RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Wielojęzyczność – atut i zobowiązanie

Wielojęzyczność ma duże znaczenie dla rozwijania dialogu międzykulturowego, spójności społecznej i dobrobytu. Pełni istotną rolę w dziedzinie uczenia się przez całe życie, mediów i technologii informacyjnych, jak również w zewnętrznych stosunkach UE. W niniejszym komunikacie Komisja przedstawia, w jaki sposób zamierza włączać politykę językową do głównego nurtu działań, aby lepiej wykorzystywać potencjał w zakresie wielojęzyczności w Europie.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 18 września 2008 r. – Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie [COM(2008) 566 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

W niniejszym komunikacie opisane są korzyści i wartości związane z różnorodnością językową w Unii Europejskiej (UE). Określone zostały kroki, które należy podjąć, aby zapewnić włączenie wielojęzyczności do głównego nurtu właściwych linii politycznych w celu rozwijania spójności społecznej i dobrobytu. Podstawę tych działań stanowi wyznaczony cel – porozumiewanie się w języku ojczystym oraz w dwóch językach obcych.

Wielojęzyczność na rzecz dialogu międzykulturowego i spójności społecznej

Język odgrywa istotną rolę w procesie integracji osób niebędących rodzimymi użytkownikami danego języka do społeczeństw państw członkowskich. Dlatego należy propagować zainteresowanie uczeniem się języka kraju przyjmującego. Jednocześnie niewykorzystywane zasoby językowe społeczeństwa (różne języki ojczyste i inne języki stosowane w domach oraz w otoczeniu lokalnym i w sąsiedztwie) powinny być bardziej doceniane, na przykład poprzez rozwijanie przybranego języka własnego.

Aby ułatwić dostęp do podstawowych usług turystom, zagranicznym pracownikom, studentom i imigrantom, którzy nie posługują się swobodnie danym językiem narodowym, należy udostępniać podstawowe informacje w różnych językach. Na przykład w celu ułatwiania transgranicznego świadczenia usług, państwa członkowskie mają zakładać wielojęzyczne pojedyncze punkty kontaktowe (na mocy dyrektywy usługowej). Jednocześnie dążąc do przybliżenia obywatelom wielojęzyczności, Komisja zamierza:

 • prowadzić kampanie uświadamiające korzyści płynące z uczenia się języków i różnorodności,
 • oceniać umiejętności językowe poprzez wskaźniki umiejętności językowych i badania Eurobarometru,
 • wspierać rozwój zawodów ustnych i pisemnych tłumaczy specjalizujących się w dziedzinie prawa oraz ułatwiać dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Wielojęzyczność na rzecz dobrobytu

Zatrudnianie wielojęzycznych pracowników zapewnia istotne korzyści mogące dać europejskim przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną i sprzyjać osiąganiu dobrobytu. Dlatego przedsiębiorstwom zaleca się inwestowanie większych zasobów w rozwijanie umiejętności językowych i międzykulturowych. Z perspektywy obywateli znajomość kilku języków zwiększa szanse na rynku pracy i umożliwia wybieranie z szerszej oferty miejsc pracy. Z tego względu państwa członkowskie powinny rozwijać możliwości zdobywania i uznawania umiejętności językowych poza systemami szkolnictwa formalnego. Jednocześnie Komisja zamierza:

 • wspierać mobilność wśród uczniów i pracowników,
 • rozpowszechniać wyniki badań prowadzonych nad związkiem między umiejętnościami językowymi, kreatywnością i innowacyjnością,
 • utworzyć platformę wymiany najlepszych praktyk dla zainteresowanych stron.

Uczenie się przez całe życie

Państwa członkowskie są nadal daleko od zrealizowania wspomnianego powyżej celu „język ojczysty plus dwa”. Z postępów w realizacji tego celu korzystają głównie uczniowie w systemie szkolnictwa ogólnego, jednak ta możliwość jest wciąż niedostępna w wielu państwach członkowskich. Oferta dla osób uczestniczących w kształceniu i szkoleniu zawodowym jest jeszcze bardziej ograniczona. Dlatego Komisja będzie:

 • propagować nauczanie języków obcych poprzez stosowne programy wspólnotowe,
 • gromadzić i rozpowszechniać najlepsze praktyki w uczeniu się i nauczaniu języków wśród państw członkowskich.

Państwa członkowskie zachęca się również do propagowania uczenia się języków poprzez:

 • oferowanie możliwości uczenia się języka ojczystego oraz dwóch innych języków,
 • zapewnianie szerokiej oferty języków do wyboru,
 • zapewnianie szkoleń dla osób zajmujących się nauczaniem języków,
 • wspieranie mobilności wśród nauczycieli języków.

Media, nowe technologie i tłumaczenie

Media, nowe technologie oraz usługi tłumaczeniowe mogą przybliżyć obywatelom różnorodność języków i kultur UE. Mogą one sprzyjać ograniczaniu i przełamywaniu barier językowych napotykanych przez obywateli, jak również przedsiębiorstwa i administracje krajowe. Dlatego państwa członkowskie zachęca się do współpracy z zainteresowanymi stronami oraz mediami, jak również do wspierania rozwoju i wykorzystywania nowych technologii. Jednocześnie Komisja zamierza:

 • zachęcać do prezentowania filmów z podpisami i propagować rozpowszechnianie dzieł europejskich,
 • wspierać projekty obejmujące technologie językowe i komunikacyjne,
 • zorganizować konferencję na temat roli tłumaczeń w dialogu międzykulturowym,
 • wspierać transgraniczną współpracę administracyjną.

Zewnętrzny wymiar wielojęzyczności

W aspekcie dialogu międzykulturowego wielojęzyczność jest szczególnie istotna dla zewnętrznych stosunków UE. Należy w pełni wykorzystać potencjał języków europejskich, którymi posługują się również mieszkańcy krajów trzecich poprzez propagowanie nauczania i uczenia się tych języków. Jednocześnie ważne jest promowanie nauczania i uczenia się w UE języków pozaeuropejskich. W tym celu Komisja będzie:

 • współpracować z państwami trzecimi w zakresie wielojęzyczności,
 • promować języki europejskie w krajach trzecich.

Równocześnie zachęca się państwa członkowskie do rozwijania współpracy z odpowiednimi instytucjami w celu propagowania języków europejskich w krajach trzecich.

AKTY POWIĄZANE

Rezolucja Rady z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie europejskiej strategii na rzecz wielojęzyczności [Dz.U. C 320 z 16.12.2008].
W tej rezolucji Rada zachęca państwa członkowskie i Komisję do promowania:

 • wielojęzyczności jako sposobu pogłębiania spójności społecznej, zacieśniania dialogu międzykulturowego i umacniania struktur europejskich,
 • uczenia się języków przez całe życie, w szczególności wśród młodzieży i nauczycieli języków,
 • wielojęzyczności jako czynnika sprzyjającego konkurencyjności gospodarki europejskiej oraz zwiększającego mobilność europejskich obywateli i ich szanse na znalezienie pracy,
 • różnorodności językowej i dialogu międzykulturowego przez większe wspieranie przekładu, tak by ułatwić obieg dzieł oraz upowszechnianie myśli w Europie i poza jej granicami,
 • języków Unii Europejskiej na świecie.

Ponadto Rada zwraca się do Komisji o wspieranie państw członkowskich w dążeniu do powyższych celów, przyjęcie środków uwzględniających potrzeby językowe obywateli i instytucji oraz regularne weryfikowanie sytuacji pod względem umiejętności językowych w Europie.

Ostatnia aktualizacja: 06.08.2009
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony