RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


EURES: det europeiska nätverket för sysselsättning och arbetstagarnas rörlighet

Eures bidrar till att förverkliga en europeisk arbetsmarknad för alla genom utbyte över nations- och regiongränserna av lediga platser och platsansökningar och av information om levnadsvillkor och kvalifikationer.

RÄTTSAKT

Kommissionens beslut nr 8/2003 av den 23 december 2002 om tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 1612/68 med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar.

SAMMANFATTNING

Kommissionen vill stärka och befästa roll som grunden för samarbetet mellan arbetsförmedlingarna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

Eures har följande medlemmar och samarbetspartner:

Medlemmarna och samarbetspartnerna ska bl.a. göra följande:

  • tillhandahålla arbetsförmedling, även skräddarsydd sådan, för arbetssökande, förmedla kontakter mellan arbetstagare och arbetsgivare och ge stöd till arbetsgivare som vill rekrytera personal i ett annat europeiskt land;
  • sprida aktuell information om levnadsvillkor, arbetsliv och tendenser på arbetsmarknaden;
  • utveckla samarbetet mellan arbetsförmedlingen och de sociala tjänsterna, arbetsmarknadens parter och andra berörda instanser i medlemsländerna, i gränsregioner och i olika branscher;
  • bevaka och bedöma hinder för rörligheten, t.ex. skillnader i lagstiftning och förvaltning, överskott och brist på kvalificerad arbetskraft samt migrationsflöden.

Medlemmarna och samarbetspartnerna har åtagit sig att integrera sina databaser över lediga platser med databasen i Eures. De ska dessutom göra följande:

  • förse nätverkets medlemmar och samarbetspartner med uttömmande, aktuell information om lediga platser, arbetssökande, arbetsmarknad, levnads- och arbetsvillkor, hinder för rörligheten och övrig information som krävs för uppbyggnaden av ett europeiskt nätverk. De ska dessutom skydda personuppgifter och tillhandahålla nödvändig infrastruktur och service, t.ex. datorterminaler;
  • utse och utbilda Eures-ansvariga och Eures-rådgivare och eventuell övrig personal. Eures-ansvariga sköter det europeiska samarbetet inom nätverket, bl.a. genom att samordna och genomföra verksamheten och genom att se till att målen uppnås och att information sprids. Dessutom representerar de sin medlemsorganisation i arbetsgruppen för Eures. Rådgivarna ska efter en inledande utbildning ge råd till arbetssökande och svara för Eures-tjänsterna inom sina organisationer;
  • utvärdera verksamheten inom Eures med avseende på kvantitet, kvalitet och inverkan och informera Eures samordningsbyrå om det.

Tillsammans ska medlemmarna och samarbetspartnerna bygga upp partnerskap i gränsregioner. Dessa partnerskap ska ha samma verksamhet och samma mål och ska bedrivas enligt ramavtal på minst tre år där avtalsparterna åtar sig att tillhandahålla Eures-tjänster till de andra medlemmarna. Beslut fattas av styrkommittén där företrädare för partnerskapets medlemmar sitter.

För samordningen står Europeiska samordningsbyrån (eller "Eures samordningsbyrå"), som administreras av Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter. Byrån har också i uppdrag att analysera rörligheten i Europa, utforma metoder för Eures verksamhet samt övervaka och utvärdera Eures.

När det gäller den strategiska planeringen bistås kommissionen av en högnivågrupp för strategiska frågor bestående av cheferna för Eures-medlemmarna och en företrädare för kommissionen som ordförande.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 8/2003

10.1.2003

-

EGT L 5, 10.1.2003

Senast ändrat den 23.05.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början