RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bílá kniha o sportu

Tato bílá kniha je první rozsáhlou iniciativou v této oblasti v evropském měřítku a poskytuje strategické pokyny v souvislosti s rolí sportu v Evropské unii (EU), zejména na společenské a hospodářské úrovni.

AKT

Bílá kniha o sportu ze dne 11. července 2007 předložená Evropskou komisí Radě, Evropskému parlamentu, Výboru regionů a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru (KOM(2007) 391 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Tato bílá kniha je hlavním příspěvkem Komise ve věci sportu a jeho úlohy v každodenním životě evropských občanů.

Potvrzuje dopad sportu na všechny evropské politiky.

Kromě toho vymezuje potřeby a specifika odvětví sportu.

Otvírá tak budoucí vyhlídky pro sport v celoevropském měřítku s ohledem na zásadu subsidiarity, autonomii sportovních organizací a právo Společenství.

Cíle

Hlavním cílem knihy o sportu je:

 • poskytnout strategické pokyny;
 • podnítit debatu o konkrétních problémech;
 • více zviditelnit sport při rozhodovacím procesu Evropské unie;
 • vyzdvihnout potřeby a specifika tohoto odvětví;
 • určit míru vhodné pravomoci pro budoucí činnosti.

Komise prostřednictvím této bílé knihy konkrétněji hodlá:

 • zajistit, aby význam sportu byl plně zohledněn ve všech evropských politikách;
 • zvýšit právní jasnost pro účely uplatňování acquis communautaire v oblasti sportu a podporovat tak zlepšení správy sportu v Evropě.

Tematická struktura

Bílá kniha zahrnuje tři témata:

 • „společenská role sportu“, sport jako sociální fenomén;
 • „hospodářský rozměr sportu“, sport přispívá k nárůstu a vytváření pracovních míst v Evropě;
 • „organizace sportu“, role každého zúčastněného subjektu (veřejného nebo soukromého, hospodářského nebo sportovního) ve správě sportovního hnutí.

Akční plán

Bílou knihu doplňuje akční plán pojmenovaný na počest otce moderních olympijských her po Pierru de Coubertin.

V tomto akčním plánu Komise navrhuje celou řadu konkrétních akcí, které se týkají sociálních a ekonomických aspektů sportu, jako jsou zdraví, sociální zapojení, dobrovolnictví, výchova nebo vnější vztahy.

Akční plán obsahuje tyto návrhy:

 • příprava pokynů týkajících se tělesné aktivity a vytvoření evropské sítě na podporu sportu jakožto faktoru upevňujícího zdraví;
 • větší koordinace v rámci boje proti dopingu v celoevropském měřítku;
 • přidělení evropské značky školám, které se věnují podpoře tělesných aktivit;
 • zahájení vypracování studie o dobrovolnické práci v oblasti sportu;
 • zlepšení sociálního začlenění a integrace, ke kterému sport přispívá prostřednictvím programů a evropských fondů;
 • podpora výměny informací, zkušeností a osvědčených postupů v oblasti prevence násilných a rasisticky motivovaných činů mezi donucovanými orgány a sportovními organizacemi;
 • podpora využití sportu jako nástroje evropské rozvojové politiky;
 • vytvoření statistiky umožňující měření hospodářského dopadu sportu;
 • vypracování studie o veřejném a soukromém financování odvětví sportu;
 • analýza dopadu aktivit agentů hráčů a zhodnocení přidané hodnoty případné intervence na úrovni Společenství v této oblasti;
 • lépe strukturovaný dialog v oblasti sportu na úrovni Společenství, zejména uspořádáním ročního sportovního fóra;
 • prohlubování mezivládní spolupráce v oblasti sportu;
 • podpora vytvoření výborů evropského sociálního dialogu v odvětví sportu a podporu zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Sledování

Komise naváže na iniciativy představené touto bílou knihou prostřednictvím strukturovaného dialogu se všemi subjekty zúčastněnými v oblasti sportu, což jsou:

 • evropské sportovní federace;
 • evropské organizace, které sport zastřešují, jako jsou evropské olympijské výbory (EOC), evropské paralympijské výbory (EPC) a evropské nevládní sportovní organizace;
 • vnitrostátní organizace, které sport zastřešují, a národní olympijské a paralympijské výbory;
 • ostatní subjekty činné v oblasti sportu a zastoupené na evropské úrovni, včetně sociálních partnerů;
 • ostatní evropské a mezinárodní organizace (orgány zabývající se sportem při Radě Evropy a orgány OSN, UNESCO, WHO atd.)

Kontext

Sport představuje společenský a ekonomický fenomén, jenž je přínosem pro strategické cíle Evropské unie, kterými jsou solidarita a blahobyt. Sport šíří povědomí o míru, toleranci, vzájemném porozumění a výchově, které jsou v souladu s evropským ideálem.

Sport dnes čelí novým jevům, mezi které patří komerční tlak, obchodování s lidmi, doping, rasismus, násilí, korupce a praní špinavých peněz.

Evropská rada uznala důležitou úlohu sportu ve svém prohlášení v prosinci 2000. Mandát, kterým Evropská rada v červnu 2007 pověřila mezivládní konferenci, předpokládá přijetí ustanovení o sportu v rámci smlouvy.

Při přípravě bílé knihy byly od roku 2005 podniknuty rozsáhlé konzultace, zejména s olympijskými výbory, sportovními federacemi a členskými státy.

Poslední aktualizace: 26.09.2007
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky