RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


EUROPASS – Meer mobiliteit voor de burgers

De Europass is een unieke portefeuille waarmee de burgers hun kwalificaties en competenties in heel Europa kunnen aantonen. De Europass bestaat uit vijf documenten die op Europees niveau zijn opgesteld om kwalificaties transparanter te maken. De Europass beoogt de mobiliteit te bevorderen van al wie in Europa wil studeren of werken.

BESLUIT

Beschikking nr. 2241/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende een enkel communautair kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties (Europass).

SAMENVATTING

De Europass is een van de drie belangrijkste instrumenten van de Europese Unie (EU) om de mobiliteit te bevorderen. Dankzij deze portefeuille van vijf documenten kunnen de burgers hun kwalificaties en competenties duidelijk en gemakkelijk aantonen in de EU-lidstaten, de kandidaat-lidstaten (Bulgarije, Kroatië, Roemenië en Turkije), IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. De Europass vormt een aanvulling op de website Ploteus, die in 2002 is opgezet en informatie over de onderwijs- en opleidingsmogelijkheden in de Europese ruimte bevat, en op het Europees kader van beroepskwalificaties, dat nog niet volledig operationeel is.

De Europass bestaat uit de volgende documenten:

Het Europass-curriculum vitae (Europass-cv)

Dit is een verbeterde versie van het Europees cv van de Commissie uit 2002. Het Europass-cv vormt het centrale element van de portefeuille en is ontworpen om de aandacht op de competenties van de burgers te vestigen.

De Europass-mobility

In de Europass-mobility worden met behulp van een gemeenschappelijk Europees model alle opleidingen in het kader van de transnationale mobiliteit geregistreerd: bedrijfsstages, studiesemesters aan een universiteit, enzovoort. De Europass-mobility vervangt de Europass-opleiding en heeft een veel groter toepassingsgebied.

Het Europass-diplomasupplement

Het diplomasupplement bevat informatie over het studietraject van de houder in het hoger onderwijs en beschrijft de aard, het niveau, de context, de inhoud en de status van de opleidingen die met succes zijn voltooid. Het vervangt echter niet het originele diploma. Het diplomasupplement is samen met de Raad van Europa en de UNESCO ontwikkeld en wordt ingevuld door de instelling die het samen met het diploma uitreikt.

Het diplomasupplement bestaat uit acht delen met informatie over de houder van het diploma, het diploma, het niveau van de kwalificatie, de inhoud en de behaalde resultaten, de functie van de kwalificatie, de certificatie van het supplement en het nationale stelsel van hoger onderwijs.

Het Europass-certificaatsupplement

Het certificaatsupplement bevat informatie over de beroepskwalificaties van al wie over een onderwijs- of beroepsopleidingscertificaat beschikt. Het bevat onder meer informatie over de verworven competenties, de toegankelijke beroepsactiviteiten, de certificeringsinstanties, het niveau van het certificaat, het vereiste toelatingsniveau en de mogelijkheden om toegang tot het volgende onderwijsniveau te krijgen. Het certificaatsupplement vervangt het originele certificaat niet en is geen automatisch erkenningssysteem. Het wordt door de bevoegde nationale autoriteiten opgesteld.

De Europass-taalportfolio

Dankzij de taalportfolio kunnen de burgers hun kennis van talen en culturen aantonen. Hij bevat het Europass Taalpaspoort, met specifieke informatie over de talenkennis van de houder (overeenkomstig in heel Europa erkende gemeenschappelijke criteria), zijn of haar ervaring met elke taal en een dossier waarin de talenkennis van de houder wordt geïllustreerd aan de hand van geleverde prestaties.

Het Europass-initiatief wordt ondersteund door een door de Gemeenschap beheerd internetportaal. Dankzij deze site kunnen de burgers hun eigen Europass-cv en taalpaspoorten invullen en informatie over de andere Europass-documenten inwinnen.

De oprichting van een netwerk van nationale Europass-centra wordt medegefinancierd. Deze centra zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging op nationaal niveau, met name op het gebied van coördinatie en promotie.

Vanaf 1 januari 2008 dient de Commissie om de vier jaar een evaluatieverslag bij het Europees Parlement in te dienen over de uitvoering van de richtlijn.

In de bijlage bij deze beschikking vindt u de beschrijvingen van de gemeenschappelijke modellen van de Europass-documenten.

In de beschikking wordt beklemtoond dat het belangrijk is voor samenhang en complementariteit te zorgen met de andere instrumenten die de mobiliteit op Europees en internationaal vlak bevorderen, namelijk:

 • het netwerk van Europese diensten voor arbeidsvoorziening (EURES);
 • het door de Raad van Europa en de Unesco opgerichte Europees netwerk van nationale informatiecentra voor de erkenning van diploma's (ENIC-NARIC).

REFERENTIES

Besluit Inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht Publicatieblad
Beschikking (EG) nr. 2241/2004

1.1.2005

-

L 390 van 21.12.2004

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2008 over de eerste evaluatie van het Europass-initiatief [COM(2008) 427 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].
Dit verslag omvat de voornaamste conclusies en aanbevelingen van de eerste externe evaluatie van het Europass-initiatief alsook de conclusies van de Commissie inzake vervolgmaatregelen. In de evaluatie wordt geconcludeerd dat het initiatief een doeltreffend hulpmiddel is voor de mobiliteit van de burgers dat hen een passend middel verschaft om op een duidelijke manier beter inzicht te bieden in hun kwalificaties en competenties, zowel in leersituaties als op de arbeidsmarkt. Het netwerk van Nationale Europass-centra (NEC’s) en het internetportaal, die op prijs worden gesteld door de belanghebbenden en gebruikers ervan, worden beschouwd als kosteneffectieve instrumenten voor de uitvoering. In de evaluatie wordt evenwel gesteld dat de mogelijkheden van het initiatief nog beter zouden kunnen worden benut. Om de relevantie en doeltreffendheid van het initiatief te vergroten, werden in de evaluatie de volgende aanbevelingen gedaan:

 • meer beroepsmobiliteit door betere instrumenten voor de uitvoering;
 • het gebruik van specifieke indicatoren om de activiteitenverslagen van de NEC’s te verbeteren;
 • de verdere bekendmaking van het initiatief bij lerenden en werkgevers;
 • de verdere ontwikkeling van het cv-hulpmiddel en in het bijzonder van het model en het begeleidende materiaal;
 • de verder doorgedreven integratie van het Diplomasupplement en het Certificaatsupplement in het algemeen kader;
 • intensievere samenwerking met diensten voor arbeidsvoorziening en beroepskeuzevoorlichting om de effecten van het initiatief onder werklozen en laagopgeleiden te vergroten.

In reactie op de evaluatie is de Commissie voornemens:

 • de samenwerking met de betrokken instanties verder te zetten om het initiatief meer bekendheid te geven bij de laagopgeleiden en werklozen;
 • een verder ontwikkelde versie van het Europass-cv alsook een geschikte dienst voor zelfbeoordeling ter beschikking te stellen;
 • het gebruik van de Europass-mobility verder te promoten in nationale en regionale mobiliteitsacties;
 • de afgifte van de Europass-mobility te integreren in het programma “Een leven lang leren”;
 • een betere beheerscoördinatie te waarborgen van het Europass Diplomasupplement en het Europass Certificaatsupplement;
 • het Europass Diplomasupplement verder uit te werken om de leerresultaten van de houder beter vast te leggen;
 • het Europass-initiatief te koppelen aan de tenuitvoerlegging van het Europees kwalificatiekader.
Laatste wijziging: 05.08.2008
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven