RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Антидискриминация и връзки с гражданското общество

Заетост и социална политика

От създаването си Европейският съюз (ЕС) счита борбата срещу дискриминацията за една от най-неотложните си мисии. Въпреки че дискриминацията, независимо дали е пряка или косвена, се счита за престъпление според европейското право, в цяла Европа хората ежедневно са възпрепятствани да изживеят пълноценно своя социален или професионален живот поради произволни критерии. От няколко години се набляга върху предотвратяване на дискриминацията въз основа на националност или пол. От 1999 г. правомощията на ЕС са разширени, за да включват мерки срещу дискриминацията въз основа на расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация. В тази област, повече от всички други, организациите на гражданското общество играят ролята на важни посредници между гражданите и европейските институции.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата