RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


EUROPASS – For mobile borgere

Europass er en personlig mappe, der skal hjælpe borgerne med at dokumentere deres kvalifikationer og kompetencer overalt i Europa på en klar og sammenhængende måde. Under Europass samles fem dokumenter, der er udarbejdet på europæisk plan, med det formål at sikre større gennemsigtighed i forbindelse med kvalifikationer. Hensigten med Europass er at fremme mobiliteten for de personer, de ønsker at uddanne sig og arbejde forskellige steder i Europa.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2004/EF af 15. december 2004 om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifika­tioner og kompetencer (Europass).

RESUMÉ

Europass er et af de tre vigtigste instrumenter i Den Europæiske Union, når det dre­jer sig om at støtte mobiliteten. Mappen med de fem dokumenter gør det nemmere for borgerne at præsentere deres kvalifikationer og kompetencer på en klar og sammen­hængende måde i EU-medlemsstaterne, kandidatlandene (Bulgarien, Kroatien, Ru­mænien og Tyrkiet), Island, Lichtenstein, Norge og Schweiz. Europass er således et supplement til internetstedet Ploteus, der blev lanceret i 2002 og indeholder oplys­ninger om uddannelses- og erhvervsuddannelsesmuligheder i hele det europæiske forskningsrum, ligesom det supplerer den europæiske ramme for erhvervskvalifika\-tioner, der i øjeblikket er ved at blive oprettet.

Europass omfatter følgende dokumenter:

Europass-curriculum vitæ (Europass-cv'et)

Der er tale om den forbedrede udgave af det europæiske cv, der blev udarbejdet af Kommissionen i 2002. Modellen til Europass-cv'et, der er den centrale del af mappen, er blevet udarbejdet med det formål at give borgerne mulighed for at præsentere deres kvalifikationer.

Europass-mobilitetsbevis

Europass-mobilitetsbeviset, der er en fælles europæisk model, indeholder doku­mentation for alle udlandsophold, der er tilbragt i uddannelsesøjemed, uanset hvilket niveau der er tale om: praktikantophold i en virksomhed, undervisningssemester på en videregående uddannelsesinstitution eller enhver anden uddannelseserfaring. Det erstatter Europass-uddannelsen og har et meget større anvendelsesområde.

Europass-tillæg til eksamensbeviser

Europass-tillægget til eksamensbeviser indeholder oplysninger om indehaverens uddannelse fra en videregående uddannelsesinstitution. Det beskriver uddannelsens art, niveau, kontekst, indhold og status, for så vidt angår de studier, borgeren har gennemført. Det erstatter dog ikke det originale bevis. Tillægget er udviklet af Europarådet og UNESCO i fællesskab og udfyldes af institutionen samtidig med eksamensbeviset.

Tillægget til eksamensbeviset består af 8 afsnit, der indeholder oplysninger om indehaveren af eksamensbeviset, eksamensbeviset, uddannelsens niveau, indholdet af uddannelsen, de opnåede resultater, rettigheder forbundet med uddannelsen, en bekræftelse af tillæggets ægthed samt oplysninger om det nationale videregående uddannelsessystem.

Europass-tillæg til erhvervsuddannelsesbeviser

Europass-tillægget til erhvervsuddannelsesbeviser beskriver nærmere, hvilke faglige kvalifikationer indehaverne af et givet erhvervsuddannelsesbevis besidder. Tillægget indeholder bl.a. oplysninger om erhvervede kompetencer, stillinger, som erhvervsuddannelsesbeviset giver adgang til, udstedende organisationer, erhvervs­uddannelsesbevisets niveau, samt optagelsesbetingelser og muligheder for adgang til videreuddannelse. Det erstatter ikke det originale bevis og udgør ikke automatisk en anerkendelse heraf. Det udstedes af de kompetente nationale myndigheder.

Europass-sprogmappe

Sprogmappen giver borgerne mulighed for at præsentere deres sproglige og kulturelle kundskaber. Den indeholder Europass-sprogpasset, som præciserer indehaverens sproglige færdigheder i overensstemmelse med fælles kriterier, der er anerkendt i hele Europa, indehaverens erfaringer inden for de enkelte sprog samt en samling eksempler på personlige arbejder, som illustrerer de opnåede sprogkundskaber.

Europass-initiativet understøttes af en internetportal, som forvaltes på EU-plan. Via netstedet kan borgerne udfylde deres eget Europass-cv og sprogpas og få oplysninger om de øvrige Europass-dokumenter.

Der er planlagt samfinansiering til oprettelsen af et netværk af nationale Europass-centre, der på nationalt plan bl.a. har til opgave at koordinere aktiviteterne og tilskynde til brug af Europass.

Kommissionen skal forelægge en evalueringsrapport for Europa-Parlamentet om gennemførelsen af dette direktiv hvert fjerde år startende fra 1. januar 2008.

Med hensyn til beskrivelsen af de fælles modeller til Europass-dokumenter, henvises til bilaget til beslutningen.

I beslutningen fremhæves det, at det er vigtigt at sikre den overordnede sammenhæng med andre instrumenter, der bidrager til at fremme mobilitet på europæisk og internationalt plan, bl.a.:

 • det europæiske arbejdsformidlingsnetværk (Eures);
 • det europæiske netværk af nationale informationscentre vedrørende akademisk anerkendelse og mobilitet (ENIC-NARIC), som er oprettet af Europarådet og Unesco.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende
Beslutning (EF) nr. 2241/2004

1.1.2005

-

EUT L 390 af 21.12.2004

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om den første evaluering af Europass-initiativet [KOM(2008) 427 endelig – Ikke udgivet i De Europæiske Fællesskabers Tidende].
Beretningen indeholder de eksterne evalueringseksperters vigtigste konklusioner og anbefalinger vedrørende Europass-initiativet, samt Kommissionens konklusioner og påtænkte opfølgningsforanstaltninger. Evalueringen konkluderer, at Europass-initiativet når sin målsætning om at være et mobilitetsredskab for borgerne og er relevant for deres behov, da det bidrager til at gøre det lettere for dem at gøre rede for deres kvalifikationer og kompetencer og lettere for dem at opnå godkendelse af disse i læringssammenhænge og på arbejdsmarkedet. De omkostningseffektive værktøjer til gennemførelsen – netværket af nationale Europass-centre (NEC) og internetportalen - værdsættes af de interesserede parter og tilfredsstiller i høj grad brugerne, Samtidig vurderer evalueringen, at initiativet kan udnyttes yderligere. For at forbedre initiativets effektivitet og relevans, anbefaler evalueringen at:

 • fokusere mere på beskæftigelsesmæssig mobilitet via forbedrede implementeringsværktøjer,
 • mere specifikke indikatorer bruges for at forbedre NEC-centrenes aktivitetsrapporter,
 • initiativets kommunikation til studerende og arbejdsgivere øges,
 • CV-værktøjer og særligt modellen og vejledningerne udvikles yderligere,
 • Europass-tillægget til eksamensbeviser og Europass-tillægget til erhvervsuddannelsesbeviser skal integreres bedre i den overordnede ramme,
 • samarbejdet med arbejdsformidlinger og vejledningskontorer skal intensiveres for at øge gennemslagskraften blandt arbejdsløse og lavtuddannede.

Som svar på evalueringen ønsker Kommissionen at:

 • styrke samarbejdet med relevante institutioner for at udbrede kendskabet til initiativet blandt lavtuddannede og arbejdsløse,
 • udvikle en fuldgyldig Europass-cv- og selvevalueringstjeneste,
 • fremme brugen af Europass-mobilitetsbeviset i nationale og regionale mobilitetsaktioner,
 • integrere automatisk udstedelse af Europass-mobilitetsbevis i programmet for livslang læring,
 • tilskynde til koordineret forvaltning af Europass-tillægget til eksamensbeviser og Europass-tillægget til erhvervsuddannelsesbeviser,
 • videreudvikle Europass-tillægget til eksamensbeviser, så der i højere grad fokuseres på læringsresultater,
 • skabe sammenhæng mellem Europass-initiativet og implementeringen af den europæiske referenceramme for kvalifikationer.
Seneste ajourføring: 05.08.2008
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top