RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 9 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Pracovní plán v oblasti sportu 2011–2014

Rada ve snaze posílit evropskou spolupráci v oblasti sportu přijala řadu specifických činností, které bude provádět Komise a členské státy Evropské unie (EU) v období let 2011–2014.

AKT

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o pracovním plánu Evropské unie v oblasti sportu na období let 2011–2014 (Úř. věst. C 162 ze dne 1.6.2011)

PŘEHLED

Podle Lisabonské smlouvy sport představuje oblast, v níž by činnosti členských států měly být podporovány, koordinovány nebo doplňovány činnostmi na úrovni Evropské unie (EU). Podporou inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění může sport přispět ke splnění cílů strategie Evropa 2020. Sport má také pozitivní účinky na sociální začleňování, vzdělávání a odbornou přípravu, jakož i na veřejné zdraví a aktivní stárnutí.

Proto Komise ve snaze rozvinout evropský rozměr sportu schválila tříletý pracovní plán obsahující činnosti, které budou provádět členské státy a Komise.

Na období let 2011–2014 stanovila tři témata, která budou doprovázena konkrétními kroky:

 • Integrita sportu, zejména boj proti dopingu a manipulaci s výsledky zápasů. Činnosti stanovené v této oblasti jsou:
  • vypracování návrhu připomínek EU k revizi kodexu Světové antidopingové agentury (EN) (FR);
  • vytvoření evropského rozměru v oblasti integrity sportu s počátečním zaměřením na boj proti manipulacím s výsledky zápasů;
  • vypracování zásad transparentnosti týkajících se řádné správy a řádné organizace sportu;
  • řešení zjištěných problémů týkajících se přístupu k profesi sportovních agentů a dohledu nad touto profesí a přestupů v kolektivních sportech (zejména otázky pravidel přestupu mladých hráčů).
 • Sociální hodnoty sportu, zejména zdraví, sociální začlenění, vzdělávání a dobrovolnická činnost. Musí být provedeny tyto činnosti:
  • vypracování návrhu evropských pokynů ke dvojím kariérám s cílem zajistit, aby se mladým sportovcům souběžně se sportovním tréninkem dostalo i kvalitního vzdělání;
  • následná opatření k zařazení kvalifikací souvisejících se sportem do vnitrostátních rámců kvalifikací s odkazem na evropský rámec kvalifikací;
  • posouzení způsobů, jak propagovat fyzickou aktivitu upevňující zdraví a účast na sportovní činnosti na místní úrovni.
 • Hospodářské aspekty sportu, zejména udržitelné financování sportů na místní úrovni a tvorba fakticky podložených politik. V této oblasti byly definovány dvě činnosti:
  • propagovat sběr údajů k měření hospodářského přínosu sportovního odvětví EU;
  • posílit mechanismy finanční solidarity mezi profesionálním a masově provozovaným sportem.

Provádění

Provádění pracovního plánu podpoří odborné skupiny, které vytvoří Komise a členské státy EU v těchto oblastech: boj proti dopingu, řádná správa v oblasti sportu, vzdělávání a odborná příprava v oblasti sportu, zdraví a účast, sportovní statistika, udržitelné financování sportu.

Komise musí spolupracovat se sportovním hnutím a s příslušnými organizacemi na vnitrostátní, evropské i mezinárodní úrovni. Na konci roku 2013 předloží zprávu o provádění tohoto pracovního plánu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 18. ledna 2011 – Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu (KOM(2011) 12 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Bílá kniha o sportu ze dne 11. července 2007 předložená Evropskou komisí Radě, Evropskému parlamentu, Výboru regionů a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru (KOM(2007) 391 v konečném znění - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 24.10.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky