RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


EURES: europejska sieć dla zatrudnienia i mobilności pracowników

EURES przyczynia się do tworzenia rynku pracy dostępnego dla wszystkich dzięki wymianie transnarodowej, międzyregionalnej i transgranicznej wolnych miejsc pracy i wniosków o zatrudnienie oraz wymianie informacji dotyczącej warunków życia i nabywania kwalifikacji.

AKT

Decyzja Komisji nr 8/2003 z dnia 23 grudnia 2002 r. wykonująca rozporządzenie Rady (EWG) nr 1612/68 w zakresie zestawiania wolnych miejsc pracy i wniosków o zatrudnienie.

STRESZCZENIE

Celem Komisji jest wzmocnienie i koordynacja EURES jako podstawowego instrumentu poprzez stworzenie sieci służb zatrudnienia w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii.

Członkami i partnerami EURES są:

Działania członków i partnerów polegają na:

  • tworzeniu biur pośrednictwa pracy, uwzględniających indywidualne porady, pośrednictwo między pracownikami, pracodawcami i instytucjami wspierającymi pracodawców poszukujących pracowników w innych krajach europejskich,
  • przekazywaniu aktualnych informacji dotyczących warunków życia i pracy oraz tendencji na rynku pracy,
  • rozwijaniu współpracy między biurami pośrednictwa pracy a służbami i partnerami społecznymi oraz innymi zainteresowanymi instytucjami na szczeblu państw członkowskich, regionów przygranicznych i różnych sektorów zatrudnienia,
  • monitorowaniu i ocenie przeszkód w odniesieniu do mobilności, w tym różnic w prawie i procedurach administracyjnych, nadwyżek i niedoborów wykwalifikowanej siły roboczej oraz przepływów migracji.

Członkowie i partnerzy EURES zobowiązują się do zintegrowania swoich baz danych wolnych miejsc pracy z bazą EURES oraz:

  • dostarczania innym członkom i partnerom sieci kompletnych i aktualnych informacji o ofertach pracy i wnioskach o zatrudnienie, rynku pracy, warunkach życia i pracy, przeszkodach w odniesieniu do mobilności i każdego wkładu informacyjnego niezbędnego w tworzeniu europejskiej sieci. Ponadto zobowiązują się do ochrony danych osobowych i udostępnieniu niezbędnej infrastruktury i usług takich jak terminale informatyczne,
  • mianowania i kształcenia kadry kierowniczej, doradców EURES oraz innych ewentualnych usługodawców. Kadra kierownicza jest odpowiedzialna na szczeblu europejskim za organizację, w tym koordynację i wdrażanie działań EURES, realizację celów, przekazywanie informacji i reprezentację członkowską w grupie roboczej EURES. Doradcy, po przejściu wstępnego szkolenia, zajmują się orientacją zawodową pomagającą w znajdowaniu pracy oraz integrują działania EURES w swoich organizacjach,
  • oceniania wszystkich działań EURES pod względem ilości, jakości i oddziaływania oraz do informowania Urzędu Koordynacji EURES.

Członkowie i partnerzy wspólnie rozwijają partnerstwo regionów transgranicznych. Relacje partnerskie mające ten sam profil działania i takie same cele powoływane są na podstawie konwencji ramowej na okres przynajmniej trzech lat, zobowiązującej sygnatariuszy do dostarczania usług EURES innym członkom. Decyzje są podejmowane przez komitet pilotażowy składający się z przedstawicieli członków partnerstwa.

Europejski Urząd Koordynacji (lub „Urząd Koordynacji EURES”), zarządzany przez Komisję Europejską zapewnia koordynację administracyjną. Urząd zajmuje się w szczególności analizą mobilności w Europie, formułowaniem ogólnego podejścia oraz nadzorem i oceną działań EURES.

W sprawie planowania strategicznego Komisja konsultuje się z Grupą Strategiczną Wysokiego Szczebla, złożoną z szefów członków sieci EURES, której przewodniczy przedstawiciel Komisji.

ODNIESIENIE

Akt Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy

Decyzja (EWG) nr 8/2003

10.1.2003

Dz.U. L 5, 10.1.2003

Ostatnia aktualizacja: 23.05.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony