RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Multilingvismul – un avantaj şi un angajament

Multilingvismul contribuie la dialogul intercultural, coeziunea socială şi prosperitate. El joacă un rol important în învăţarea pe tot parcursul vieţii, mass-media şi tehnologiile informaţiei, precum şi în relaţiile externe ale UE. Această comunicare prezintă modurile în care Comisia îşi propune să integreze politica lingvistică pentru a exploata mai bine potenţialul multilingvismului în Europa.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 18 septembrie 2008 – Multilingvismul: un avantaj pentru Europa şi un angajament comun [COM(2008) 566 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Această comunicare descrie avantajele şi valoarea diversităţii lingvistice în Uniunea Europeană (UE). Comunicarea prezintă măsurile care trebuie luate pentru a asigura integrarea multilingvismului în toate direcţiile politice necesare în vederea obţinerii coeziunii sociale şi a prosperităţii. Obiectivul intitulat „comunicarea în limba maternă plus alte două limbi” stă la baza acestor acţiuni.

Multilingvismul în sprijinul dialogului intercultural şi coeziunii sociale

Limba joacă un rol important în procesul de integrare a vorbitorilor nenativi în societăţile din statele membre. Prin urmare, ar trebui promovată învăţarea limbii ţării gazdă. În acelaşi timp, resursele lingvistice neexploatate din societatea noastră (limbi materne diferite şi alte limbi vorbite acasă şi în mediul local şi din vecinătate) ar trebui apreciate mai mult, de pildă prin dezvoltarea unei limbi personale adoptive.

Pentru a le facilita turiştilor, lucrătorilor străini, studenţilor şi imigranţilor cu competenţe limitate în limba naţională accesul la serviciile de bază, ar trebui să li se pună la dispoziţie informaţii de primă necesitate în mai multe limbi. În ceea ce priveşte serviciile transfrontaliere, de pildă, se preconizează că statele membre vor institui ghişee unice multilingve (conform „Directivei privind serviciile”). Între timp, Comisia îşi propune să apropie multilingvismul de cetăţeni şi:

 • să demonstreze importanţa învăţării limbilor străine şi a diversităţii prin intermediul unor campanii de sensibilizare;
 • să evalueze competenţele lingvistice cu ajutorul indicatorilor de competenţe lingvistice şi al sondajelor Eurobarometru;
 • să dezvolte profesiile de interpreţi şi traducători în domeniul juridic şi să îmbunătăţească accesul la justiţie.

Multilingvismul în favoarea prosperităţii

Angajaţii multilingvi sunt un adevărat atu, care le asigură companiilor europene un avantaj în faţa concurenţei, contribuind astfel la prosperitate. Prin urmare, companiilor li se recomandă să investească mai mult în competenţele lingvistice şi interculturale. Din punctul de vedere al cetăţenilor, cunoaşterea mai multor limbi străine creşte şansele de angajare şi le permite să aleagă dintr-o ofertă mai mare de locuri de muncă. În acest scop, statele membre ar trebui să dezvolte dobândirea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice în afara sistemului de educaţie oficial. Totodată, Comisia intenţionează:

 • să sporească mobilitatea elevilor şi a lucrătorilor;
 • să facă publice rezultatele studiului privind competenţele lingvistice, creativitatea şi inovarea;
 • să asigure o platformă prin intermediul căreia părţile interesate să facă schimb de bune practici.

Învăţarea pe tot parcursul vieţii

Statele membre sunt încă departe de îndeplinirea obiectivului „limba maternă plus alte două limbi” menţionat anterior. Deşi în general elevii sunt cei care beneficiază de progresele înregistrate în atingerea acestui obiectiv, oportunităţile respective lipsesc încă în multe state membre. În plus, oportunităţile oferite elevilor din cadrul învăţământului profesional şi tehnic (TVET) sunt şi mai limitate. Prin urmare, Comisia:

 • va promova predarea limbilor străine prin intermediul programelor comunitare relevante;
 • va realiza un inventar al celor mai bune practici din domeniul învăţării şi predării limbilor străine, pe care îl va pune la dispoziţia statelor membre.

Statele membre sunt, de asemenea, invitate să promoveze învăţarea limbilor străine prin:

 • asigurarea unor oportunităţi de a învăţa limba naţională şi încă alte două limbi;
 • punerea la dispoziţia cursanţilor a unei game largi de limbi din care să aleagă;
 • îmbunătăţirea instruirii celor implicaţi în predarea limbilor străine;
 • sprijinirea mobilităţii în rândul profesorilor de limbi străine.

Mass-media, noile tehnologii şi traducerea

Diferitele limbi şi culturi din UE pot fi aduse mai aproape de cetăţeni prin intermediul mass-media, al noilor tehnologii şi al serviciilor de traducere. Acestea pot atât să reducă, cât şi să depăşească barierele lingvistice cu care se confruntă cetăţenii, companiile şi administraţiile naţionale. Prin urmare, statele membre sunt încurajate să coopereze cu părţile interesate şi cu mass-media, precum şi să sprijine dezvoltarea şi adoptarea noilor tehnologii. În acelaşi timp, Comisia îşi propune:

 • să încurajeze subtitrarea şi să promoveze circulaţia producţiilor europene;
 • să susţină proiectele care implică tehnologii lingvistice şi de comunicare;
 • să organizeze o conferinţă privind rolul traducerilor în dialogul intercultural;
 • să sprijine cooperarea administrativă transfrontalieră.

Dimensiunea externă a multilingvismului

În ceea ce priveşte dialogul intercultural, multilingvismul este deosebit de important pentru relaţiile externe ale UE. Potenţialul limbilor europene vorbite în ţările terţe ar trebui valorificat pe deplin prin promovarea predării şi învăţării acestora. Este important, în acelaşi timp, să se promoveze predarea şi învăţarea limbilor ţărilor terţe în cadrul UE. În acest scop, Comisia:

 • va coopera cu ţările terţe în materie de multilingvism;
 • va promova limbile europene în ţările terţe.

Totodată, statele membre sunt încurajate să îşi dezvolte cooperarea cu institutele relevante pentru a promova, la rândul lor, limbile europene în ţările terţe.

ACTE CONEXE

Rezoluţia Consiliului din 21 noiembrie 2008 privind o strategie europeană în favoarea multilingvismului [Jurnalul Oficial C 320 din 16.12.2008].
Prin această rezoluţie, Consiliul invită statele membre şi Comisia să promoveze:

 • multilingvismul, pentru a consolida coeziunea socială, dialogul intercultural şi construcţia europeană;
 • învăţarea limbilor străine pe tot parcursul vieţii, în special în rândul tinerilor şi al profesorilor de limbi străine;
 • rolul multilingvismului în competitivitatea economiei europene, precum şi în mobilitatea şi inserţia profesională a cetăţenilor europeni;
 • diversitatea lingvistică şi dialogul intercultural, prin sprijinul şi mai mare acordat traducerilor, astfel încât să se încurajeze circulaţia operelor artistice şi răspândirea ideilor în Europa şi în lume;
 • limbile Uniunii Europene în lume.

În plus, Consiliul invită Comisia să sprijine statele membre în îndeplinirea obiectivelor de mai sus, să adopte măsuri care să ţină cont de nevoile lingvistice ale cetăţenilor şi ale instituţiilor, precum şi să evalueze în mod regulat situaţia competenţelor lingvistice din Europa.

Ultima actualizare: 06.08.2009

Consultaţi şi

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii