RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 9 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Obnovený rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže (2010-2018)

Toto usnesení stanoví obnovený rámec pro evropskou spolupráci v oblasti mládeže pro období 2010–2018 s cílem zlepšit spolupráci mezi zeměmi Evropské unie (EU) při poskytování lepších příležitostí pro mladé lidi.

AKT

Usnesení Rady ze dne 27. listopadu 2009 o obnoveném rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže (2010–2018) (Úř. věst. 311 ze dne 19.12.2009)

PŘEHLED

Má-li Evropa dosáhnout cílů ohledně růstu a pracovních míst stanovených v Lisabonské strategii, je důležité, aby její mladí muži a ženy byli sociálně i profesně dobře začleněni. Toto začlenění také podporuje seberealizaci, sociální soudržnost a aktivní občanství mladých lidí. Nicméně mladí lidé stále čelí problémům v oblastech, jako je zaměstnání, vzdělávání a odborná příprava, chudoba, zdraví a účast a zastoupení v demokratickém procesu. Proto byl vytvořen obnovený rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže s cílem poskytovat lepší příležitosti pro evropskou mládež.

Tento obnovený rámec je založen na sdělení Komise z dubna 2009 o nové Strategii Evropské unie pro mládež. Jeho cílem je zvýšit účinnost a účelnost evropské spolupráce vytvořením strategie pro příští desetiletí, která vychází z dosaženého pokroku a dosud získaných zkušeností v rámci předchozího rámce.

Evropská spolupráce v oblasti mládeže pro období 2010–2018

Evropská spolupráce v oblasti mládeže pro období 2010–2018 je motivována dvěma vzájemně souvisejícími cíli:

 • vytváření většího počtu rovných příležitostí ve vzdělávacím procesu a na trhu práce;
 • podpora aktivního občanství, sociálního začleňování a solidarity.

Proto jsou vypracovávány a podporovány konkrétní iniciativy zaměřené na mladé lidi a iniciativy zaměřené na začleňování otázek mládeže do jiných oblastí politik. Obnovený rámec nastiňuje osm hlavních oblastí, ve kterých je nutné přijmout meziodvětvové iniciativy na podporu mladých lidí:

 • vzdělávání a odborná příprava;
 • zaměstnanost a podnikání;
 • zdraví a dobré životní podmínky;
 • účast;
 • dobrovolná činnost;
 • sociální začleňování;
 • mládež a svět;
 • tvořivost a kultura.

Evropská spolupráce v oblasti mládeže musí odpovídat řadě důležitých zásad, zejména:

 • podporovat rovnost žen a mužů;
 • bojovat proti všem formám diskriminace;
 • zohledňovat rozdíly mezi mladými lidmi, zejména pokud jde o znevýhodnění;
 • zajistit účast mladých lidí při vytváření politik.

Evropská spolupráce by měla být založená na faktech, relevantní a konkrétní s jasnými a viditelnými výsledky, které se pravidelně prezentují, přezkoumávají a šíří. Měla by se aplikovat prostřednictvím obnoveného rámce otevřené metody koordinace (DE) (EN) (FR). To vyžaduje politický závazek všech zemí EU a pracovní postupy založené na:

 • řadě tříletých pracovních cyklů (první cyklus zahrnuje období 2010–2012);
 • obecné tematické prioritě pro každou trojku předsednictví a konkrétní priority pro každou předsednickou zemi přispívající k obecné tematické prioritě (priority pro období od roku 2010 do poloviny roku 2011 jsou stanoveny v příloze k usnesení);
 • nástrojích provádění (získávání informací, vzájemné učení, podávání zpráv o pokroku, šíření výsledků, monitorování procesu, dialog s mladými lidmi, mobilizace programů a fondů EU).

V rámci tohoto obnoveného rámce pro evropskou spolupráci je nutné posilovat úlohu práce s mládeží. Je třeba ji podpořit a uznat její přínos z ekonomického i společenského hlediska. Diskuse by se měla zaměřovat na odbornou přípravu, uznávání dovedností a mobilitu pracovníků s mládeží a vedoucí a také na podporu inovativních řešení při práci s mládeží.

Úloha zemí EU a Komise

Země EU by měly na základě tohoto usnesení spolupracovat s cílem zlepšit evropskou spolupráci v oblasti mládeže. Měly by přijmout opatření na vnitrostátní úrovni, která přispějí k naplnění cílů stanovených pro tuto spolupráci.

Komise se vyzývá ke spolupráci se zeměmi EU a také k podpoře jejich spolupráce na základě tohoto rámce. Komise by měla monitorovat dosažení cílů a v souvislosti s tím by měla vytvořit pracovní skupinu pro přezkum údajů o situaci mladých lidí a hodnocení potřeby vytvořit nové ukazatele pro oblasti související s mládeží. Komise by také měla navrhovat aktivity vzájemného učení a zahájit relevantní studie.

Kontext

Rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže, vytvořený v červnu 2002, zajišťuje používání otevřené metody koordinace v tomto kontextu a začleňování otázek mládeže do ostatních relevantních politik. V březnu 2005 byl přijat Evropský pakt mládeže jako nástroj přispívající k dosažení cílů pro růst a zaměstnanost Lisabonské strategie. Obnovená sociální agenda z července 2008 stanovila děti a mládež jako jednu ze svých hlavních prioritních akčních oblastí.

Poslední aktualizace: 22.06.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky