RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fundaţia Europeană de Formare (ETF)

Fundaţia Europeană de Formare (ETF) lucrează în contextul politicilor de relaţii externe ale Uniunii Europene (UE), vizând acordarea de asistenţă pentru ţările terţe în ceea ce priveşte perfecţionarea dezvoltării capitalului uman al acestora. Astfel, Fundaţia urmăreşte încurajarea accesului la învăţare pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea aptitudinilor şi a competenţelor.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1339/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind înfiinţarea unei Fundaţii Europene de Formare (reformare).

SINTEZĂ

Acest regulament înfiinţează Fundaţia Europeană de Formare (ETF), abrogând Regulamentul (CEE) nr. 1360/90, prin care aceasta a fost creată iniţial. Fundaţia funcţionează în sfera politicilor de relaţii externe ale Uniunii Europene (UE), vizând promovarea îmbunătăţirii sistemelor de educaţie şi formare profesionale în următoarele ţări partenere:

  • ţările candidate la aderare (Croaţia, Turcia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei);
  • ţările potenţiale candidate din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia-Herţegovina, Kosovo, Muntenegru şi Serbia);
  • ţările partenere din sudul Mediteranei, estul Europei şi sudul Caucazului (Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Libia, Moldova, Maroc, Autoritatea Palestiniană, Rusia, Siria, Tunisia şi Ucraina);
  • alte ţări, conform deciziilor consiliului de conducere al ETF, pe baza anumitor criterii.

Fundaţia oferă asistenţă acestor ţări în pentru îmbunătăţirea aptitudinilor şi a competenţelor cetăţenilor acestora. Această asistenţă constă din participarea la procesul de reformă pentru îmbunătăţirea formării şi educaţiei profesionale iniţiale şi continue, precum şi pentru a facilita accesul la acestea. ETF oferă asistenţă, de asemenea, pentru promovarea mobilităţii, a cooperării dintre instituţiile de învăţământ şi companii, precum şi schimburile de experienţă şi de informaţii între statele membre.

În cadrul promovării dezvoltării sistemelor de educaţie şi de formare profesională din ţările partenere, funcţiile fundaţiei constă, mai precis, din:

  • furnizarea de informaţii, analize ale politicii şi consultanţă privind dezvoltarea capitalului uman;
  • îmbunătăţirea cunoaşterii privind aptitudinile necesare pe piaţa muncii;
  • sprijinirea dezvoltării de capacităţi;
  • promovarea schimburilor de informaţii şi de experienţă între donatori, precum şi între ţările partenere şi UE;
  • sprijinirea asistenţei comunitare şi analizarea eficacităţii acesteia (la cererea Comisiei).

În îndeplinirea funcţiilor sale, fundaţia trebuie să coopereze cu alte organisme relevante ale Comunităţii, în special cu Centrul european pentru dezvoltarea formării profesionale (Cedefop), precum şi cu reprezentanţii partenerilor sociali la nivel european şi organizaţiile internaţionale relevante, dacă este cazul.

ETF este o fundaţie fără scop lucrativ, cu personalitate juridică. Sediul acesteia este la Torino, Italia.

Structura

Consiliul de conducere al ETF este alcătuit dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru, trei reprezentanţi ai Comisiei, trei experţi numiţi de Parlamentul European şi trei reprezentanţi ai ţărilor partenere numiţi de Comisie. Numai reprezentanţii statelor membre şi ai Comisiei au drept de vot – câte un vot pentru primii şi un vot comun pentru aceştia din urmă. Unul dintre reprezentanţii Comisiei prezidează consiliul, convocându-l cel puţin o dată pe an. Mandatul consiliului este de cinci ani şi poate fi reînnoit o singură dată.

Consiliul de conducere este responsabil cu elaborarea estimării anuale a cheltuielilor şi veniturilor, precum şi cu adoptarea programului anual de activitate, a proiectului schemei de personal, a bugetului definitiv, a raportului anual de activitate, a regulamentului de procedură şi a normelor financiare. Consiliul are puterea de a numi şi a revoca directorul, precum şi de a-i prelungi acestuia mandatul.

Directorul este numit pentru o perioadă de cinci ani pe baza unei liste de candidaţi prezentate de Comisie. Mandatul poate fi prelungit o singură dată pentru maximum trei ani. Directorul este reprezentantul juridic al fundaţiei şi răspunde de gestionarea administrativă a acesteia. El răspunde, de asemenea, de pregătirea şi organizarea activităţii consiliului de conducere, precum şi de implementarea deciziilor acestuia. În plus, directorul trebuie să implementeze programul anual de activitate şi bugetul fundaţiei.

Resursele financiare ETF constă în principal dintr-o subvenţie de la bugetul general al UE şi din plăţi încasate cu titlu de remuneraţie pentru serviciile prestate. Situaţia definitivă a conturilor fundaţiei, rapoartele anuale de activitate şi regulamentul de procedură trebuie făcute publice.

Context

De la adoptarea sa, Regulamentul (CEE) nr. 1360/90, prin care s-a înfiinţat ETF, a fost modificat în repetate rânduri. Având în vedere modificările suplimentare şi din motive de claritate, regulamentul a fost abrogat, pentru a fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1339/2008.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 1339/2008

20.1.2009

-

JO L 354 din 31.12.2008

Ultima actualizare: 06.05.2009

Consultaţi şi

  • Pentru informaţii suplimentare, accesaţi site-ul Fundaţiei Europene de Formare (DE) (EN) (FR)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii