RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 9 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Odnowione ramy europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010–2018)

W niniejszej rezolucji określono odnowione ramy europejskiej współpracy na rzecz młodzieży na lata 2010–2018, aby ulepszyć współpracę między państwami Unii Europejskiej (UE) w zakresie stwarzania młodym ludziom lepszych szans.

AKT

Rezolucja Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010–2018) [Dz.U. C 311 z 19.12.2009].

STRESZCZENIE

Aby Europa osiągnęła cele dotyczące wzrostu i zatrudnienia wyznaczone w ramach strategii lizbońskiej, konieczne jest zapewnienie młodym ludziom odpowiedniej integracji społecznej i zawodowej. Taka integracja pozytywnie wpływa na samorealizację, spójność społeczną i aktywność obywatelską młodych ludzi. Jednak młodzi ludzie nadal stoją wobec wyzwań związanych z zatrudnieniem, kształceniem i szkoleniami, ubóstwem, zdrowiem oraz udziałem i reprezentacją w procesie demokratycznym. W związku z tym opracowano odnowione ramy europejskiej współpracy na rzecz młodzieży, aby zapewnić lepsze szanse młodym ludziom w Europie.

Odnowione ramy oparto na komunikacie Komisji z kwietnia 2009 r. w sprawie nowej strategii Unii Europejskiej (UE) na rzecz młodzieży. Ich celem jest zwiększenie skuteczności i wydajności europejskiej współpracy poprzez ustanowienie strategii na kolejną dekadę bazującej na osiągniętych postępach i doświadczeniu zdobytym podczas realizacji poprzednich ram.

Europejska współpraca na rzecz młodzieży na lata 2010–2018

Europejska współpraca na rzecz młodzieży w latach 2010–2018 ukierunkowana jest na realizację dwóch powiązanych ze sobą celów:

 • stwarzanie większych, a przy tym równych szans w dziedzinie edukacji i na rynku pracy,
 • promowanie aktywności obywatelskiej, włączenia społecznego i solidarności.

W tym celu opracowywane i promowane są konkretne inicjatywy ukierunkowane na młodzież oraz inicjatywy włączające problematykę młodzieżową do innych obszarów polityki. Odnowione ramy określają osiem obszarów działań, w których należy podejmować inicjatywy przekrojowe na rzecz wspierania młodych ludzi:

 • kształcenie i szkolenie,
 • zatrudnienie i przedsiębiorczość,
 • zdrowie i dobra kondycja,
 • zaangażowanie,
 • wolontariat,
 • włączenie społeczne,
 • młodzież i świat,
 • kreatywność i kultura.

Europejska współpraca na rzecz młodzieży musi opierać się na poszanowaniu określonych zasad przewodnich, w szczególności takich jak:

 • upowszechnianie równości płci,
 • zwalczanie wszelkich form dyskryminacji,
 • uwzględnianie różnic między młodymi ludźmi, w szczególności pod względem ograniczonych możliwości,
 • zapewnianie młodym ludziom możliwości uczestniczenia w formułowaniu polityk.

Europejska współpraca powinna bazować na faktach, być adekwatna oraz rzeczowa, dawać jasne i widoczne wyniki, które można regularnie przedstawiać, weryfikować i upowszechniać. Powinna być realizowana poprzez odnowione ramy otwartej metody koordynacji (DE) (EN) (FR). Wymaga to woli politycznej państw UE oraz metod pracy opartych na następujących zasadach:

 • trzyletnie cykle robocze (pierwszy cykl obejmuje lata 2010–2012),
 • ogólny tematyczny priorytet dla każdej grupy trzech następujących po sobie prezydencji i priorytety szczegółowe dla każdego państwa sprawującego prezydencję przyczyniające się do realizacji ogólnego priorytetu tematycznego (priorytety na okres od 2010 r. do połowy 2011 r. zostały określone w załączniku do rezolucji),
 • instrumenty wykonawcze (zdobywanie wiedzy, wzajemne uczenie się, sprawozdania z postępów prac, rozpowszechnianie wyników, monitorowanie procesu, dialog z młodzieżą, mobilizowanie programów i funduszy UE).

W kontekście odnowionych ram na rzecz europejskiej współpracy należy wzmocnić rolę pracy z młodzieżą. Praca z młodzieżą powinna być wspierana i uznawana ze względu na wkład w rozwój gospodarczy i społeczny. Dyskusje powinny koncentrować się na szkoleniach, uznawaniu umiejętności oraz mobilności osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą i liderów młodzieżowych oraz propagowaniu innowacyjnych rozwiązań w pracy z młodzieżą.

Rola państw UE i Komisji

Państwa UE wzywa się do podejmowania wspólnych działań w ramach niniejszej rezolucji, aby zacieśniać europejską współpracę na rzecz młodzieży. Państwa członkowskie powinny przyjąć na szczeblu krajowym środki pomagające realizować cele wyznaczone dla tej współpracy.

Komisja została zaproszona do współpracy z państwami UE oraz wspierania ich we wspólnych działaniach opartych na niniejszych ramach. Komisja powinna analizować stopień realizacji celów i powołać w związku z tym grupę roboczą do omówienia danych o sytuacji młodzieży i oceny potrzeby opracowania wskaźników w dziedzinach dotyczących młodzieży. Komisja powinno ponadto zaproponować działania polegające na partnerskim uczeniu się i rozpocząć odpowiednie badania.

Kontekst

W ramach europejskiej współpracy na rzecz młodzieży ustanowionych w czerwcu 2002 r. przewidziano stosowanie otwartej metody koordynacji w tym kontekście oraz włączanie problematyki młodzieżowej do innych stosownych obszarów polityki. W marcu 2005 r. przyjęto Europejski pakt na rzecz młodzieży, który miał przyczynić się do realizacji celów strategii lizbońskiej dotyczących wzrostu i zatrudnienia. W odnowionej agendzie społecznej z lipca 2008 r. uznano dzieci i młodzież za jeden z głównych priorytetowych obszarów działań.

Ostatnia aktualizacja: 22.06.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony