RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vitbok om idrott

Denna vitbok utgör det första mer omfattande initiativet på EU-nivå när det gäller idrott och innehåller strategiska riktlinjer för idrottens roll inom EU, särskilt på social och ekonomisk nivå.

RÄTTSAKT

Vitbok om idrott av den 11 juli 2007, framlagd av kommissionen för rådet, Europaparlamentet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [KOM(2007) 391 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Denna vitbok utgör kommissionens viktigaste bidrag när det gäller idrott och dess roll i de europeiska medborgarnas vardag.

I vitboken bekräftas den inverkan som idrotten kan ha på alla EU:s politikområden.

Dessutom kartläggs idrottsvärldens behov och de särskilda förhållanden som den kännetecknas av.

Slutligen belyser vitboken idrottens framtidsutsikter I hela Europa när det gäller respekten för subsidiaritetsprincipen, idrottsorganisationernas självständighet och EU-rätten.

Mål

Vitboken om idrott syftar i huvudsak till att uppnå följande mål:

 • Ge strategiska riktlinjer.
 • Uppmuntra en debatt om specifika frågor.
 • Göra idrotten synligare i EU:s beslutsprocess.
 • Tydliggöra de behov och särskilda förhållanden som kännetecknar sektorn.
 • Fastställa en lämplig beslutsnivå för framtida åtgärder.

Kommissionen vill genom denna vitbok mer konkret uppnå följande:

 • Se till att idrottsdimensionen beaktas fullt ut i all EU-politik.
 • Skapa ökad juridisk klarhet när det gäller EU-lagstiftningens tillämpning inom idrotten och därigenom bidra till förbättrade styrelseformer inom den europeiska idrotten.

Tematisk struktur

Följande tre teman täcks i vitboken:

 • Idrottens roll i samhället, det vill säga det som idrotten innebär i egenskap av socialsamhällelig företeelse.
 • Idrottens ekonomiska aspekter, det vill säga idrottens bidrag till tillväxten och skapandet av sysselsättning i Europa.
 • Idrottens organisation, det vill säga den roll som var och en av aktörerna (offentliga eller privata, ekonomiska eller idrottsliga) spelar i idrottsrörelsens styrning.

Handlingsplan

En handlingsplan som uppkallats efter Pierre de Coubertin, instiftaren av de moderna olympiska spelen, kompletterar denna vitbok.

I denna handlingsplan lägger kommissionen fram förslag till en rad konkreta insatser som berör idrottens samhälleliga och ekonomiska aspekter, såsom hälsa, social integration, frivilligarbete, utbildning och internationella förbindelser.

Handlingsplanen innehåller följande förslag:

 • Utarbetandet av riktlinjer för fysisk aktivitet samt inrättandet av ett EU-nätverk för främjande av idrott som en hälsofrämjande faktor.
 • Ökad samordning av kampen mot dopning på EU-nivå.
 • Tilldelning av ett EU-märke till skolor som främjar fysisk aktivitet.
 • Genomförandet av en undersökning om frivilligarbete inom idrotten.
 • Ökat utnyttjande av idrotten som redskap för social integration genom EU:s program och fonder.
 • Främjande av utbyte av information, erfarenheter och bästa praxis mellan ordningsmakten och idrottsorganisationerna när det gäller förebyggande av rasistiska och våldsamma incidenter.
 • Ökad användning av idrotten som verktyg för EU:s utvecklingspolitik.
 • Utarbetande av statistik för att mäta idrottens ekonomiska inverkan.
 • Genomförandet av en undersökning om offentlig och privat finansiering av idrott.
 • En konsekvensanalys av spelaragenternas verksamhet samt en utvärdering av mervärdet i en eventuell EU-insats på detta område.
 • En mer strukturerad dialog om idrotten på EU-nivå, särskilt genom ett årligt idrottsforum.
 • Ett förstärkt idrottssamarbete mellan medlemsländerna.
 • Främjande av kommittéer för den sociala dialogen inom idrottssektorn och av stöd till arbetsgivare och arbetstagare.

Uppföljning

Kommissionen kommer att se till att de initiativ som läggs fram i denna vitbok följs upp genom en strukturerad dialog som samlar hela idrottsvärlden, det vill säga följande aktörer:

 • Europeiska idrottsförbund.
 • Europeiska tillsynsmyndigheter inom idrott, såsom Europeiska olympiska kommittéerna, Europeiska paraolympiska kommittén och europeiska icke-statliga idrottsorganisationer.
 • Nationella tillsynsmyndigheter för idrott samt nationella olympiska och paraolympiska kommittéer.
 • Andra aktörer inom idrotten som företräds på europeisk nivå, inbegriper arbetsmarknadens parter.
 • Andra europeiska och internationella organisationer (Europarådets idrottsorgan och FN-organ som Unesco och Världshälsoorganisationen, osv.).

Bakgrund

Idrotten bidrar i egenskap av socialt och ekonomiskt företeelse till förverkligandet av Europeiska unionens strategiska mål för solidaritet och välfärd. Idrotten förmedlar begrepp som fred, tolerans, ömsesidig förståelse och utbildning, vilka överensstämmer med de europeiska idealen.

Idrotten står idag inför nya problem, bland annat kommersiellt tryck, människohandel, dopning, rasism, våld, korruption och penningtvätt.

Europeiska rådet bekräftade idrottens viktiga roll i sin förklaring i december 2000. I juni 2007 gav Europeiska rådet ett mandat till regeringskonferensen, enligt vilket fördraget ska innehålla en bestämmelse om idrott.

Vitboken är ett resultat av det breda samråd som sedan 2005 hållits med framför allt de olympiska kommittéerna, idrottsförbunden och medlemsländerna.

 
Senast ändrat den 26.09.2007
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början