RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 11 γλώσσες

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Πρόγραμμα δράσης κατά των διακρίσεων (2001-2006)

Αρχεία

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται ένα πρόγραμμα δράσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη και την συμπλήρωση των ενεργειών των κρατών μελών για την καταπολέμηση των διαφόρων μορφών διακρίσεων. Από την 1η Ιανουαρίου 2007, το πρόγραμμα αυτό αντικαταστάθηκε από το κοινοτικό πρόγραμμα PROGRESS.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2000/750/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων (2001-2006).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος του υπόψη προγράμματος ήταν η προώθηση συγκεκριμένων μέτρων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και για τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων, ιδίως σε νομοθετικό επίπεδο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) και των κρατών μελών. Ως διάκριση ορίζεται η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου ή ομάδας προσώπων σε σύγκριση με άλλα για τους λόγους που αναφέρονται στη συνθήκη (φυλετική καταγωγή, θρησκεία, αναπηρία, ηλικία, γενετήσιος προσανατολισμός κλπ.) ή η εφαρμογή μιας εκ πρώτης όψεως ουδέτερης διάταξης η οποία δύναται να έχει δυσμενή επίδραση για τα πρόσωπα ή την ομάδα προσώπων για τους ίδιους λόγους.

Συγκεκριμένα, η EE επιθυμεί:

  • να βελτιωθεί η γνώση και η εκτίμηση του φαινομένου μέσω της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των πρακτικών·
  • να αναπτυχθεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών ορισμένων φορέων-στόχων (τοπικών αρχών, ανεξάρτητων οργάνων, κοινωνικών εταίρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) κλπ.) μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών, καθώς και με τη δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων·
  • την προώθηση και διάδοση των αξιών και πρακτικών που αποτελούν το υπόβαθρο της καταπολέμησης των διακρίσεων (ιδιαίτερα σημαντική πτυχή από την άποψη της διεύρυνσης).

Ενέργειες και μέθοδος

Μέσω του προγράμματος αυτού, η EE υποστήριζε τις ακόλουθες διακρατικές ενέργειες:

  • ανάλυση των παραγόντων που συνδέονται με τις διακρίσεις (συλλογή στατιστικών στοιχείων, μελέτες, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και διάδοση των αποτελεσμάτων)·
  • διακρατική συνεργασία μεταξύ των φορέων στόχων και δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων ΜΚΟ·
  • ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση της καταπολέμησης των διακρίσεων.

Οι ενέργειες αυτές υλοποιούνταν χάρη στην ενεργό συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και των εταίρων της κοινωνίας των πολιτών. Η Επιτροπή αντήλλασε τακτικά απόψεις με τις ΜΚΟ και τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του προγράμματος.

Την Επιτροπή επικουρούσε συμβουλευτική επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους των κρατών μελών υπό την προεδρία του εκπροσώπου της Επιτροπής, για θέματα σχετικά με τις γενικές κατευθύνσεις του προγράμματος, τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

Η Επιτροπή είχε αναλάβει να εξασφαλίζει τη γενική συνοχή της καταπολέμησης των διακρίσεων με άλλες πολιτικές, μέτρα και ενέργειες της EE σχετικά με την έρευνα, την απασχόληση, την ισότητα ανδρών και γυναικών, την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την πολιτική για τη νεολαία και τις εξωτερικές σχέσεις. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, συντόνιζε τις ενέργειες που υλοποιούνταν στο πλαίσιο του προγράμματος και τις ενέργειες στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και της πρωτοβουλίας EQUAL.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) / του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και οι υποψήφιες χώρες μπορούσαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εφόσον το επιθυμούσαν.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για την περίοδο 2001-2006 ανερχόταν σε 98,4 εκατ. ευρώ.

Πλαίσιο

Αφότου τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη του Άμστερνταμ, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λαμβάνει μέτρα για την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (άρθρο 13 της συνθήκης EΚ).

Κοινοτικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών άρχισαν να λαμβάνονται τη δεκαετία του’70. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που αποκτήθηκε σε αυτό τον τομέα, τόσο σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία όσο και την πρακτική, η Επιτροπή πρότεινε γενικότερο πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων που αναφέρονται στη Συνθήκη, εκτός των διακρίσεων λόγω φύλου οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο ειδικής δράσης.

Το υπόψη πρόγραμμα, το οποίο από την 1η Ιανουαρίου 2007 αντικαταστήθηκε από το κοινοτικό πρόγραμμα PROGRESS, περιλάμβανε σύνολο πρωτοβουλιών που αποσκοπούσαν στη θέσπιση κοινών αρχών για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Μια ανακοίνωση [COM(1999)564 τελικό] ορίζει το γενικό πλαίσιο της δράσης της Ένωσης και, εκτός από το πρόγραμμα δράσης, περιλαμβάνει νομοθετικό μέρος με δύο οδηγίες για την εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης, ανεξάρτητα, αφενός, από φυλετική ή εθνική καταγωγή ( (ES) (DE) (EN) (FR)) και, αφετέρου, από την απασχόληση και την εργασία.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Θέση σε ισχύ - Ημερομηνία λήξης

Προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2000/750/ΕΚ2.12.2000 – 31.12.20061.1.2001ΕΕ L 303 της 2.12.2000
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30.05.2008
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας