RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 9 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Plan pracy na lata 2011–2014 w dziedzinie sportu

W celu pogłębienia współpracy europejskiej w dziedzinie sportu Rada przyjmuje szereg konkretnych działań, które Komisja i państwa Unii Europejskiej (UE) będą musiały zrealizować w latach 2011–2014.

AKT

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2011–2014 [Dz.U. C 162 z 1.6.2011].

STRESZCZENIE

Na mocy traktatu lizbońskiego Unii Europejskiej (UE) przyznano kompetencje w dziedzinie sportu, w ramach której może ona wspierać, koordynować i uzupełniać działania państw członkowskich w tej dziedzinie. Sport, przyczyniając się do trwałego i inteligentnego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do tworzenia nowych miejsc pracy, ma swój wkład w realizację celów strategii „Europa 2020”. Ma też pozytywny wpływ na włączenie społeczne, kształcenie i szkolenie, zdrowie publiczne oraz aktywność osób starszych.

W celu rozwijania europejskiego wymiaru sportu Rada przyjmuje trzyletni plan pracy, wyszczególniający działania, które będą musiały być zrealizowane przez państwa członkowskie i Komisję.

Zidentyfikowane zostały trzy tematy priorytetowe, które uzupełniono wskaźnikami dla działań na lata 2011–2014.

 • Uczciwość w sporcie, zwłaszcza walka z dopingiem i z manipulowaniem wynikami sportowymi. Działania określone w tym zakresie to:
  • przygotowanie projektu uwag UE w związku z weryfikacją kodeksu Światowej Agencji Antydopingowej (EN) (FR),
  • wypracowanie europejskiego wymiaru w odniesieniu do uczciwości w sporcie poprzez zajęcie się walką z manipulowaniem wynikami sportowymi,
  • opracowanie zasad przejrzystości związanych z dobrym zarządzaniem i dobrą organizacją sportu,
  • zajęcie się kwestiami związanymi z dostępem do zawodu agenta sportowego oraz nadzorem nad tym zawodem, a także z transferami w sportach zespołowych (zwłaszcza kwestią transferu młodych sportowców).
 • Społeczne walory sportu, zwłaszcza zdrowie, włączenie społeczne, edukacja i wolontariat. W tej kwestii konieczna będzie realizacja następujących działań:
  • przygotowanie propozycji europejskich wytycznych ws. „kariery równoległej”, których celem będzie zapewnienie młodym sportowcom nauki na wysokim poziomie przy jednoczesnych treningach sportowych,
  • zbadanie uwzględniania kwalifikacji związanych ze sportem w krajowych ramach kwalifikacji w powiązaniu z europejskimi ramami kwalifikacji,
  • zastanowienie się, w jaki sposób promować aktywność fizyczną sprzyjającą zdrowiu oraz udział w sportach masowych.
 • Gospodarcze aspekty sportu, zwłaszcza stabilne finansowanie sportów oraz polityka oparta na dowodach. W tym zakresie zdefiniowane zostały dwa działania:
  • promowanie gromadzenia danych pozwalających mierzyć gospodarcze korzyści sektora sportowego UE,
  • wzmacnianie mechanizmów solidarności finansowej między sportem uprawianym zawodowo a sportem masowym.

Realizacja

W realizacji programu prac pomagać będą grupy eksperckie powołane przez Komisję i państwa UE w następujących dziedzinach: walka z dopingiem, dobre zarządzanie w sporcie, kształcenie i szkolenie w sporcie, zdrowie i zaangażowanie, statystyka sportowa, stabilne finansowanie sportu.

Komisja musi współpracować z ruchami sportowymi i z właściwymi organizacjami szczebla krajowego, europejskiego i międzynarodowego. Do końca roku 2013 przedstawi sprawozdanie oceniające realizację planu pracy.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji z dnia 18 stycznia 2011 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów — Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu [COM(2011) 12 wersja ostateczna — nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Biała księga na temat sportu z dnia 11 lipca 2007 r. przedstawiona przez Komisję Europejską Radzie, Parlamentowi, Komitetowi Regionów oraz Europejskiemu Komitetowi Społeczno-Ekonomicznemu [COM(2007) 391 wersja ostateczna — nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 24.10.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony