RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


EUROPASS – Mobilitate în serviciul cetăţenilor

Europass este un portofoliu unic care permite cetăţenilor să prezinte dovada calificărilor şi competenţelor acestora în mod clar şi uşor, oriunde în Europa. Aceasta cuprinde cinci documente elaborate la nivel european, pentru a îmbunătăţi transparenţa calificărilor. Scopul său este de a facilita mobilitatea tuturor celor care doresc să lucreze sau să beneficieze de formare oriunde în Europa.

ACT

Decizia nr. 2241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparenţa calificărilor şi competenţelor (Europass).

SINTEZĂ

Europass este una dintre cele trei instrumente principale de susţinere a mobilităţii. Un portofoliu de cinci documente, acesta permite cetăţenilor să prezinte o dovadă a calificărilor şi competenţelor lor în mod clar şi uşor în statele membre ale UE, în ţările candidate (Croaţia şi Turcia) şi în Elveţia, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Acesta completează astfel site-ul Ploteus, lansat în 2002, care conţine informaţii privind educaţia şi formarea profesională din Europa, precum şi cadrul european privind formarea profesională, care este, în prezent, pus în aplicare.

Programul este alcătuit din următoarele elemente:

Curriculum Vitae Europass (CV)

Aceasta este o versiune îmbunătăţită a CV-ului european creat de Comisie în 2002. Modelul CV-ului Europass, elementul central al portofoliului, a fost conceput pentru a ilustra competenţele oamenilor.

Mobilitatea Europass

Utilizând un format european comun, mobilitatea Europass înregistrează toate perioadele de mobilitate transnaţională în scopul învăţării, la orice nivel: stagiu în cadrul unei companii, un semestru de studiu în cadrul unei universităţi sau orice alte experienţe de formare profesională. Acesta înlocuieşte, cu un domeniu de aplicare mult mai larg, Europass-Formare.

Suplimentul Europass la Diplomă

Suplimentul la diplomă conţine informaţii privind parcursul educaţional al titularului unei diplome de învăţământ superior. Acesta descrie natura, nivelul, contextul, conţinutul şi statutul oricăror cursuri finalizate cu succes. Cu toate acestea, acesta nu înlocuieşte diploma în original. Elaborat în comun cu Consiliul Europei şi UNESCO, este completat de organismul emitent şi este înmânat în acelaşi timp cu diploma.

Suplimentul la diplomă cuprinde opt părţi care furnizează informaţii cu privire la titularul diplomei, diplomă, nivelul de calificare, conţinutul şi rezultatele obţinute, drepturile conferite de calificare, certificarea suplimentului şi sistemul naţional de învăţământ superior.

Suplimentul Europass la Certificatul profesional

Suplimentul la certificatul profesional descrie calificările profesionale ale oricărei persoane care deţine un certificat de formare profesională sau educaţie. În acest scop, prevede, printre altele, informaţii referitoare la competenţele profesionale dobândite, categoriile de ocupaţii accesibile titularului certificatului, organismele de certificare, nivelul certificatului, calificările minime necesare şi oportunităţile de acces la următorul nivel de formare. Acesta nu înlocuieşte certificatul în original şi nici nu constituie un sistem automat care să garanteze recunoaşterea. Este eliberat de autorităţile naţionale competente.

Paşaportul Lingvistic Europass

Portofoliul lingvistic permite cetăţenilor să-şi prezinte competenţele lingvistice şi culturale. Conţine Paşaportul lingvistic Europass, care oferă informaţii specifice cu privire la competenţele lingvistice ale titularului, în conformitate cu standardele europene, şi experienţa sa în fiecare limbă, precum şi un dosar de lucru cu caracter personal pentru a ilustra nivelul atins.

Iniţiativa Europass este susţinută de un portal internet administrat la nivel comunitar. Acest site permite cetăţenilor să-şi întocmească propriile CV-uri Europass şi paşapoarte lingvistice şi să afle informaţii despre alte documente Europass.

Este planificată cofinanţarea în vederea creării unei reţele de centre naţionale Europass (CNE) responsabile cu punerea în aplicare la nivel naţional, în special în ceea ce priveşte coordonarea şi promovarea.

Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European, o dată la patru ani, un raport de evaluare privind punerea în aplicare a Directivei, începând cu 1 ianuarie 2008.

Pentru descrieri ale documentelor Europass standard, vă rugăm să consultaţi anexa la decizie.

Decizia subliniază importanţa coeziunii şi complementarităţii cu celelalte instrumente care promovează mobilitatea europeană şi internaţională, în special:

 • reţeaua de servicii europene pentru ocuparea forţei de muncă (EURES);
 • reţeaua europeană a centrelor naţionale de informare privind recunoaşterea şi mobilitatea universitară (ENIC-NARIC), instituită de Consiliul Europei şi UNESCO.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Decizia nr. 2241/2004/CE

1.1.2005

-

JO L 390 din 21.12.2004

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 4 iulie 2008 privind prima evaluare a iniţiativei Europass [COM(2008) 427 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].
Acest raport prezintă principalele concluzii şi recomandări ale primei evaluări externe a iniţiativei Europass, precum şi concluziile Comisiei în vederea unor acţiuni ulterioare. Evaluarea concluzionează că iniţiativa Europass îşi îndeplineşte obiectivele ca instrument în favoarea mobilităţii, oferindu-le cetăţenilor mijloacele prin care să-şi ateste competenţele şi calificările într-o manieră clară, atât în contexte de învăţare, cât şi pe piaţa muncii. Reţeaua de Centre Naţionale Europass (CNE) şi portalul internet, care sunt apreciate de părţile interesate şi utilizatori, sunt considerate instrumente de punere în aplicare care prezintă un bun raport costuri-beneficii. Cu toate acestea, evaluarea consideră că iniţiativa poate fi fructificată în continuare. Pentru a îmbunătăţi relevanţa şi eficacitatea acestei iniţiative, evaluarea recomandă ca:

 • mobilitatea ocupaţională să fie abordată mai bine prin intermediul unor instrumente de punere în aplicare îmbunătăţite;
 • indicatorii specifici să fie utilizaţi pentru a îmbunătăţi rapoartele de activitate ale Centrelor Naţionale Europass;
 • sporirea comunicării iniţiativei Europass în rândul celor care învaţă şi al angajatorilor;
 • instrumentul CV şi, în special, modelul şi instrumentele de orientare, să fie dezvoltate în continuare;
 • suplimentele la diplomă şi la certificatele profesionale să fie mai bine integrate în cadrul sistemului;
 • cooperarea cu serviciile pentru ocuparea forţei de muncă şi cu serviciile de orientare să fie consolidată pentru a spori impactul iniţiativei în rândul persoanelor slab calificate şi al şomerilor.

Ca răspuns la evaluare, Comisia intenţionează:

 • să coopereze mai intens cu instituţiile relevante şi să promoveze iniţiativa în rândul persoanelor slab calificate şi a şomerilor;
 • să furnizeze o versiune detaliată a CV-ului Europass şi un serviciu adecvat de autoevaluare;
 • să promoveze în continuare utilizarea Europass Mobilitate la nivel naţional şi regional, precum şi acţiunile de mobilitate;
 • să includă emiterea Europass Mobilitate în cadrul programului de învăţare pe tot parcursul vieţii;
 • să asigure o mai bună coordonare a gestionării suplimentelor Europass la diplomă şi la certificatele profesionale;
 • să dezvolte în continuare suplimentul Europass la diplomă, astfel încât să ia mai bine în considerare rezultatele învăţării titularilor săi;
 • să coreleze iniţiativa Europass cu punerea în aplicare a Cadrului european al calificărilor (CEC).
Ultima actualizare: 05.08.2008
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii