RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Biała księga na temat sportu

Biała księga określa kierunki strategiczne w zakresie roli sportu w Unii Europejskiej (UE), m.in. na poziomie społecznym i gospodarczym. Jest pierwszą inicjatywą w tym zakresie o skali i zasięgu europejskim.

AKT

Biała księga na temat sportu z dnia 11 lipca 2007 r. przedstawiona przez Komisję Europejską Radzie, Parlamentowi, Komitetowi Regionów oraz Europejskiemu Komitetowi Społeczno-Ekonomicznemu [COM(2007) 391 wersja ostateczna – nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Biała księga jest wkładem Komisji do tematyki sportu i jego roli w codziennym życiu obywateli europejskich.

Potwierdza wpływ, jaki może mieć sport na europejską działalność.

Ponadto identyfikuje potrzeby i właściwości świata sportu.

Wreszcie otwiera przyszłe perspektywy dla sportu na skalę europejską, z poszanowaniem zasady pomocniczości, niezależności organizacji sportowych oraz prawa wspólnotowego.

Cele

Biała księga na temat sportu ma przede wszystkim:

 • nakreślić kierunki strategiczne,
 • zachęcić do podjęcia debaty na temat konkretnych problemów,
 • zwiększyć zauważalność i rolę sportu w procesie decyzyjnym Unii,
 • ukazać potrzeby i specyficzny charakter sektora,
 • rozpoznać zakres władzy odpowiedni do przyszłych działań.

Dzięki białej księdze Komisja zamierza:

 • sprawić, aby wymiar sportowy był w pełni uwzględniany we wszystkich działaniach europejskich,
 • wzmocnić przejrzystość prawną stosowania wspólnotowego dorobku prawnego w zakresie sportu i w ten sposób przyczynić się do poprawy sposobu zarządzania sportem w Europie.

Struktura tematyczna

Biała księga porusza trzy następujące tematy:

 • społeczna rola sportu, czyli opisuje sport jako zjawisko społeczne,
 • ekonomiczny wymiar sportu, czyli wkład sportu we wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w Europie,
 • organizacja sportu, czyli rola każdego z podmiotów (publicznych czy prywatnych, gospodarczych czy sportowych) w zarządzaniu ruchem sportowym.

Plan działania

Plan działania „Pierre de Coubertin” – nazwany tak dla uhonorowania ojca nowożytnych igrzysk olimpijskich – stanowi dopełnienie białej księgi.

W planie działania Komisja proponuje całą gamę konkretnych działań dotyczących aspektów społecznych i ekonomicznych sportu, takich jak: zdrowie, włączenie społeczne, wolontariat, edukacja i stosunki zewnętrzne.

Plan działania obejmuje następujące propozycje:

 • stworzenie wytycznych w zakresie aktywności fizycznej, a także utworzenie europejskiej sieci promocji sportu jako czynnika dobrze wpływającego na zdrowie,
 • poprawa koordynacji działań w zakresie przeciwdziałania dopingowi na skalę europejską,
 • przyznanie europejskiego znaku jakości szkołom, które będą zachęcać do podejmowania aktywności fizycznej,
 • rozpoczęcie badań nad wolontariatem w sporcie,
 • poprawa włączenia społecznego i integracji za pomocą sportu poprzez programy i fundusze europejskie,
 • promowanie wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania incydentom rasistowskim i z użyciem przemocy między organami ścigania a organizacjami sportowymi,
 • zachęcanie do wykorzystywania sportu jako instrumentu europejskiej polityki rozwoju,
 • stworzenie statystyk pozwalających na obliczenie wpływu sportu na gospodarkę,
 • przeprowadzenie badania dotyczącego finansowania sportu ze środków publicznych i prywatnych,
 • analiza wpływu na działania agentów sportowców oraz ocena wartości dodanej ewentualnej interwencji wspólnotowej na tym polu,
 • poprawa dialogu dotyczącego sportu na poziomie wspólnotowym, m.in. poprzez coroczne organizowanie forum poświęconego sportowi,
 • zacieśnienie współpracy w zakresie sportu na poziomie międzyrządowym,
 • promowanie tworzenia europejskich komitetów dialogu społecznego w sektorze sportu oraz wspieranie pracodawców i pracowników.

Nadzór

Komisja zapewni nadzór nad inicjatywami przedstawionymi w białej księdze poprzez zorganizowany dialog, w którym będą brać udział wszystkie podmioty świata sportu:

 • europejskie federacje sportowe,
 • europejskie sportowe organizacje patronackie, szczególnie Europejskie Komitety Olimpijskie (EOC), Europejski Komitet Paraolimpijski (EPC) oraz europejskie sportowe organizacje pozarządowe,
 • krajowe sportowe organizacje patronackie oraz krajowe komitety olimpijskie i paraolimpijskie,
 • pozostałe podmioty działające w sektorze sportu, reprezentowane na poziomie europejskim, włącznie z partnerami społecznymi,
 • inne organizacje europejskie i międzynarodowe (struktury sportowe Rady Europy oraz instytucje ONZ, takie jak UNESCO, WHO itp.).

Kontekst

Sport jako zjawisko społeczne i gospodarcze przyczynia się do realizacji celów strategicznych w zakresie solidarności i dobrobytu Unii Europejskiej. Sport pobudza istotne wartości, takie jak pokój, tolerancja, wzajemne zrozumienie i edukacja, które są zgodne z ideą europejską.

Dziś sport stoi wobec nowych wyzwań i zjawisk, m.in. naciski komercyjne, handel ludźmi, doping, rasizm, przemoc, korupcja i pranie brudnych pieniędzy.

W deklaracji z grudnia 2000 r. Rada Europejska uznała istotną rolę sportu. Rada Europejska w 2007 r. przyznała mandat konferencji międzyrządowej, który przewiduje, że jedno z postanowień przyszłego traktatu będzie poświęcone sportowi.

Niniejsza biała księga jest owocem szerokich konsultacji prowadzonych od 2005 r., m.in. z komitetami olimpijskimi, federacjami sportowymi oraz państwami członkowskimi.

Ostatnia aktualizacja: 26.09.2007
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony