RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Flerspråkighet – en tillgång och ett åtagande

Flerspråkighet är värdefullt för interkulturell dialog, social sammanhållning och ökat välstånd. Det spelar en viktig roll i livslångt lärande, medier och informationsteknik, såväl som i EU:s externa relationer. Detta meddelande visar hur kommissionen avser att integrera språkpolitiken för att bättre förverkliga potentialen för flerspråkighet i Europa.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 18 september 2008 – Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande [KOM(2008) 566 slutlig – ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Detta meddelande beskriver fördelen med och värdet av språklig mångfald inom den Europeiska unionen (EU). Det presenterar de steg som bör tas för att säkerställa att flerspråkighet integreras i alla politiska huvudlinjer för social sammanhållning och välstånd. Målet ”kommunikationsfärdigheter på modersmålet plus två främmande språk” utgör grunden för dessa åtgärder.

Flerspråkighet för interkulturell dialog och social sammanhållning

Språk spelar en viktig roll för integrationen av icke infödda i samhällena i medlemsstaterna. Därför bör användandet av värdlandets språk främjas. Samtidigt bör outnyttjade språkliga resurser (olika modersmål och andra språk som talas i hemmet, lokalt eller i närmiljön) värdesättas högre, till exempel genom att utveckla ett personligt adoptivspråk.

För att förenkla tillgången till grundläggande tjänster för turister, utländska arbetstagare, studerande och invandrare med begränsade färdigheter i det nationella språket, bör grundläggande information göras tillgänglig på olika språk. Medlemsstaterna förväntas exempelvis att inrätta flerspråkiga gemensamma kontaktpunkter (i enlighet med tjänstedirektivet) för tjänster över gränserna. Kommissionen avser att främja flerspråkigheten och att:

 • visa på vikten av språkinlärning och mångfald genom informationskampanjer
 • utvärdera språkfärdigheter genom användandet av språkindikatorer och Eurobarometerundersökningar
 • utveckla yrkena rättstolk och juridisk översättare för att ge ett bättre rättsskydd.

Flerspråkighet för välstånd

En flerspråkig arbetsstyrka är en klar fördel som skulle ge europeiska företag en konkurrensfördel och därmed främja välstånd. Företag rekommenderas därför att investera mer i såväl språklig som interkulturell kompetens. Ur medborgarens perspektiv ökar språkfärdigheter anställbarheten och gör det möjligt att välja mellan fler olika sysselsättningsmöjligheter. I detta syfte bör medlemsstaterna utveckla förvärvandet och erkännandet av språkfärdigheter utanför de formella utbildningssystemen. Kommissionen avser samtidigt att:

 • förbättra utbyten för studerande och arbetstagare
 • meddela resultatet av undersökningen av språkkunskaper, kreativitet och innovation
 • inrätta en plattform för berörda organisationer för att utbyta god praxis.

Livslångt lärande

Medlemsstaterna är fortfarande långt från att förverkliga det ovanstående målet ”modersmålet plus två”. Vanligtvis drar studenter med allmän utbildning nytta av framstegen mot detta mål, men denna möjlighet saknas fortfarande i många medlemsstater. De möjligheter som ges dem med yrkesutbildning är ännu mer begränsade. Därför kommer kommissionen att:

 • främja språkundervisning genom gemenskapsprogram
 • samla in och sprida god praxis inom språkinlärning och –undervisning mellan medlemsstaterna.

Medlemsstaterna uppmanas att främja språkinlärning genom att:

 • erbjuda möjligheter att lära sig det nationella språket och två andra språk
 • tillhandahålla ett stort antal språk att välja mellan
 • förbättra utbildningen för dem som är inblandade i språkundervisning
 • stödja språklärarnas rörlighet.

Medier, ny teknik och översättning

7. EU:s olika språk och kulturer kan föras närmare medborgarna genom medier, ny teknik och översättningstjänster. Dessa kan både minska och överbrygga språkbarriären mellan medborgare, företag och nationella myndigheter. Medlemsstaterna uppmuntras därför att samarbeta med aktörer och medier och att främja utvecklingen och användandet av nya tekniker. Samtidigt avser kommissionen att:

 • uppmuntra textning och främja spridningen av europeiska verk
 • stödja projekt som rör språk och kommunikationsteknik
 • anordna en konferens om översättningens roll i interkulturell dialog
 • stödja administrativt samarbete över gränserna.

Flerspråkighetens externa dimension

I fråga om interkulturell dialog är flerspråkighet särskilt viktigt för EU:s externa förbindelser. De möjligheter som ligger i att europeiska språk talas i tredjeländer ska utnyttjas fullt ut genom att främja undervisning i och inlärning av dessa språk. Samtidigt är det viktigt att främja undervisningen i och inlärningen av icke-europeiska språk inom EU. För att uppnå detta kommer kommissionen att:

 • samarbeta med tredjeländer om flerspråkighet
 • främja europeiska språk i tredjeländer.

Likaledes uppmuntras medlemsstaterna att utveckla samarbetet med relevanta institut för att främja europeiska språk i tredjeländer.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets resolution av den 21 november 2008 om en europeisk strategi för flerspråkighet [Europeiska unionens officiella tidning C 320, 16.12.2008].
Med denna resolution uppmanar rådet medlemsstaterna och kommissionen att främja:

 • flerspråkighet, för att stärka social sammanhållning, interkulturell dialog och uppbyggnaden av Europa,
 • livslång språkinlärning, i synnerhet bland ungdomar och språklärare,
 • flerspråkighetens roll för den europeiska ekonomins konkurrenskraft och de europeiska medborgarnas rörlighet och anställbarhet,
 • språklig mångfald och interkulturell dialog genom att öka stödet till översättning, så att cirkulationen av verk och spridningen av idéer i Europa och övriga världen uppmuntras,
 • EU:s språk i världen.

Dessutom uppmanar rådet kommissionen att stödja medlemsstaterna med ovanstående, anta åtgärder med hänsyn till medborgarnas och institutionernas språkbehov samt regelbundet granska situationen vad avser språkkunskaper i Europa.

Senast ändrat den 06.08.2009
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början