RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Det europæiske år for kreativitet og innovation (2009)

Arkiv

Kommissionen erklærer hermed 2009 for "europæisk år for kreativitet og innovation". Formålet med dette initiativ er at fremme den kreative og innovative kapacitet som en nøglekompetence for alle gennem livslang læring. Udfordringen består i at skabe nogle rammer, som virker befordrende for alle former for kreativitet og innovation, det være sig kunstnerisk, kulturelt, socialt eller teknologisk, og som fremmer den praktiske anvendelse af viden og idéer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1350/2008/EF af 16. december 2008 om det europæiske år for kreativitet og innovation (2009).

RESUMÉ

Vi kan kun opnå økonomisk og social fremgang, hvis vi har kapacitet til at være kreative og innovative. Den Europæiske Union skal styrke denne kapacitet for at drage fordel af videnssamfundets udvikling i stedet for at være underlagt denne.

Kreativitet er en menneskelig egenskab, som manifesterer sig på mange områder, bl.a. inden for kunst, design og håndværk, men også inden for de videnskabelige og teknologiske fremskridt, iværksætterkultur og social innovation.

Innovation er vellykket gennemførelse af nye ideer, der opstår ud af kreativ tænkemåde. Det er grunden til, at de kreative og de innovative evner, der er tæt sammenknyttede, er til gavn såvel på det økonomiske og sociale område som på det kunstneriske område.

Fremgangsmåde

Referencerammen for dette initiativ er Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2006/962/EF af 18. december 2006 om nøglekompetencer for livslang læring.

Det drejer sig om en horisontal indsats. Initiativet omfatter ikke alene uddannelse og erhvervsuddannelse, men også forskellige aktivitetsområder som kultur, erhvervsliv, medier, forskning, social- og regionalpolitik, informationssamfund og udvikling af landdistrikter.

Det europæiske år for kreativitet og innovation vil blive iværksat inden for rammerne af de eksisterende fællesskabsprogrammer, bl.a. handlingsprogrammet for livslang læring 2007-2013 og den europæiske ungdomspagt. Initiativet vil ligeledes bygge videre på resultaterne af det europæiske år for interkulturel dialog (2008) og Programmet Kultur 2007-2013 med henblik på at fremme den kreative og innovative kapacitet i et kulturelt forskelligartet miljø.

Der vil ikke blive afsat særskilte budgetmidler til dette initiativ. De nødvendige ressourcer vil blive fundet inden for de finansielle rammer, der er fastsat for programmerne for uddannelse og erhvervsuddannelse og andre relevante programmer.

Hver medlemsstat har udpeget en koordinator, der skal sikre koordineringen på nationalt plan og mellem medlemsstaterne, samt en styregruppe på EU-plan.

Mål

De specifikke mål med det europæiske år for kreativitet og innovation skal være at:

  • sikre et miljø, der er positivt over for innovation,
  • fremhæve åbenhed over for kulturel mangfoldighed,
  • at stimulere kreativitet og initiativ fra en tidlig alder gennem formel og ikke-formel uddannelse og uformelle ungdomsaktiviteter,
  • at gøre opmærksom på betydningen af kreativitet, innovation og iværksætterånd, særligt for økonomisk vækst og beskæftigelse,
  • at fremme tilegnelse af væsentlige kompetencer på det sociale og beskæftigelsesmæssige område,
  • at støtte design brancherne,
  • at stimulere kreativitet og innovationsevne i offentlige og private organisationer.

Arrangementer vedrørende kreativitet og innovation

Det europæiske år for kreativitet og innovation vil i praksis blive iværksat på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan, inden for rammerne af følgende typer foranstaltninger:

  • konferencer og arrangementer med henblik på at skabe debat og informere de forskellige målgrupper om betydningen af kreativitet og innovationsevne
  • udarbejdelse af oplysnings- og pr-kampagner for at formidle nøglebudskaber og god praksis
  • undersøgelser og rapporter på fællesskabsplan eller nationalt.

Stimulering af kreativitet og innovation gennem uddannelse

Kommissionen understreger vigtigheden af at fremme kreativitet og innovation inden for uddannelsessystemerne, der i sig selv er uundværlige for videntrekanten (uddannelse-forskning-innovation).

Det europæiske år burde give anledning til grundige overvejelser om uddannelsesmetoder og metoder til evaluering af uddannelsesresultater. Der bør i forbindelse med kreativitet og innovation i højere grad lægges vægt på motivation og evnen til at tage initiativ under hele uddannelsesforløbet for både unge og knap så unge.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende
Afgørelse nr. 1350/2008/EF

25.12.2008

-

EUT L 348 af 24.12.2008

Seneste ajourføring: 03.02.2009

Se endvidere

Yderligere oplysninger findes på hjemmesiden for det europæiske år for kreativitet og innovation 2009 (EN).

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top