RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri

L-Unjoni adottat Direttiva dwar id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni li jiċċaqilqu u jgħixu liberament fl-Istati Membri, li tiġbor flimkien il-miżuri frammentarji li jinstabu fil-korp kumpless tal-leġiżlazzjoni li ilu jirregola din il-kwistjoni sal-lum. Il-miżuri l-ġodda huma maħsuba, fost affarijiet oħra, sabiex iħeġġu ċ-ċittadini tal-Unjoni biex jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jiċċaqilqu u jgħixu liberament fl-Istati Membri, biex inaqqsu l-formalitajiet amministrattivi għal dawk li huma essenzjali bażiċi, biex jipprovdu definizzjoni aħjar tal-istatus tal-membri tal-familja, biex jillimitaw il-kamp ta’ applikazzjoni fuq ir-rifjut ta’ dħul jew fuq it-terminazzjoni tad-dritt ta’ residenza u biex jintroduċu dritt ġdid ta’ residenza permanenti.

ATT

Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2004/38/KE tad-29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri u li temenda r-Regolament (KEE) Nru 1612/68 u li tħassar id-Direttivi 64/221/KEE, 68/360/KEE, 72/194/KEE, 73/148/KEE, 75/34/KEE, 75/35/KEE, 90/364/KEE, 90/365/KEE u 93/96/KEE.

SOMMARJU

Id-Direttiva tgħaqqad fi strument wieħed il-leġiżlazzjoni kollha dwar id-dritt ta’ dħul u ta’ residenza għaċ-ċittadini tal-Unjoni, li tikkonsisti minn żewġ regolamenti u disa’ direttivi (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV). Din is-simplifikazzjoni għandha l-għan li tagħmilha aktar faċli mhux biss għall-pubbliku ġenerali iżda wkoll għall-awtoritajiet pubbliċi biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom. Id-Direttiva tfittex ukoll li tnaqqas għall-minimu indispensabbli l-formalitajiet li ċittadini tal-Unjoni u l-familji tagħhom ghandhom jimlew sabiex ikunu jistgħu jeżerċitaw id-dritt ta’ residenza tagħhom.

Dispożizzjonijiet ġenerali

Din il-proposta hija maħsuba sabiex tirregola:

 • il-kundizzjonijiet li fihom iċ-ċittadini tal-Unjoni * u l-familji tagħhom * jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jiċċaqilqu u jgħixu liberament fl-Istati Membri;
 • id-dritt ta’ residenza permanenti;
 • restrizzjonijiet fuq id-drittijiet imsemmija qabel għal raġunijiet ta’ ordni pubbliku, sigurtà pubblika jew saħħa pubblika.

Dritt ta’ moviment u dritt ta’ residenza sa tliet xhur

Iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni għandhom id-dritt li jidħlu fi Stat Membru bis-saħħa ta’ karta ta’ identità jew passaport validu. Fl-ebda każ ma tista’ tintalab viża ta’ dħul jew ta’ ħruġ. Meta ċ-ċittadini kkonċernati ma jkollhomx dokumenti tal-ivvjaġġar, l-Istat Membru ospitanti għandu joffrilhom kull mezz raġonevoli sabiex jiksbu d-dokumenti meħtieġa jew biex jintbagħtulhom dawn id-dokumenti.

Il-membri tal-familja li mhumiex ċittadini ta’ Stat Membru jgawdu l-istess drittijiet taċ-ċittadin li jkunu akkumpanjaw. Dawn jistgħu jkunu suġġetti għal rekwiżiti ta' viża għal żjara qasira (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) skont ir-Regolament (KE) Nru 539/2001. Il-permessi ta’ residenza għandhom jitqiesu ekwivalenti għall-viżi ta’ żjara qasira.

Għal żjarat ta’ inqas minn tliet xhur, iċ-ċittadini tal-Unjoni jeħtieġ biss li jkunu fil-pussess ta’ dokument tal-identità jew passaport validu. L-Istat Membru ospitanti jista' jitlob lill-persuni kkonċernati jirreġistraw il-preżenza tagħhom fil-pajjiż sa perjodu ta’ żmien raġonevoli u mhux diskriminatorju.

Dritt ta’ residenza għal aktar minn tliet xhur

Id-dritt ta’ residenza għal aktar minn tliet xhur jibqa’ suġġett għal ċerti kundizzjonijiet. L-applikanti għandhom:

 • ikunu involuti f’attività ekonomika (bħala impjegati jew jaħdmu għal rashom);
 • jew ikollhom riżorsi suffiċjenti (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) u assigurazzjoni kontra l-mard sabiex jiġi żgurat li matul iż-żjara tagħhom ma jsirux piż fuq is-servizzi soċjali tal-Istat Membru ospitanti. L-Istati Membri ma jistgħux jispeċifikaw l-ammont minimu li huma jikkunsidraw bħala suffiċjenti, iżda dawn għandhom jieħdu kont taċ-ċirkostanzi personali;
 • jew ikunu qed isegwu taħriġ vokazzjonali bħala studenti u jkollhom riżorsi suffiċjenti u assigurazzjoni kontra l-mard sabiex jiġi żgurat li matul iż-żjara tagħhom ma jsirux piż fuq is-servizzi soċjali tal-Istat Membru ospitanti;
 • jew ikunu membri tal-familja ta’ ċittadin tal-Unjoni li jaqa’ taħt waħda mill-kategoriji msemmija hawn fuq.

Il-permessi ta’ residenza huma mneħħija għaċ-ċittadini tal-Unjoni. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jitolbuhom jirreġistraw mal-awtoritajiet kompetenti sa perjodu ta’ mhux inqas minn tliet xhur mid-data tal-wasla. Il-prova ta’ reġistrazzjoni se tinħareġ immedjatament mal-preżentazzjoni ta’:

 • karta tal-identità u passaport validu;
 • prova li l-kundizzjonijiet ta’ hawn fuq ġew osservati (ara l-Artikolu 9 tad-Direttiva dwar il-prova meħtieġa għal kull kategorija ta’ ċittadin). Iċ-ċittadini tal-Unjoni involuti fit-taħriġ għandhom juru, permezz ta’ dikjarazzjoni jew kwalunkwe mezz ieħor, li għandhom riżorsi suffiċjenti għalihom infushom u għall-membri tal-familja tagħhom sabiex jiġi żgurat li ma jsirux piż fuq is-servizzi soċjali tal-Istat Membru ospitanti. Dan se jkun biżżejjed biex jipprova li dawn jikkonformaw mal-kundizzjoni tar-riżorsi.

Il-membri tal-familja ta’ ċittadini tal-Unjoni li mhumiex ċittadini ta’ Stat Membru jridu japplikaw għal permess ta’ residenza bħala membri tal-familja ta’ ċittadini tal-Unjoni. Dawn il-permessi huma validi għal ħames snin mid-data tal-ħruġ tagħhom.

Taħt ċerti kundizzjonijiet il-mewt ta’ ċittadin tal-Unjoni, it-tluq tiegħu jew tagħha mill-Istat Membru ospitanti, id-divorzju, l-annullament ta’ żwieġ jew it-tmiem ta’ sħubija ma jaffettwawx id-dritt tal-membri tal-familja li mhumiex ċittadini ta’ Stat Membru milli jibqgħu jgħixu fl-Istat Membru in kwistjoni.

Id-dritt ta’ residenza permanenti

Iċ-ċittadini tal-Unjoni jiksbu d-dritt ta’ residenza permanenti fl-Istat Membru ospitanti wara perjodu ta’ ħames snin ta’ residenza legali mhux interrotta, bil-kundizzjoni li ma tkunx inħarġet deċiżjoni ta’ espulsjoni kontrihom. Dan id-dritt ta’ residenza permanenti ma għadux soġġett għal xi kundizzjoni. L-istess regoli japplikaw għal membri tal-familja li mhumiex ċittadini ta’ Stat Membru u li għexu flimkien ma’ ċittadin tal-Unjoni għal ħames snin. Id-dritt ta’ residenza permanenti jintilef biss f’każ ta’ assenza ta’ aktar minn sentejn wara xulxin mill-Istat Membru ospitanti.

Iċ-ċittadini tal-Unjoni li jitolbu dan jirċievu dokument li jiċċertifika d-dritt tagħhom għal residenza permanenti. L-Istati Membri joħorġu permessi ta’ residenza permanenti lill-membri tal-familji minn pajjiżi terzi li huma validi b’mod indefinit u li jistgħu jiġġeddu awtomatikament kull għaxar snin sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara li ssir l-applikazzjoni. Iċ-ċittadini jistgħu jużaw kull forma ta’ prova li hija ġeneralment aċċettata fl-Istat Membru ospitanti sabiex jipprovaw li ilhom jgħixu kontinwament hemmhekk.

Dispożizzjonijiet komuni dwar id-dritt ta’ residenza u d-dritt ta’ residenza permanenti

Dawk iċ-ċittadini tal-Unjoni li jikkwalifikaw għad-dritt ta’ residenza jew id-dritt ta’ residenza permanenti u l-membri tal-familja tagħhom jibbenefikaw ukoll minn trattament indaqs maċ-ċittadini tal-pajjiżi ospitanti fl-ispazji koperti mit-Trattat. Madankollu, l-Istat Membru ospitanti mhuwiex obbligat li jagħti d-dritt għas-sigurtà soċjali matul l-ewwel tliet xhur ta’ residenza għal persuni li mhumiex ħaddiema impjegati jew jaħdmu għal rashom u l-membri tal-familja tagħhom. Bl-istess mod, l-Istati Membri ospitanti mhumiex meħtieġa, qabel l-akkwist tad-dritt ta’ residenza permanenti, li jagħtu għajnuna ta’ manteniment għall-istudji, inkluż għat-taħriġ vokazzjonali, fil-forma ta’ għotjiet jew ta’ self lil dawn l-istess persuni. Il-membri tal-familji, irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, se jkunu intitolati jidħlu fl-attività ekonomika bħala impjegati jew persuni li jaħdmu għal rashom.

Restrizzjonijiet fuq id-dritt ta’ dħul u d-dritt ta’ residenza għal raġunijiet ta’ ordni pubblika, sigurtà pubblika jew saħħa pubblika

Iċ-ċittadini tal-Unjoni jew il-membri tal-familja tagħhom jistgħu jitkeċċew mill-Istat Membru ospitanti minħabba raġunijiet ta’ ordni pubblika, sigurtà pubblika jew saħħa pubblika. Fl-ebda każ ma tista’ tittieħed deċiżjoni ta’ espulsjoni minħabba raġunijiet ekonomiċi. Miżuri li jaffettwaw il-libertà ta’ moviment u residenza għandhom jikkonformaw mal-prinċipju tal-proporzjonalità u għandhom ikunu bbażati fuq il-kondotta personali tal-individwu kkonċernat. Din il-kondotta għandha tirrappreżenta theddida preżenti u suffiċjentement gravi li tista’ taffettwa ħażin l-interessi fundamentali tal-istat.

Il-kundanni kriminali preċedenti ma jiġġustifikawx awtomatikament espulsjoni. Is-sempliċi fatt li d-dokumenti ta’ dħul użati mill-individwu kkonċernat ikunu skadew ma jikkostitwix raġuni għal miżura bħal din.

Fi kwalunkwe każ, qabel ma jieħu deċiżjoni ta’ espulsjoni, l-Istat Membru għandu jevalwa numru ta’ fatturi bħall-perjodu li fih l-individwu kkonċernat ikun ilu residenti, l-età, il-grad ta’ integrazzjoni u s-sitwazzjoni tal-familja tiegħu jew tagħha fl-Istat Membru ospitanti u r-rabtiet mal-pajjiż ta’ oriġini. F’ċirkostanzi eċċezzjonali biss, minħabba kunsiderazzjonijiet imperattivi dwar is-sigurtà pubblika, jistgħu jiġu nnotifikati ordnijiet ta’ espulsjoni lil ċittadin tal-Unjoni jekk dan ikun għex fil-pajjiż ospitanti għal għaxar snin jew jekk ikun minuri.

Il-persuna kkonċernata minn deċiżjoni li tirrifjuta l-awtorizzazzjoni biex titħalla tidħol jew tgħix fi Stat Membru għandha tiġi notifikata bid-deċiżjoni bil-kundizzjoni li din tkun tista' tifhem il-kontenut u l-effetti tagħha. Għandhom jingħataw ir-raġunijiet tad-deċiżjoni u l-persuna kkonċernata għandha tkun informata bil-proċeduri ta’ appell li għandha għad-dispożizzjoni tagħha. Ħlief f’emerġenzi, is-suġġett ta’ deċiżjonijiet bħal dawn għandu jingħata mill-inqas xahar biex iħalli l-Istat Membru.

Ordnijiet ta’ esklużjoni tul il-ħajja ma jistgħux jinħarġu taħt ebda ċirkostanza. Il-persuni kkonċernati mill-ordnijiet ta’ esklużjoni, wara tliet snin, jistgħu japplikaw biex is-sitwazzjoni tiġi riveduta. Id-Direttiva tipprovdi wkoll għal serje ta’ garanziji proċedurali. B’mod partikolari l-individwi kkonċernati għandhom aċċess għal reviżjoni ġudizzjarja u, fejn xieraq, għal reviżjoni amministrattiva fl-Istat Membru ospitanti.

Dispożizzjonijiet finali

L-Istati Membri jistgħu jadottaw il-miżuri neċessarji biex jirrifjutaw, itemmu jew jirtiraw kull dritt mogħti minn din id-Direttiva fil-każ ta’ ksur ta’ drittijiet jew frodi, bħal żwiġijiet ta’ konvenjenza.

Din id-Direttiva ma tipprekludix l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali jew l-arranġamenti amministrattivi li jipprovdu għal trattament aktar favorevoli.

B’effett mit-30 t’April 2006, l-Artikoli 10 u 11 tar-Regolament (KEE) Nru 1612/68, id-Direttiva 64/221/KE, id-Direttiva 68/360/KE, id-Direttiva 72/194/KEE, id-Direttiva 73/148/KEE, id-Direttiva 75/34/KEE, id-Direttiva 75/35/KEE, id-Direttiva 90/364/KEE, id-Direttiva 90/365/KEE u d-Direttiva 93/96/KEE ġew irtirati. Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 635/2006 tal-25 ta’ April 2006 iħassar ukoll Regolament Nru 1251/70 (DE) (EN) (ES) (FR) skont is-sostituzzjoni tal-kontenut ta’ dan tal-aħħar bid-dispożizzjonijiet il-ġodda ta’ din id-Direttiva.

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1251/70 ġie mħassar ukoll u sostitwit b’din id-Direttiva.

Fl-10 ta’ Diċembru 2008 l-Kummissjoni ppreżentat Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew.

Kliem ewlieni
 • Ċittadin tal-Unjoni: kwalunkwe persuna li għandha ċ-ċittadinanza ta’ Stat Membru.
 • Membru tal-familja: il-konjuġi; is-sieħeb ta’ unjoni rreġistrat, jekk il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru ospitanti tikkunsidra s-sħubijiet bħala ugwali għal żwieġ; id-dixxendenti diretti li huma taħt l-età ta’ 21 jew huma dipendenti u dawk tal-konjuġi jew tas-sieħeb kif definit hawn fuq; il-qraba diretti dipendenti fil-linja tal-axxendenti u dawk tal-konjuġi jew is-sieħeb.

REFERENZI

Att Dħul fis-seħħ Skadenza għat-transpożizzjoni fl-Istati Membri Ġurnal Uffiċjali
Id-Direttiva 2004/38/KE

30.4.2004

29.4.2006

ĠU L 158, 30.4.2004

ATTI RELATATI

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tat-2 ta’ Lulju 2009 dwar gwida għal traspożizzjoni u applikazzjoni aħjar tad-Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri (COM(2009) 313 finali — Mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).
Din il-Komunikazzjoni tipprovdi gwida lill-Istati Membri għall-applikazzjoni aħjar tad-Direttiva 2004/38/KE.

Din il-gwida tiċċara d-drittijiet taċ-ċittadini u l-membri tal-familja tagħhom u ddawwal l-Istati Membri dwar il-miżuri li jistgħu jieħdu, b’mod partikolari fil-ġlieda kontra l-abbużi tad-drittijiet u ż-żwiġijiet ta’ konvenjenza.

Sabiex tiġi garantita l-applikazzjoni korretta tad-Direttiva 2004/38/KE, il-Kummissjoni tintrabat li timplimenta l-inizjattivi li ġejjin:

 • l-aġġornament ta’ gwida għaċ-ċittadini biex dawn isiru aktar familjari mad-drittijiet tagħhom;
 • l-organizzazzjoni ta’ laqgħat bilaterali mal-Istati Membri.
L-aħħar aġġornament: 28.11.2009
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna