RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fremme af virksomhedernes sociale ansvar

Europa-Kommissionen ønsker at fremme virksomhedernes sociale ansvar (VSA) i EU og globalt. Den fastsætter prioriteter og foranstaltninger vedrørende VSA med henblik på en bedre udnyttelse af virksomhedernes potentielle bidrag til at skabe bæredygtig udvikling og indfri strategien for vækst og beskæftigelse.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 22. marts 2006 til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - Gennemførelse af partnerskabet for vækst og beskæftigelse: at gøre Europa til et ekspertisecenter for virksomhedernes sociale ansvar [KOM(2006) 136 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Virksomhedernes sociale ansvar (VSA) er en betegnelse for virksomhedernes frivillige indsats for at integrere sociale og miljømæssige målsætninger i deres kommercielle aktiviteter samt i partnersamarbejder.

VSA er en del af målsætningerne for Den Europæiske Unions (EU) socialpolitik og strategi for bæredygtig udvikling. Indsatsen skal ligeledes bidrage til at styrke innovation, konkurrenceevne og beskæftigelse.

Bidrag til bæredygtig vækst og beskæftigelse

På baggrund af den øgede globale konkurrence og den aldrende befolkning ønsker EU at stimulere produktionen i virksomheder, der varetager deres sociale ansvar. VSA skal i praksis bidrage til

 • integration af dårligt stillede grupper på arbejdsmarkedet
 • øgede investeringer i kompetenceudvikling, livslang læring og beskæftigelsesevnen i den erhvervsaktive befolkning
 • forbedring af folkesundheden, f.eks. gennem frivillig mærkning af fødevarer og ugiftige kemiske produkter
 • innovationer rettet mod samfunds- og miljøproblemer
 • lavt forureningsniveau og en mere rationel anvendelse af naturlige ressourcer (EU-miljømærkning, investering i økoinnovation, etc.)
 • respekt for europæiske værdier og overholdelse af menneskerettighederne, miljøbeskyttelse og arbejdsnormer
 • bidrag til indfrielse af årtusindudviklingsmålene (MDG).

Europæisk alliance for VSA

Kommissionen støtter dannelsen af en alliance (EN), som skal danne ramme om VSA-initiativer. Kommissionen tilskynder til udveksling af erfaring og god praksis mellem virksomheder, formidling af resultater til offentligheden og udvikling af dedikerede VSA-ressourcer.

Dette nye instrument er åbent for frivillig støtte fra europæiske virksomheder i alle størrelser. Der er ingen formelle krav til virksomhederne, og deltagelsen er således fleksibel.

Tiltag til fremme af VSA

Udviklingen af VSA-praksis involverer en lang række forskellige aktører, herunder fagforeninger, investorer, forbrugere og ngo’er (ikke-statslige organisationer). På den baggrund lægger Kommissionen i øvrigt særlig vægt på følgende aspekter:

 • etablering af et udvidet partnerskab, der er større end alliancen og ikke kun omfatter erhvervslivet, men også de berørte parter og regionale og nationale myndigheder (særlig de medlemsstater, hvor VSA er mindst udviklet, samt tiltrædende lande og kandidatlande)
 • støtte til multilaterale interessentinitiativer, der omfatter ngo'er og arbejdsmarkedets parter på sektorplan
 • samarbejde med medlemsstaterne gennem gruppen af nationale repræsentanter for VSA på højt plan med henblik på at mobilisere instrumenter på nationalt og regionalt niveau
 • oplysning til forbrugerne om virkningerne af deres valg
 • inddragelse af VSA i uddannelser som tværgående fag på handelshøjskoler og andre uddannelsesinstitutioner
 • fremme af VSA blandt små og mellemstore virksomheder (SMV)
 • overholdelse af internationale benchmarks for VSA, såsom årtusindudviklingsmålene og FN's Global Compact.
Seneste ajourføring: 20.05.2011

Se endvidere

 • Netstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitik (DE) (EN) (FR)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top