

Όπως κατά το 2006, το Συμβούλιο διατηρεί τις κατευθυντήριες γραμμές για το 2007 αλλά επιμένει να τις λάβουν υπόψη τα κράτη μέλη στις πολιτικές τους για την απασχόληση.

Απόφαση 2006/544/ ΕΚ, της 18ης Ιουλίου 2006, για τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών [Επίσημη Εφημερίδα L 215 της 5.8.2006]

Εκτιμώντας τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πολιτικές για την απασχόληση στο πλαίσιο της ατζέντας της Λισαβόνας, το Συμβούλιο απευθύνεται στα κράτη μέλη με σκοπό να εφαρμοστεί το σύνολο των κατευθυντήριων γραμμών 2005-2008 στα εθνικά προγράμματα για την απασχόληση. Η επικαιροποίηση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών θα πρέπει να είναι περιορισμένης έκτασης, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία σταθερότητα για μια αποτελεσματική υλοποίηση. Για το λόγο αυτό, το Συμβούλιο αποφασίζει να μην τροποποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για το 2006.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03.10.2007
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας