RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europass-todistus

1) TAVOITE

Tavoitteena on antaa vuorottelu- tai erityisesti oppisopimuskoulutuksessa olevalle henkilölle mahdollisuus suorittaa koulutusjakso toisessa EU:n jäsenvaltiossa, sekä ottaa yhteisössä käyttöön Europass-todistus, jolla suoritettu koulutusjakso voidaan osoittaa.

2) SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 1999/51/EY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1998, vuorottelu- ja erityisesti oppisopimuskoulutusta koskevien eurooppalaisten koulutusjaksojen edistämisestä [EYVL L 17, 22.1.1999].

3) TIIVISTELMÄ

Määritelmät

Eurooppalainen koulutusjakso: Kun Europass-todistuksen käytöstä on sovittu, ammatillinen koulutusjakso, jonka henkilö suorittaa jossakin muussa jäsenvaltiossa (vastaanottava jäsenvaltio) kuin siinä, jossa hän on vuorottelukoulutuksessa (lähtöjäsenvaltio), ja joka kuuluu kyseiseen koulutukseen.

Vuorottelukoulutuksessa oleva henkilö: Henkilö, joka iästään riippumatta saa minkä tahansa tason, myös korkeakoulutason, ammatillista koulutusta. Tähän koulutukseen, jonka toimivaltaiset viranomaiset kyseisessä lähtöjäsenvaltiossa tunnustavat tai vahvistavat tässä valtiossa voimassa olevan lainsäädännön, menettelyjen tai käytäntöjen mukaisesti, kuuluu järjestelmällisiä koulutusjaksoja yrityksissä ja tarvittaessa oppilaitoksissa tai koulutuskeskuksissa riippumatta siitä, onko edunsaaja työsuhteessa, oppisopimussuhteessa, koululainen vai opiskelija.

Ohjaaja: Yksityisen tai julkisyhteisöllisen työnantajan tai vastaanottavan jäsenvaltion oppilaitoksen tai koulutuskeskuksen palveluksessa oleva henkilö, jonka tehtävänä on auttaa, opastaa ja valvoa koulutuksessa olevia henkilöitä ja antaa heille tietoja heidän eurooppalaisen koulutusjaksonsa aikana.

EUROPASS-todistus: Asiakirja, jolla todistetaan, että sen haltija on suorittanut yhden tai useamman vuorottelu- ja erityisesti oppisopimuskoulutusjakson jossakin toisessa jäsenvaltiossa tässä päätöksessä määritellyin edellytyksin.

Vastaanottava yhteistyökumppani: Eurooppalaisesta koulutusjaksosta vastaava vastaanottavan jäsenvaltion organisaatio (kuten yritys, oppilaitos tai koulutuskeskus), jonka kanssa koulutuksen järjestämisestä lähtöjäsenvaltiossa vastaava organisaatio on tehnyt yhteistyösopimuksen eurooppalaisen koulutusjakson järjestämiseksi.

Jäsenvaltiot määräävät ammatillisten koulutusjärjestelmiensä mukaisesti tarvittavat toimenpiteet, joiden mukaisesti vuorottelukoulutuksessa oleville henkilöille annetaan mahdollisuus suorittaa eurooppalainen koulutusjakso,

  • joka on kiinteä osa lähtöjäsenvaltiossa suoritettavaa ammatillista koulutusta
  • joka syntyy lähtöjäsenvaltion oppilaitoksen ja vastaanottavan yhteistyökumppanin välisestä yhteistyöstä; vastaanottava yhteistyökumppani vahvistaa eurooppalaisen koulutusjakson sisällön, tavoitteet, keston ja yksityiskohtaiset säännöt
  • jota valvoo ohjaaja
  • josta lähtöjäsenvaltiossa vastaava organisaatio antaa todistuksen.

Europass-todistus myönnetään jokaiselle eurooppalaisen koulutusjakson suorittaneelle henkilölle. Todistus on tietoja sisältävä eurooppalainen asiakirja,

  • jossa määritellään saatu ammatillinen koulutus, jonka osana eurooppalainen koulutusjakso on suoritettu, sekä kyseisen koulutuksen päätyttyä saatu pätevyys tai loppututkinto
  • jossa määritellään lähettävä ja vastaanottava organisaatio sekä eurooppalaisen koulutusjakson sisältö ja kesto
  • jossa mainitaan koulutuksessa olevasta henkilöstä vastaavan ohjaajan tehtävät
  • jonka antaa kyseisen henkilön suorittaman ammatillisen koulutuksen järjestämisestä lähtöjäsenvaltiossa vastaava organisaatio ja joka sisältää mainitun organisaation, vastaanottavan yhteistyökumppanin sekä edunsaajan allekirjoitukset.

Näitä säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun eurooppalaiseen koulutusjaksoon kuuluu useita koulutusjaksoja useissa jäsenvaltioissa. Koska Europass-todistuksen tarkoituksena on helpottaa koulutuksen tunnustamista, on todistuksessa osoitettava yhden tai useamman eurooppalaisen koulutusjakson suorittaminen EU:n eri kielillä.

Komissio valvoo, että eurooppalaisten koulutusjaksojen täytäntöönpano sekä yhteisön koulutusalan ohjelmat ja aloitteet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Komissio huolehtii Europass-todistusten asianmukaisesta laatimisesta, jakelusta ja seurannasta läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Kukin jäsenvaltio nimeää tätä varten yhden tai useamman organisaation, joka läheisessä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten, ja tarvittaessa, edustavien vuorottelukoulutusorganisaatioiden kanssa huolehtii täytäntöönpanosta kansallisella tasolla. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava toimenpiteet, joilla helpotetaan Europass-koulutukseen pääsyä, joilla voidaan arvioida toteutettujen toimien laatua ja joilla edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia. Komissio perustaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa keskinäisen tiedotus- ja yhteensovittamisjärjestelmän. Komissio ja jäsenvaltiot ottavat huomioon pienten ja keskisuurten yritysten ja käsiteollisuuden merkityksen sekä niiden erityistarpeet.

Kannustus- ja liitännäistoimien täytäntöönpanoa varten on varattu 7,3 miljoonaa euroa 1. tammikuuta 2000 ja 31. joulukuuta 2004 väliselle ajanjaksolle.

Komissio antaa kolmen vuoden kuluttua tämän päätöksen tekemisestä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen päätöksen täytäntöönpanosta, arvioi sen vaikutusta liikkuvuuden edistämiseen vuorottelu- ja erityisesti oppisopimuskoulutuksessa, ehdottaa siihen mahdollisia korjaavia toimenpiteitä tehokkuuden lisäämiseksi ja tekee tarpeelliseksi katsomansa ehdotukset, talousarviota koskevat ehdotukset mukaan lukien.

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Päätös 1999/51/EY

01.01.2000

-

EUVL L 17, 22.01.1999

4) TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMET

5) JATKOTOIMET

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Kertomus vuorottelu- ja erityisesti oppisopimuskoulutusta koskevien eurooppalaisten koulutusjaksojen edistämisestä 21. joulukuuta 1998 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/51/EY täytäntöönpanosta
[KOM(2002) 214 lopullinen, 22.5.2002 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Kertomuksessa korostetaan, että suuri osa eurooppalaisista koulutusjaksoista suoritetaan Leonardo da Vinci -ohjelman yhteydessä. Muilla EU:n ohjelmilla, kuten Socrates -, Nuoriso - sekä Equal -ohjelmilla, on vähäisempi asema. Jäsenvaltiot ovat nimenneet kansalliset yhteyspisteet (pdf), jotka ovat vastuussa aloitteen täytäntöönpanosta, siitä tiedottamisesta ja sen edistämisestä.
Vuodesta 2000 lähtien Europass-todistuksia on myönnetty noin 19 300, joista 10 000 myönnettiin Saksassa, 3 000 Ranskassa ja 2 000 Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Koulutusjaksojen suurin vastaanottajavaltio on Yhdistynyt kuningaskunta, selkeästi Espanjan, Saksan ja Ranskan edellä. Harjoittelujaksojen pituus oli 3-15 viikkoa. Valtaosa Europass-todistuksen haltijoista oli naisia (noin 55 prosenttia) ja iältään 17-23-vuotiaita. Suosituin toimiala oli hotelli-, ravintola- ja matkailuala.
Arviointitutkimukset toteutettiin kansallisella tasolla. Euroopan tason väliarvioinnin on määrä valmistua joulukuussa 2002.

Viimeisin päivitys 07.10.2005

Katso myös

Lisätietoja asiasta on vastaavan toimivaltaisen pääosaston verkkosivustolla (DE) (EN) (FR), johon kuuluu EUROPASS-todistusta koskevaa aloitetta käsitteleviä sivuja.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun