RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Zalecenie ustanawia nowe ramy odniesienia, które mają pomóc państwom członkowskim oraz krajom uczestniczącym w rozwoju, poprawie, ustanowieniu wytycznych oraz ocenie jakości własnych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego. Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości stanowią nowy bodziec dla przejrzystości, a w związku z tym i dla mobilności, oferując wspólne narzędzie do rozwoju praktyk w zakresie zarządzania jakością.

AKT

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym [Dz.U. C 155 z 8.7.2009].

STRESZCZENIE

Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości to nowy punkt odniesienia mający pomóc władzom państw członkowskich promować i monitorować doskonalenie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.

Zapewnianie jakości może służyć za systemowe podejście do modernizacji systemów szkolnictwa, zwłaszcza poprzez poprawę efektywności szkolenia. W związku z tym powinno stanowić podstawę każdej inicjatywy politycznej dotyczącej kształcenia i szkolenia zawodowego.

Państwa członkowskie zachęcane są do rozwijania i dobrowolnego stosowania tego instrumentu. Głównymi użytkownikami ram odniesienia są władze krajowe i regionalne, a także instytucje publiczne i prywatne odpowiedzialne za zapewnianie i poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wdrożenie

Ramy, pełniące rolę punktu odniesienia, podsuwają sugestie metodologiczne, które pomagają państwom członkowskim jasno i logicznie ocenić, czy wdrożone zostały środki niezbędne do poprawy jakości krajowych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz czy środki te wymagają przeprowadzenia przeglądu.

Metodologię oferowaną przez ramy odniesienia oparto na:

  • cyklu obejmującym cztery etapy (planowania, realizacji, oceny i przeglądu) opisane dla potrzeb systemów kształcenia i szkolenia zawodowego lub organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego,
  • kryteriach jakości oraz deskryptorach i wskaźnikach dla każdego etapu cyklu (załącznik I),
  • wspólnych wskaźnikach służących ocenie celów, metod, procedur oraz wyników szkolenia – część wskaźników oparto na danych statystycznych, pozostałe mają charakter jakościowy (załącznik II).

Zalecenie kładzie nacisk na zapewnianie wysokiej jakości oraz odpowiedzialność na wszystkich poziomach, tj. wobec systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, wobec podmiotów świadczących kształcenie i szkolenie oraz na poziomie przyznawania kwalifikacji. Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym akcentują znaczenie systematycznej samooceny. Obejmuje to mechanizmy oceny wewnętrznej i zewnętrznej, których określenie należy do państw członkowskich. Mechanizmy te umożliwiają uzyskanie informacji zwrotnych w sprawie postępów.

W oparciu o ramy zaleca się, by państwa członkowskie, nie później niż dnia 18 czerwca 2011 r., opracowały podejście mające na celu poprawę krajowych systemów zapewniania jakości. Ważne jest, by w proces roboczy zaangażowane zostały wszystkie zainteresowane strony.

Europejska sieć do spraw jakości

Zalecenie zachęca państwa członkowskie do aktywnego uczestnictwa w europejskiej sieci ds. jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, traktując ją jako fundament dla dalszego rozwoju wspólnych zasad i narzędzi poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomach krajowym, regionalnym i lokalnym.

Ponadto zalecenie zachęca państwa członkowskie do powołania krajowego punktu referencyjnego na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym angażującego właściwe władze i wszystkie zainteresowane strony na poziomie krajowym i regionalnym. Punkty referencyjne powinny promować aktywny i praktyczny rozwój ram na szczeblu krajowym, wspierać samoocenę państw członkowskich, a także pracę sieci oraz rozpowszechniać istotne informacje wśród zainteresowanych stron.

Kontekst

Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym należą do serii inicjatyw europejskich promujących mobilność. Celem inicjatywy jest wdrożenie europejskich ram kwalifikacji (EQF) oraz europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).

Zalecenie jest odpowiedzią na rezolucje przyjęte podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Barcelonie w 2002 r., w ramach których określono cel, zgodnie z którym europejskie systemy kształcenia i szkolenia winny stać się punktem odniesienia dla reszty świata do roku 2010. Jest to również zgodne z procesem kopenhaskim, który dotyczy ożywienia współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Ostatnia aktualizacja: 15.01.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony