RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


EUROPASS – podpora mobility občanů

Europass je soubor, který občanům umožňuje jasně a snadno dokládat kvalifikaci a dovednosti kdekoli v Evropě. Skládá se z pěti dokladů vytvořených na evropské úrovni pro zlepšení transparentnosti kvalifikací. Jeho cílem je usnadnit mobilitu všech lidí, kteří chtějí pracovat nebo obdržet odbornou přípravu kdekoli v Evropě.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass).

PŘEHLED

Europass je jedním ze tří hlavních nástrojů EU na podporu mobility. Jedná se o soubor pěti dokladů, který občanům umožní jasně a snadno dokládat kvalifikaci a dovednosti v členských státech EU, v kandidátských zemích (Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko a Turecko) a na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku. Doplňuje portál Ploteus spuštěný v roce 2002, který obsahuje informace o příležitostech v oblasti vzdělávání a odborné přípravy po celé Evropě a také o evropském rámci odborné přípravy, který se nyní provádí.

Skládá se z následujících složek:

Europass – životopis (Europass-CV)

Jedná se o vylepšenou verzi European CV, který Komise vytvořila v roce 2002. Byl navržen vzorový Europass-CV, ústřední složka souboru, pro ilustrování dovedností jednotlivců.

Europass – mobilita

Na základě jednotného evropského formátu se v dokladu Europass – mobilita zaznamenávají všechna období nadnárodní mobility za účelem vzdělávání, bez ohledu na úroveň: stáž ve firmě, semestr studia na univerzitě nebo jakákoli jiná odborná příprava. Tento doklad nahrazuje Europass – školení a má větší rozsah.

Europass – dodatek k diplomu

Dodatek k diplomu obsahuje informace o vysokoškolském vzdělání držitele. Popisuje charakter, úroveň, kontext, obsah a statut úspěšně dokončeného studia. Nicméně nenahrazuje původní diplom. Je společným dílem Rady Evropy a organizace UNESCO. Tento dokument vyplní vydávající orgán a předkládá se ve stejnou dobu jako diplom.

Dodatek k diplomu obsahuje osm částí, v nichž jsou informace o držiteli, diplomu, úrovni kvalifikace, obsahu a získaných výsledcích, funkci kvalifikace, certifikaci dodatku a vnitrostátním vysokoškolském systému.

Europass – dodatek k osvědčení

Dodatek k osvědčení popisuje odbornou kvalifikaci osoby, která má osvědčení o odborné přípravě nebo vzdělání, na něž se odkazuje. Obsahuje mimo jiné informace o získaných dovednostech, rozsahu dostupných odborných aktivit, certifikačních orgánech, úrovni osvědčení, požadované vstupní kvalifikaci a příležitostech pro získání přístupu na další úroveň odborné přípravy. Tento dodatek nenahrazuje původní osvědčení ani nepředstavuje systém pro automatické uznávání. Vydávají jej příslušné vnitrostátní orgány.

Europass – jazykové portfolio

Jazykové portfolio umožňuje občanům představit jejich jazykové a kulturní dovednosti. Obsahuje Europass – jazykový pas, ve kterém jsou uvedeny specifické informace o jazykových dovednostech držitele podle celoevropských norem a jeho zkušenosti s každým jazykem a také soubor s osobní prací pro doložení dosažené úrovně.

Iniciativu Europass podporuje internetový portál spravovaný na úrovni Společenství. Tento portál umožňuje občanům zpracovat si vlastní životopis a jazykový pas Europass a zjistit další informace o dalších dokladech Europass.

S využitím spolufinancování se plánuje vytvoření sítě Národních středisek Europassu (NSE) zodpovědných za provádění na vnitrostátní úrovni, zejména s ohledem na koordinaci a podporu.

Od 1. ledna 2008 předloží Komise každé čtyři roky Evropskému parlamentu hodnotící zprávu o provádění této směrnice.

Pokud jde o popis standardních dokladů Europass, viz přílohu k tomuto rozhodnutí.

Rozhodnutí klade důraz na to, aby akce prováděné podle tohoto rozhodnutí byly v souladu s jinými nástroji podporujícími evropskou a mezinárodní mobilitu, jako je:

 • síť Evropské služby zaměstnanosti (EURES);
 • Evropská síť národních informačních středisek o uznávání vysokoškolské kvalifikace (ENIC–NARIC) zřízená Radou Evropy a organizací Unesco.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Nařízení (ES) č. 2241/2004

1. 1. 2005

-

Úř. věst. L 390 ze dne 21. 12. 2004

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 4. července 2008 o prvním hodnocení iniciativy Europass (KOM(2008) 427 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).
Tato zpráva předkládá hlavní závěry a doporučení prvního externího hodnocení iniciativy Europass a také závěry Komise pro návazná opatření. Hodnocení ukázalo, že iniciativa je účinným nástrojem mobility, který občanům poskytuje potřebný způsob pro dokládání jejich kvalifikace a schopností jasným způsobem jak v souvislosti s učením, tak na trhu práce. Síť NSE a internetový portál, který zainteresované strany a uživatelé oceňují, jsou považovány za hospodárné prováděcí nástroje. Nicméně hodnocení ukázalo, že iniciativu by bylo možné využívat plněji. Pro zlepšení relevance a účinnosti iniciativy hodnocení doporučuje:

 • lépe řešit profesní mobilitu prostřednictvím zlepšených prováděcích nástrojů;
 • používat konkrétní ukazatele pro zlepšení zpráv o činnosti NSE;
 • zvýšení komunikace iniciativy s účastníky vzdělávání a zaměstnavateli;
 • dále rozvíjet nástroj vytváření životopisů, a to zejména formulář a orientační nástroje;
 • lépe do rámce začlenit dodatek k diplomu a dodatek k osvědčení;
 • prohloubit spolupráci se službami zaměstnanosti a poradenskými službami pro zvýšení dopadu iniciativy mezi nezaměstnanými a osobami s nízkou kvalifikací.

V reakci na hodnocení má Komise v úmyslu:

 • dále spolupracovat s relevantními institucemi na podpoře iniciativy mezi nezaměstnanými a osobami s nízkou kvalifikací;
 • poskytnout upravenou verzi Europass–CV a vhodnou službu pro sebehodnocení;
 • dále podporovat používání dokladu Europass – mobilita na vnitrostátních a regionálních akcích mobility;
 • začlenit vydávání dokladu Europass – mobilita do Programu celoživotního učení;
 • zajistit lepší koordinaci řízení Europass-dodatku k diplomu a Europass-dodatku k osvědčení;
 • dále rozvíjet Europass-dodatek k diplomu, aby lépe zohledňoval studijní výsledky držitele;
 • zapojit iniciativu Europass do provádění evropského rámce kvalifikací (EQF).
Poslední aktualizace: 05.08.2008
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky