RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


EUROPASS – kansalaisten liikkuvuuden edistämiseksi

Europass on ainutlaatuinen asiakirjakansio, jonka tarkoituksena on auttaa kansalaisia osoittamaan tutkintonsa ja pätevyytensä selkeästi ja yksinkertaisesti kaikkialla Euroopassa. Europassissa yhdistyy viisi eri asiakirjaa, jotka on kehitetty tutkintojen ja pätevyyksien avoimuuden lisäämiseksi Euroopassa. Sen tarkoitus on helpottaa kansalaisten liikkuvuutta heidän halutessaan opiskella tai työskennellä eri puolilla Eurooppaa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EY) N:o 2241/2004, tehty 15 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön yhteisistä puitteista tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi (Europass).

TIIVISTELMÄ

Europass on yksi Euroopan unionin (EU) kolmesta tärkeimmästä välineestä, joilla tuetaan liikkuvuutta. Tällä viidestä asiakirjasta koostuvalla kansiolla kansalaiset voivat osoittaa tutkintonsa ja pätevyytensä selkeästi ja ymmärrettävästi EU:n jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa (Bulgaria, Kroatia, Romania ja Turkki) sekä Islannissa, Liechtensteinissä, Norjassa ja Sveitsissä. Europass liittyy vuonna 2002 perustettuun Euroopan koulutusmahdollisuuksia käsittelevään Ploteus–Internet-sivustoon ja eurooppalaiseen ammatillisen koulutuksen kehykseen, jota toimeenpannaan parhaillaan.

Europass-asiakirjat ovat:

Europass-ansioluettelo

Europass-ansioluettelo on parannettu versio komission vuonna 2002 kehittämästä eurooppalaisesta ansioluettelosta. Europass-ansioluettelon malli on keskeinen osa kansiota, ja kansalaiset voivat käyttää sitä osoittaakseen pätevyytensä.

Europass–Mobility-passi

Europass–Mobility-passiin kirjataan yhteistä eurooppalaista muotoa käyttäen oppimistarkoituksissa kotimaan ulkopuolella vietetyt kaikentasoiset koulutusjaksot riippumatta siitä, oliko kyseessä harjoittelujakso yrityksessä, opintovuosi yliopistossa tai muu koulutusjakso. Se korvaa Europass-todistuksen, ja sen soveltamisala on laajempi.

Korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liite

Korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liitteessä annetaan tietoja haltijan suorittamista korkea-asteen opinnoista. Siinä kuvataan suoritettujen opintojen luonnetta, tasoa, taustaa, sisältöä ja asemaa sekä haltijan menestystä opinnoissa. Se ei kuitenkaan korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta. Liitteen ovat laatineet Euroopan neuvosto ja UNESCO yhteisesti, ja sen täyttää tutkintotodistuksen myöntävä laitos tutkintotodistuksen antamisen yhteydessä.

Korkeakoulututkintotodistuksen liitteessä on kahdeksan osiota. Niissä yksilöidään tutkinnon suorittaja ja tutkinto, annetaan tietoja tutkinnon tasosta, sen sisällöstä ja saavutetuista tuloksista sekä tutkinnon tarkoituksesta, todistetaan liite oikeaksi ja kerrotaan kyseisen maan korkeakoulujärjestelmästä.

Ammattitutkintotodistuksen Europass-liite

Ammattitutkintotodistuksen liitteessä selvitetään kyseisen tutkintotodistuksen tai vastaavan ammatillisen koulutuksen haltijan ammatilliset pätevyydet. Tätä varten siinä annetaan tietoja muun muassa hankitusta osaamisesta, ammateista, joihin todistus antaa pätevyyden, todistuksen myöntävistä elimistä, todistuksen tasosta sekä pääsyvaatimuksista ja jatko-opintokelpoisuudesta. Se ei korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta eikä takaa automaattista tutkinnon tunnustamista. Liitteen laativat kansalliset toimivaltaiset viranomaiset.

Europass-kielisalkku

Kielisalkku tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden esittää hankkimansa kielitaidon ja kulttuuriset taidot. Se sisältää Europass-kielipassin, jossa esitetään haltijan kielitaito, kuhunkin kieleen liittyvät kokemukset ja työkansio, sekä havainnollistavia esimerkkejä hankitusta kielitaidosta kaikkialla Euroopassa hyväksyttyjen yhteisten kriteerien mukaisesti.

Europass-aloitetta tuetaan yhteisön tasolla hallinnoitavalla Internet-portaalilla. Kyseisellä sivustolla kansalaiset voivat täyttää itselleen Europass-ansioluettelon ja kielipassin sekä hankkia tietoja muista Europass-asiakirjoista.

Kansallisten Europass-keskusten perustamiseen on varattu yhteisrahoitusta. Niiden tehtävä on toimien täytäntöönpano kansallisella tasolla, erityisesti käytön koordinointi ja edistäminen.

Komissio antaa Euroopan parlamentille arviointikertomuksen käsiteltävänä olevan päätöksen täytäntöönpanosta neljän vuoden välein 1. tammikuuta 2008 alkaen.

Europass-asiakirjojen yhteiset mallit kuvataan päätöksen liitteissä.

Päätöksessä korostetaan, että olisi varmistettava toimien johdonmukaisuus ja täydentävyys suhteessa muihin eurooppalaista ja kansainvälistä liikkuvuutta edistäviin välineisiin, erityisesti seuraaviin:

 • Euroopan työnvälitysverkosto (Eures);
 • Euroopan neuvoston ja Unescon perustama eurooppalaisten korkeakoulututkintojen ja liikkuvuuden tunnustamisen kansallisten tiedotuskeskusten verkko (ENIC-NARIC).

VIITTEET

Säädös Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Päätös (EY) N:o 2241/2004

1.1.2005

-

EUVL L 390, 21.12.2004

MUUT ASIAAN KUULUVAT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 4. heinäkuuta 2008, Europass-aloitteen ensiarvioinnista [KOM(2008) 427 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].
Siinä esitetään Europass-aloitteen ensiarvioinnin keskeiset havainnot ja suositukset sekä komission päätelmät ja sen suunnittelemat jatkotoimet. Arvioinnissa todettiin, että Europass-aloite on tehokas liikkuvuutta tukeva väline, jonka avulla kansalaiset voivat esittää selvästi ja asianmukaisella tavalla tutkintonsa ja pätevyytensä niin koulutuksen yhteydessä kuin työmarkkinoilla. Kansallisten Europass-keskusten verkosto ja Cedefopin hoitama Internet‑portaali ovat saaneet sidosryhmiltä ja käyttäjiltä hyvän vastaanoton, ja niitä pidetään kustannustehokkaina täytäntöönpanokeinoina. Arvioinnissa katsotaan kuitenkin, että aloitteen tarjoamia mahdollisuuksia voisi hyödyntää paremmin. Aloitteen merkittävyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi arvioinnissa suositellaan, että

 • työntekijöiden liikkuvuutta edistetään parantamalla täytäntöönpanokeinoja;
 • kansallisten Europass-keskusten toimintakertomuksia kohennetaan täsmällisten indikaattoreiden avulla;
 • aloitteen saattamista opiskelijoiden ja työnantajien tietoisuuteen lisätään;
 • ansioluettelomallia kehitetään edelleen sekä sivupohjatiedoston että sen ohjausvälineiden osalta;
 • korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liite ja ammattitutkintotodistuksen Europass-liite sisällytetään kiinteämmin Europass‑järjestelyyn;
 • kiinteämpää yhteistyötä työvoima- ja neuvontapalveluiden kanssa syvennetään aloitteen vaikuttavuuden lisäämiseksi työttömien ja niiden keskuudessa, joilla on vähäinen ammattitaito.

Vastauksena arviointiin komissio aikoo

 • tehostaa yhteistyötään asianomaisten elimien kanssa, jotta heikosti koulutetut ja työttömät hyötyisivät aloitteesta enemmän;
 • kehittää Europass-ansioluetteloa ja asianmukaista itsearvioinnin sisältävää palvelua;
 • kannustaa edelleen Europass–Mobility -passin käyttöä, kun on kyse liikkuvuudesta kansallisella ja alueellisella tasolla;
 • sisällyttää Europass–Mobility -passin myöntämisen elinikäisen oppimisen ohjelmaan;
 • huolehtia korkeakoulututkintotodistuksen ja ammattitutkintotodistuksen Europass-liitteiden hallinnoinnin tehokkaammasta koordinoinnista;
 • kehittää korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liitettä haltijoiden oppimistulosten ottamiseksi paremmin huomioon;
 • yhdistää Europass-aloitteen eurooppalaiseen tutkintojen viitekehyksen täytäntöönpanoon.
Viimeisin päivitys 05.08.2008
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun