RSS
Alfabētiskais rādītājs
Ši lapa ir pieejama 23 valodas
Jaunas pieejamas valodas:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā

Eiropas Savienība ir pieņēmusi direktīvu par pilsoņu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstīs, lai apvienotu fragmentāros pasākumus, kuri iekļauti sarežģītajā tiesību aktu kopumā, kas līdz šim reglamentēja šo jautājumu. Jaunie pasākumi cita starpā paredzēti tam, lai mudinātu Savienības pilsoņus izmantot tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstīs, atceltu visas administratīvās formalitātes, izņemot tās, bez kurām nevar iztikt, sniegtu skaidrāku ģimenes locekļu statusa formulējumu, ierobežotu nosacījumus par aizliegumu iebraukt dalībvalstī vai uzturēšanās tiesību izbeigšanu un ieviestu jaunas pastāvīgas uzturēšanās tiesības.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK

KOPSAVILKUMS

Direktīva ir vienots instruments, kurā apkopoti visi tiesību akti attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām pārvietoties un uzturēties dalībvalstīs, proti, divas regulas un deviņas direktīvas (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV). Šāda vienkāršošana paredzēta tam, lai tiesības varētu izmantot ne tikai plaša sabiedrība, bet arī valsts iestādes. Tāpat direktīvā noteikts, ka jāatceļ visas formalitātes, izņemot tās, bez kurām nevar iztikt un kuras Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem jāpilda, lai izmantotu uzturēšanās tiesības.

Vispārīgi noteikumi

Ar šo priekšlikumu paredzēts reglamentēt:

 • nosacījumus par Savienības pilsoņu * un viņu ģimenes locekļu * tiesību brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstīs izmantošanu,
 • pastāvīgas uzturēšanās tiesības,
 • ierobežojumus iepriekšminētajām tiesībām sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības apsvērumu dēļ.

Tiesības pārvietoties un uzturēties uz laiku līdz trim mēnešiem

Visiem Savienības pilsoņiem ar derīgu personas apliecību vai pasi ir tiesības ieceļot citā dalībvalstī. Viņiem nekādā gadījumā nevar prasīt ieceļošanas vai izceļošanas vīzu. Ja pilsoņiem nav vajadzīgo ceļošanas dokumentu, attiecīgajai uzņēmējai dalībvalstij jāsniedz viņiem visas pienācīgās iespējas iegūt vajadzīgos dokumentus vai tos viņiem nogādāt.

Ģimenes locekļiem, kas nav nevienas dalībvalsts valstspiederīgie, ir tādas pašas tiesības kā pilsonim, ko viņi pavada. Uz viņiem var attiekties prasība par īstermiņa vīzu (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 539/2001. Tiek pieņemts, ka uzturēšanās atļaujas ir līdzvērtīgas īstermiņa vīzām.

Lai uzturētos uz laiku līdz trim mēnešiem, vienīgā prasība ir tā, ka Savienības pilsoņiem jābūt derīgai personas apliecībai vai pasei. Uzņēmēja dalībvalsts drīkst attiecīgajām personām pieprasīt saprātīgā un nediskriminējošā laikposmā reģistrēt savu uzturēšanos valstī.

Tiesības uzturēties ilgāk nekā trīs mēnešus

Uz tiesībām uzturēties ilgāk nekā trīs mēnešus attiecas daži nosacījumi. Pretendentiem jāatbilst kādai no šīm prasībām:

 • viņi ir iesaistīti ekonomiskā darbībā (algota darbinieka vai pašnodarbinātā statusā),
 • viņiem ir pietiekami daudz līdzekļu (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) un veselības apdrošināšana, lai uzturēšanās laikā nekļūtu par slogu uzņēmējas dalībvalsts sociālajiem dienestiem. Dalībvalstis nedrīkst noteikt minimālo daudzumu, ko var uzskatīt par pietiekamu, – tām jāņem vērā personīgie apstākļi,
 • viņi ir studenti un gatavojas apgūt profesionālo apmācību, kā arī viņiem ir pietiekami daudz līdzekļu un veselības apdrošināšana, lai uzturēšanās laikā nekļūtu par slogu uzņēmējas dalībvalsts sociālajiem dienestiem,
 • viņi ir Savienības pilsoņa, kurš atbilst kādai no iepriekšminētajām kategorijām, ģimenes locekļi.

Savienības pilsoņiem ir atceltas uzturēšanās atļaujas, tomēr dalībvalstis drīkst pieprasīt viņiem reģistrēties kompetentajās iestādēs ne mazāk kā trīs mēnešu laikā no ieceļošanas dienas. Apliecinājumu par reģistrāciju nekavējoties izsniedz tad, ja uzrāda:

 • derīgu personas apliecību vai pasi,
 • apliecinājumu par atbilstību iepriekšminētajiem nosacījumiem (sk. direktīvas 9. pantu par to, kādu apliecinājumu pieprasa katrai pilsoņu kategorijai). Savienības pilsoņiem, kas piedalās apmācībās, ar ienākumu deklarāciju vai kā citādi jāapliecina, ka viņiem ir pietiekami daudz līdzekļu savām un ģimenes locekļu vajadzībām, lai nekļūtu par slogu uzņēmējas dalībvalsts sociālajiem dienestiem. Tas pilnībā pierāda, ka viņi atbilst nosacījumam par līdzekļiem.

Savienības pilsoņu ģimenes locekļiem, kas nav nevienas dalībvalsts valstspiederīgie, jāiesniedz pieteikums ģimenes locekļu uzturēšanās atļaujas saņemšanai. Atļauja ir derīga piecus gadus no izdošanas brīža.

Saskaņā ar dažiem nosacījumiem Savienības pilsoņa nāve, viņa aizceļošana no uzņēmējas dalībvalsts, šķiršanās, laulības atzīšana par neesošu vai partnerattiecību izbeigšana neietekmē to ģimenes locekļu, kas nav nevienas dalībvalsts valstspiederīgie, tiesības arī turpmāk uzturēties attiecīgajā dalībvalstī.

Pastāvīgas uzturēšanās tiesības

Savienības pilsoņi iegūst pastāvīgas uzturēšanās tiesības uzņēmējā dalībvalstī pēc tam, kad ir tajā likumīgi uzturējušies piecus gadus pēc kārtas, ja vien nav pieņemts lēmums par viņu izraidīšanu. Pastāvīgas uzturēšanās tiesības vairs neierobežo nekādi nosacījumi. Šis noteikums attiecas arī uz ģimenes locekļiem, kas nav nevienas dalībvalsts valstspiederīgie un kas piecus gadus dzīvojuši kopā ar Savienības pilsoni. Pastāvīgas uzturēšanās tiesības tiek zaudētas tikai tad, ja persona divus gadus pēc kārtas ir prombūtnē no uzņēmējas dalībvalsts.

Ja Savienības pilsoņi vēlas, viņi drīkst pieprasīt dokumentāru apliecinājumu savām pastāvīgas uzturēšanās tiesībām. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas dalībvalstis izsniedz ģimenes locekļiem, kuri ir trešo valstu valstspiederīgie, pastāvīgas uzturēšanās atļaujas, kam ir neierobežots derīgums un kas ik pēc desmit gadiem tiek automātiski atjaunotas. Pilsoņi var jebkādā veidā, kas pieņemams uzņēmējai dalībvalstij, apliecināt, ka viņi tajā pastāvīgi uzturējušies.

Kopēji nosacījumi par uzturēšanās tiesībām un pastāvīgas uzturēšanās tiesībām

Savienības pilsoņi, kam pienākas uzturēšanās tiesības vai pastāvīgas uzturēšanās tiesības, un viņu ģimenes locekļi var izmantot tādas pašas priekšrocības kā uzņēmējas dalībvalsts valstspiederīgie Līgumā noteiktajās jomās. Tomēr uzņēmējai dalībvalstij pirmo trīs mēnešu laikā no uzturēšanās sākuma nav jāpiešķir tiesības uz sociālo apdrošināšanu tām personām un ģimenes locekļiem, kas nav algoti darbinieki vai pašnodarbinātas personas. Tāpat uzņēmējai dalībvalstij nav pirms pastāvīgas uzturēšanās tiesību iegūšanas jāpiešķir tām pašām personām pabalsts studijām, tostarp profesionālajai apmācībai, stipendiju vai aizņēmumu veidā. Ģimenes locekļiem neatkarīgi no viņu valstspiederības ir tiesības iesaistīties ekonomiskā darbībā algota darbinieka vai pašnodarbinātā statusā.

Ieceļošanas un uzturēšanās tiesību ierobežojumi sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības apsvērumu dēļ

Savienības pilsoņus vai to ģimenes locekļus drīkst izraidīt no uzņēmējas dalībvalsts sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības apsvērumu dēļ. Lēmumu par izraidīšanu nekādā gadījumā nedrīkst pieņemt ekonomisku apsvērumu dēļ. Pasākumiem, kas ierobežo pārvietošanās un uzturēšanās brīvību, jāatbilst samērīguma principam un jāpamatojas vienīgi uz attiecīgās personas uzvedību, kam jārada pietiekami nopietni un reāli iespējami draudi, kas skar valsts pamatintereses.

Iepriekšēja krimināla sodāmība pati par sevi nav pamatojums izraidīšanai. Tāpat tas vien, ka attiecīgās personas ieceļošanas dokumentiem beidzies derīguma termiņš, nav pamatojums šāda pasākuma īstenošanai.

Katrā ziņā pirms lēmuma pieņemšanas par izraidīšanu dalībvalstij jāizvērtē vairāki faktori, piemēram, attiecīgās personas uzturēšanās ilgums, vecums, integrēšanās pakāpe un ģimenes stāvoklis uzņēmējā dalībvalstī, kā arī saikne ar izcelsmes valsti. Savienības pilsoni, kas uzņēmējā dalībvalstī uzturējies desmit gadu vai ir nepilngadīgais, drīkst izraidīt tikai izņēmuma gadījumos, kad primārā ir sabiedrības drošība.

Persona, uz ko attiecas lēmums par aizliegumu ieceļot vai uzturēties kādā dalībvalstī, jāinformē tā, lai persona varētu izprast lēmuma saturu un sekas. Tāpat tai jāizklāsta lēmuma pamatojums un jāsniedz informācija par iespējamo lēmuma pārsūdzēšanas kārtību. Attiecīgajai personai jādod vismaz viens mēnesis laika, lai izceļotu no dalībvalsts, izņemot steidzamus gadījumus.

Nekādā gadījumā nedrīkst izdot rīkojumu par mūža izraidījumu. Pēc trim gadiem izraidītās personas drīkst iesniegt pieteikumu lietas izskatīšanai no jauna. Tāpat direktīvā ir iekļauti noteikumi par procesuālajām garantijām, īpaši paredzot to, ka attiecīgajām personām ir tiesības uz pārsūdzību tiesā un vajadzības gadījumā administratīvajām pārsūdzības procedūrām uzņēmējā dalībvalstī.

Nobeiguma noteikumi

Dalībvalstis drīkst pieņemt pasākumus, kas vajadzīgi, lai liegtu, izbeigtu vai atsauktu ar šo direktīvu piešķirtās tiesības, ja notiek to ļaunprātīga izmantošana vai krāpšana, piemēram, fiktīvas laulības.

Šī direktīva neliedz piemērot valsts tiesību aktus vai administratīvās procedūras, kas paredz labvēlīgāku kārtību.

No 2006. gada 30. aprīļa ir atcelts Regulas (EEK) Nr. 1612/68 10. un 11. pants, Direktīva 64/221/EK, Direktīva 68/360/EK, Direktīva 72/194/EEK, Direktīva 73/148/EEK, Direktīva 75/34/EEK, Direktīva 75/35/EEK, Direktīva 90/364/EEK, Direktīva 90/365/EEK un Direktīva 93/96/EEK. Komisijas 2006. gada 25. aprīļa Regula (EK) Nr. 635/2006 atceļ arī Regulu (EEK) Nr. 1251/70 (DE) (EN) (ES) (FR), jo pēdējās saturu aizstāj šīs direktīvas jaunie noteikumi.

Tāpat šī direktīva atceļ un aizstāj Komisijas Regulu (EEK) Nr. 1251/70.

2008. gada 10. decembrī Komisija iesniedza ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek īstenota direktīva.

Atslēgvārdi
 • Savienības pilsonis – ikviena persona, kurai ir kādas dalībvalsts valstiskā piederība.
 • Ģimenes loceklis – laulātais; reģistrēts partneris, ja uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktos reģistrētas partnerattiecības ir noteiktas kā līdzvērtīgas laulībai; Savienības pilsoņa, kā arī viņa laulātā vai iepriekšminētā partnera tiešie pēcnācēji vecumā līdz 21 gadam vai kuri ir tā apgādībā; Savienības pilsoņa, kā arī iepriekšminētā partnera apgādībā esošie tiešie augšupējie radinieki.

ATSAUCES

Akts Stāšanās spēkā Transponēšanas termiņš dalībvalstīs Oficiālais Vēstnesis
Direktīva 2004/38/EK

30.4.2004.

29.4.2006.

OV L 158, 30.4.2004.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas 2009. gada 2. jūlija paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par norādījumiem, kā labāk transponēt un piemērot Komisijas Direktīvu 2004/38/EK par Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā (COM(2009) 313 galīgā redakcija – Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).
Šis paziņojums dalībvalstīm kalpo kā norādījumi, kā labāk piemērot Direktīvu 2004/38/EK.

Norādījumos izskaidrotas pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesības un dalībvalstīm sniegta informācija par to, kādus pasākumus tās drīkst veikt, īpaši nolūkā izskaust tiesību ļaunprātīgu izmantošanu un fiktīvas laulības.

Lai nodrošinātu Direktīvas 2004/38/EK pareizu piemērošanu, Komisija apņemas īstenot šādas iniciatīvas:

 • atjaunināt norādījumus pilsoņiem, lai sniegtu viņiem labāku izpratni par tiesībām,
 • rīkot divpusējas sanāksmes ar dalībvalstīm.
Pēdējā atjaunināšana: 28.11.2009
Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums