RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


EUROPASS – För Dig som vill flytta inom Europa

Europass är en kompetensportfölj som underlättar för enskilda medborgare att på ett klart och enkelt sätt presentera sina kvalifikationer och meriter i hela Europa. Europass omfattar fem dokument som utarbetats på europeisk nivå för att öka kvalifikationernas tydlighet. Tanken är att göra det enklare att söka utbildning eller arbete i hela Europa.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004 av den 15 december om en enhetlig ram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass).

SAMMANFATTNING

Europass är ett av EU:s tre viktigaste verktyg som underlättar för enskilda medborgare att flytta inom Europa. Med denna portfölj om fem dokument kan man enkelt och tydligt presentera sina kvalifikationer och meriter i EU:s medlemsländer, kandidatländerna (Bulgarien, Kroatien, Rumänien och Turkiet) samt i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Europass är ett komplement till Ploteus-portalen som lanserades 2002 och som innehåller information om utbildningsmöjligheterna i hela Europa. Det kompletterar dessutom den europeiska ram för yrkeskvalifikationer som håller på att upprättas.

Europass omfattar följande dokument:

Europass – Meritförteckning ("Europass-CV")

Detta är en förbättrad version av det europeiska CV som skapades av kommissionen 2002. Mallen till Europass-CV, som utgör stommen i portföljen, har utarbetats för att man ska kunna informera om sina meriter.

Europass – Rörlighet

I det här dokumentet registreras enligt en europeisk modell alla praktik- eller utbildningsperioder oavsett nivå som gjorts i ett annat land, t.ex. företagspraktik, universitetsstudier eller någon annan form av utbildning. Det ersätter Europass-Utbildning men har ett mycket bredare tillämpningsområde.

Europass – Tillägg till examensbevis

Tillägget till examensbevis har utarbetats i samarbete med Europarådet och Unesco och innehåller upplysningar om innehavarens resultat inom högre utbildning. I tillägget beskrivs art, nivå, sammanhang, innehåll och ställning för de studier som personen i fråga fullgjort. Tillägget ska fyllas i av den utfärdande myndigheten samtidigt med det ursprungliga examensbeviset, men kan inte ersätta detta.

Tillägget till examensbevis består av åtta avsnitt med uppgifter om innehavaren, examensbeviset, utbildningens nivå och innehåll, resultaten, den behörighet utbildningen ger, intyg på att tillägget är korrekt, samt information om det nationella systemet för högre utbildning.

Europass – Tillägg till utbildningsbevis

Tillägget till utbildningsbevis beskriver yrkeskvalifikationerna för den som innehar motsvarande utbildningsbevis. Här finns till exempel upplysningar om förvärvade färdigheter och kunskaper, vilka olika yrken som personen i fråga har tillträde till, utfärdande organ, utbildningens nivå, samt antagningskraven och tillträdesmöjligheterna till nästa utbildningsnivå. Tillägget ersätter inte det ursprungliga utbildningsbeviset och erkänns inte heller automatiskt. Det utfärdas av de behöriga nationella myndigheterna.

Europass – Språkportfölj

Språkportföljen ger dig möjlighet att presentera dina språkliga och kulturella färdigheter. Du beskriver dina språkkunskaper enligt gemensamma kriterier som är godtagna i hela Europa och dina erfarenheter av varje enskilt språk. Du kan också ha en mapp med dina egna arbeten för att dokumentera språkkunskaperna.

Till Europass-initiativet hör en Internetportal på EU-nivå. På webbplatsen kan du fylla i ditt Europass-CV och språkpass och få upplysningar om andra Europass-dokument.

En medfinansiering planeras för att upprätta ett nätverk av nationella Europass-centrum (NEC:s) som ska ansvara för genomförandet på nationell nivå, t.ex. samordning och PR.

Kommissionen ska lägga fram en rapport till Europaparlamentet om genomförandet av det här beslutet vart fjärde år från och med den 1 januari 2008.

För de gemensamma mallarna till Europass-dokumenten hänvisas till bilagan till det här beslutet.

I beslutet poängteras betydelsen av att Europass måste samordnas med andra verktyg som uppmuntrar till rörlighet inom Europa och internationellt, nämligen:

 • Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (EURES) och;
 • Europeiska nätverket av nationella informationscentrum för erkännande av akademiska betyg (ENIC-NARIC) som inrättats av Europarådet och Unesco.

Hänvisningar

Rättsakt Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning
Beslut (EG) nr 2241/2004

1.1.2005

-

EUT L 390, 21.12.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 4 juli 2008 om den första utvärderingen av Europass-initiativet [KOM(2008) 427 slutlig – ej publicerad i EUT].
Denna rapport innehåller de viktigaste resultaten och rekommendationerna i den första externa utvärderingen av Europass-initiativet samt kommissionens planerade och uppföljande slutsatser. I utvärderingen dras slutsatsen att initiativet är ett effektivt verktyg för att öka medborgarnas rörlighet, och att det tillhandahåller relevanta tjänster som hjälp för dem att förtydliga sina kvalifikationer och sin kompetens i lärandesammanhang och på arbetsmarknaden. Nätverket av nationella Europass-centrum och Internetportalen, som uppskattas av aktörerna och användarna, anses vara kostnadseffektiva genomförandeverktyg. Ändå framgår av utvärderingen att initiativets potential skulle kunna utnyttjas ytterligare. För att förbättra initiativets relevans och effektivitet rekommenderar utvärderingen att:

 • rörligheten i arbetslivet ökas genom bättre genomförandeverktyg;
 • specifika indikatorer används för att förbättra de nationella Europass-centrumens verksamhetsrapporter;
 • informationen om initiativet till lärande och arbetsgivare utökas;
 • CV-verktyget, särskilt mallen och vägledningarna, vidareutvecklas;
 • tillägget till examensbevis och tillägget till utbildningsbevis integreras ytterligare i Europass-ramen;
 • samarbetet med arbetsförmedlare och studievägledare intensifieras för att ge initiativet större effekt bland lågkvalificerade och arbetslösa;

Som svar på utvärderingen planerar kommissionen att:

 • utöka samarbetet med relevanta institutioner för att sprida initiativet bland lågkvalificerade och arbetslösa;
 • utveckla ett fullfjädrat Europass-CV och en tjänst för självbedömning;
 • ytterligare sprida användningen av Europass-Rörlighet i nationella och regionala initiativ;
 • integrera utfärdandet av Europass-Rörlighet i programmet för livslångt lärande;
 • säkerställa en mer samordnad förvaltning av Europass-Tillägg till examensbevis och Europass-Tillägg till utbildningsbevis;
 • ytterligare främja utvecklingen av Europass utbildningsbevis i syfte att uppnå en bättre registrering av innehavarnas läranderesultat;
 • knyta Europass-initiativet till genomförandet av den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (EQF).
Senast ändrat den 05.08.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början