RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 11 talen

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europees Jaar van de creativiteit en innovatie (2009)

Archief

De Commissie roept bij dezen het jaar 2009 uit tot "Europees Jaar van de creativiteit en innovatie". Dit initiatief is gericht op het bevorderen van creatieve en innoverende vermogens, die voor iedereen als kerncompetenties moeten worden beschouwd, door middel van onderwijs en opleiding gedurende het gehele leven. De uitdaging bestaat uit het creëren van een gunstig klimaat voor alle vormen van creativiteit en innovatie, op artistiek, cultureel, sociaal of technologisch gebied, en het bevorderen van het praktische gebruik van nieuwe kennis en ideeën.

BESLUIT

Beschikking nr. 1350/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende het Europees Jaar van de creativiteit en innovatie (2009).

SAMENVATTING

Het vermogen te creëren en te innoveren is van essentieel belang voor economische en sociale vooruitgang. De Europese Unie (EU) dient dit vermogen te versterken, teneinde te kunnen profiteren van de ontwikkeling van de kennismaatschappij in plaats van die alleen maar te ondergaan.

Creativiteit is een kenmerk van de menselijke soort, dat zich in talrijke contexten manifesteert, variërend van kunstwerken, vormgeving en ambachtelijk werk tot wetenschappelijke en technologische vooruitgang, ondernemerschap en sociale innovatie.

Innovatie is de succesvolle toepassing in de praktijk van nieuwe ideeën die ontsproten zijn aan de creativiteit van een bepaalde persoon. Creatieve en innoverende vermogens – die onderling nauw verbonden zijn – zijn dan ook even belangrijk op economische en sociaal terrein als voor de kunsten.

De methode

Het referentiekader voor dit initiatief is Aanbeveling 2006/962/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 over de kerncompetenties voor een leven lang leren.

Het initiatief is transversaal van opzet, en omvat niet alleen onderwijs en opleiding, maar ook andere sectoren zoals cultuur, het bedrijfsleven, de media, wetenschappelijk onderzoek, sociaal en regionaal beleid, de informatiemaatschappij en plattelandsontwikkeling.

De tenuitvoerlegging van het Europees jaar van de creativiteit en innovatie zal gebaseerd zijn op bestaande communautaire programma's, met name het programma voor een leven lang leren 2007-2013 en het Europees Pact voor de Jeugd. Dit initiatief zal ook voortbouwen op de resultaten van het Europees Jaar van de interculturele dialoog (2008) en het programma “Cultuur 2007-2013”, met het oog op het bevorderen van creativiteit en innovatievermogen in een cultureel diverse omgeving.

Er zal geen specifiek budget worden toegewezen voor dit initiatief. De noodzakelijke middelen zullen afkomstig zijn uit de financiële manoeuvreerruimte van de programma’s op het gebied van onderwijs en opleiding en van de andere relevante programma's.

Elke lidstaat heeft een nationale coördinator benoemd die zorgt voor de coördinatie op nationaal niveau en tussen de lidstaten en een stuurgroep op communautair niveau.

Specifieke doelstellingen

De specifieke doelstellingen van het Europees jaar van de creativiteit en innovatie zijn:

  • het scheppen van een gunstig klimaat voor innovatie;
  • het onder de aandacht brengen van het belang van culturele verscheidenheid;
  • het stimuleren van creativiteit en zin voor initiatief van op jonge leeftijd door middel van formeel en niet-formeel onderwijs en formele en niet-formele jeugdactiviteiten;
  • het onder de aandacht brengen van het belang van creativiteit, innovatie en ondernemerszin voor de economische groei en de werkgelegenheid;
  • het aanmoedigen van de verwerving van nieuwe competenties die op sociaal gebied en in het arbeidsleven cruciaal zijn;
  • het bevorderen van de rol van de ontwerpsector;
  • het stimuleren van creativiteit en innovatie in zowel openbare als particuliere organisaties.

Evenementen met betrekking tot creatieve en innoverende vermogens

Het Europees jaar van de creativiteit en innovatie zal op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau concreet ten uitvoer worden gelegd door middel van acties van de volgende typen:

  • conferenties, evenementen en initiatieven om de discussie te bevorderen en het bewustzijn van het belang van creativiteit en innovatievermogen te vergroten;
  • informatie- en promotiecampagnes om de belangrijkste boodschappen en de beste praktijken te verspreiden;
  • enquêtes en studies op communautair of nationaal niveau.

Het stimuleren van creativiteit en innovatie door middel van onderwijs en opleiding

De Commissie wijst met nadruk op het belang van het aanmoedigen van creativiteit en innovatievermogen in de onderwijs- en opleidingsstelsels, die zelf essentieel zijn voor het goede functioneren van de "kennisdriehoek" (onderwijs-onderzoek-innovatie).

Het is de bedoeling dat het Jaar leidt tot een fundamentele herbezinning op de onderwijsmethoden en de methoden voor de evaluatie van de leerresultaten. Motivatie en initiatief, die essentieel zijn voor de ontwikkeling van creatieve en innoverende vermogens, zouden meer gewaardeerd moeten worden in het gehele leertraject van jongeren en volwassenen.

REFERENTIES

Besluit Inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht Publicatieblad
Beschikking nr. 1350/2008/EG

25.12.2008

-

L 348 van 24.12.2008

Laatste wijziging: 03.02.2009

Zie ook

Voor bijkomende informatie kunt u terecht op de website van het Europees jaar van de creativiteit en innovatie 2009.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven